Search result for

billion

(60 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billion-, *billion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billion[ADJ] พันล้าน
billionaire[N] คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire

English-Thai: Nontri Dictionary
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The 15 year old and the billionaire?เด็กอายุ15แต่เป็นเศรษฐีพันล้าน Chuck in Real Life (2008)
There's 6.5 billion people on the planet.ทั้งโลกมีคนอยู่ 6.5 พันล้าน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The investment for this performance is 3 billion.ได้มีการกู้เงินสามพันล้านเพื่อใช้ในการแสดง Beethoven Virus (2008)
So I'm probably delivering you to some billionaire playboy... who purchased you off the Internet...งั้นฉันอาจจะหลอกขายเธอให้เสี่ย ..ผ่านทางอิเตอร์เน็ตก็ได้นะ Babylon A.D. (2008)
Two billion tomorrow.จะเพิ่มเป็น 2 พันล้านทันทีในวันพรุ่งนี้ Babylon A.D. (2008)
Why do we have $2 billion?ทำไมพวกเรามีเงินตั้งสองพันล้าน? Superhero Movie (2008)
Well, your grandfather left us $3 billion and I made some bad investments.เอ่อ.. จริงๆปู่ลูกทิ้งไว้ให้พ่อ สามพันล้าน แต่.. Superhero Movie (2008)
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล WarGames: The Dead Code (2008)
Yes, with 10 billion yen research fee and 5 years.ได้ถ้ามีเงินหนึ่งล้านเยน บวกกับเวลาวิจัยอีกห้าปี Death Note: L Change the World (2008)
This robot was called Bruce Lee and it was knocked down... to 6 billion caps.หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า บรูซ ลี และตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา.. ถึง 6 พันล้าน ตัวอักษร Cyborg Girl (2008)
5.8 billion caps.ครับมีคนให้ 5 พันแปดร้อยล้าน แคป Cyborg Girl (2008)
5.9 billion caps.5 พันเก้าร้อยล้านแคป Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billionA generous man contributed some two billion yen to charity.
billionA hundred billion castaways looking for a home.
billionAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
billionExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
billionForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
billionHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
billionImagine yourself as a billionaire.
billionIn fact he is a billionaire.
billionIt is said that he is a billionaire.
billionJapan guaranteed a 2 billion yen aid package to developing countries.
billionJapan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.
billionJapan's exports to the entire world topped $314 billion in 1998.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่คนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rūay māk-māk) EN: billionaire   FR: milliardaire [m]
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐[num.] (neung phan lān) EN: 1,000,000,000 (one billion ; a billion)   FR: 1.000.000.000 (un milliard)

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLION    B IH1 L Y AH0 N
BILLIONS    B IH1 L Y AH0 N Z
BILLIONTH    B IH1 L Y AH0 N TH
BILLIONTHS    B IH1 L Y AH0 N TH S
BILLIONAIRE    B IH2 L Y AH0 N EH1 R
BILLIONAIRES    B IH2 L Y AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billion    (n) (b i1 l i@ ng)
billions    (n) (b i1 l i@ ng z)
billionth    (n) (b i1 l i@ n th)
billionths    (n) (b i1 l i@ n th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billion {f}trillion; million million [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナノセカンド[, nanosekando] (n) nanosecond; billionth of a second; ns [Add to Longdo]
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire [Add to Longdo]
ビリオン[, birion] (n) billion [Add to Longdo]
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British) [Add to Longdo]
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
後仏[ごぶつ, gobutsu] (n) {Buddh} (See 弥勒,前仏・2) Maitreya (buddha appearing 5.67 billion years after the death of Gautama) [Add to Longdo]
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P) [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] billion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milliard \Mil`liard"\ (F. m[-e]l`y[.a]r"; E.
   m[i^]l"l[i^]*[aum]rd), n. [F., from mille, mil, thousand, L.
   mille.]
   A thousand millions; -- usually called {billion} in the
   United States. See {Billion}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billion \Bil"lion\, n. [F. billion, arbitrarily formed fr. L.
   bis twice, in imitation of million a million. See {Million}.]
   According to the French and American method of numeration, a
   thousand millions, or 1,000,000,000; according to the English
   method, a million millions, or 1,000,000,000,000. See
   {Numeration}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billion
   adj 1: denoting a quantity consisting of one thousand million
       items or units in the United States
   2: denoting a quantity consisting of one million million items
     or units in Great Britain
   n 1: the number that is represented as a one followed by 12
      zeros; in the United Kingdom the usage followed in the
      United States is frequently seen [syn: {billion}, {one
      million million}, {1000000000000}]
   2: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
     were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
     {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]
   3: the number that is represented as a one followed by 9 zeros
     [syn: {billion}, {one thousand million}, {1000000000}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Billion [biliːoːn] (n) , s.(f )
   am: trillion; billion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top