Search result for

betreuen

(56 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betreuen-, *betreuen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betreuen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betreuen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm supposed to watch the children until you return.Ich soll die Kinder betreuen bis sie zurückkehren. Spaceball (1980)
Well, Elizabeth can handle any three kids in the neighborhood.Elizabeth kann problemlos 3 Kinder gleichzeitig betreuenThe Remembrance (1980)
Personnel in charge of leave, National Health Insurance, salaries, as well as staff welfare officers to look after the 500 employees.Gastronomie, Personal. Zuständig für Urlaub, Krankenkasse und Gehälter. Sowie einige Personalfürsorge-Beamte, die die über 500 Arbeitnehmer betreuenThe Compassionate Society (1981)
Hauptmann Muller will assist me and manage our team.Hauptmann Müller hilft mir beim Betreuen der Mannschaft. Victory (1981)
Miss Holt will be assisting me very closely on this case.Miss Holt wird mit mir den Fall betreuenSteele Waters Run Deep (1982)
I was surprised to hear that you were handling Walt's case.Ich war überrascht zu hören, dass Sie Walts Fall betreuenIf Thoughts Could Kill (1983)
We've been tending to your premises here as well.Wir betreuen auch Ihr Anwesen. Winners & Sinners (1983)
Ravenstein, Real Estate Construction and Development.Baugesellschaft, Konstruktion und Projektentwicklung. Wir betreuen den Komplex. The Lift (1983)
A wοman will be there tο help me.Da wird mich eine Schauspielerin betreuen und mir helfen. Part 3 (1984)
You know that's me. I'm never late, buddy.Ich soll Lombards Geschäfte mit Schwarzen und Latinos betreuenOne Eyed Jack (1984)
You'll be training and supervising watchmen.Es geht darum, Aufseher zu betreuen und auszubilden. Polar (1984)
Supervise watchmen!Aufseher betreuenPolar (1984)
It is, it's women. You are not to entertain customers in this house.Nun, eure Rolle in der Terry-Faith-Verkaufsfamilie ist, meine Kundinnen zu betreuenKeepin' the Faith (1986)
how to love and look after their children.Und wir bringen ihnen bei, wie sie als Eltern ihre Kinder lieben und betreuen können. Children's Children (1986)
However, as a man of commerce... who is imbued with the industrialist spirit,Die Herren nahmen mich unter Vertrag, um ihren Wunderknaben zu betreuen, der gesellschaftlich völlig gelähmt ist. Better Living Through Chemistry (1986)
Just what we need, a sub.Der unsere Zeitung betreuen soll? The Source (1989)
Now, Jonathan, in addition to teaching English, you'll be serving as advisor for the school newspaper. That is an activity that is near to my heart, because my son Colin is co-managing editor.Jonathan, Sie werden nicht nur Englisch unterrichten, sondern Sie werden auch unsere Schülerzeitung betreuen, und diese Aufgabe liegt mir ganz besonders am Herzen, weil nämlich mein Sohn Colin die Zeitung mitherausgibt. The Source (1989)
Well, you can tell Johnny one more time that Laura isn't coming this afternoon to work with him.Dann sagen Sie Johnny ein letztes Mal, dass Laura ihn heute Nachmittag nicht betreuen wird. Episode #1.1 (1989)
To care for someone?Jemanden zu betreuenTin Man (1990)
I am here to help youWir betreuen weibliche Gefangene. High Heels (1991)
- She said they're canceling the shooting,this year, and there was no household for me to keep.Was für ein Problem? Sie hätten die Jagd abgesagt und es gebe keinen Haushalt zu betreuenThe Mystery of Hunter's Lodge (1991)
Who's gonna shepherd this thing?Wer wird die Sache betreuenThe Player (1992)
He went by Leary's home to try and get him to accept counselling.Er wollte Leary überzeugen, sich psychologisch betreuen zu lassen. In the Line of Fire (1993)
Then why, after the breakout, didn't you think it necessary... to counsel the other students immediately... to help them cope with any anxiety?Haben Sie es deswegen nicht für nötig gehalten, die anderen Schüler zu betreuen? Ihnen zu helfen, mit ihren Ängsten fertig zu werden? Smart Kids (1993)
It's an honour to meet you.Es ist eine Ehre, Sie zu betreuenLiaisons (1993)
I want you to be my doctor.Du sollst mich betreuenJunior (1994)
So just be sure she needs care, before she gets cared to death.Überlegen Sie, ob sie Hilfe braucht, bevor Sie sie zu Tode betreuenNell (1994)
- Which is why I trust you with this client.- Darum betreuen Sie diesen Klienten. Shallow Grave (1994)
Thirty-three agents guiding the careers of 1685 of the most finely tuned athletes alive.Dreiunddreißig Agenten, die die Karrieren... von 1. 685 der leistungsfähigsten Sportler ihrer Zeit betreuenJerry Maguire (1996)
Looking after heroes?Helden zu betreuenBatman & Robin (1997)
Ally and Georgia will handle the case. We put women on it, given the issue.Angesichts der Umstände lassen wir Sie von Frauen betreuenIt's My Party (1998)
Finally, we can navigate almost any jump... in known space with confidence.'Damit können wir beinahe jeden Sprung 'im uns bekannten Weltraum navigatorisch betreuenWing Commander (1999)
There'll be three of us on the detail.Wir betreuen Sie zu dritt. The Insider (1999)
Then I wouldn't be cleaning the fish bowls.Agenten betreuen gern Aquarien. Shiri (1999)
I had two. Two slayers in my care.Ich hatte zwei Jägerinnen zu betreuenParting Gifts (1999)
We attend to every child at Verbum Dei according to his own circumstances.Wir betreuen jeden Schüler auf der Grundlage seiner besonderen Umstände. Down Neck (1999)
I'll be your para-rescue jumper today.Ich darf Sie heute als Rettungsschwimmer betreuenThe Perfect Storm (2000)
I don't have time to pamper the suspects.Ich habe keine Zeit, um die Verdächtigen zu betreuenJoint Security Area (2000)
Commander... I no longer wish to serve as guardian to the Borg children.Commander... Ich möchte die Borg-Kinder nicht mehr betreuenAshes to Ashes (2000)
Taking on a full-time kid, that's a lot of work.Den ganzen Tag ein Kind zu betreuen ist reichlich Arbeit. Nick & Nora/Sid & Nancy (2001)
They had to go to the dealership. "Our kids ride in that car." Like all of a sudden she's "mother of the year."Die lassen's echt in der Vertragswerkstatt reparieren. "Unsere Kinder fahren... doch da drin." Tut, als sei sie Mutter des Jahres, aber lässt ihre Kinder... zur gleichen Zeit von Spence betreuenFriender Bender (2001)
They're each responsible for a range of products.Sie betreuen jeweils eine Produktlinie. Secret Things (2002)
I don't know how to be her handler without making it personal.Wie kann ich sie betreuen, ohne persönlich zu werden. Rendezvous (2002)
We keep the children right around here.Wir betreuen die Kinder gleich hier. Daddy Day Care (2003)
It's not you I'm concerned about. It's the children you're looking after.Ich bin nicht wegen Ihnen besorgt, sondern wegen der Kinder, die Sie betreuenDaddy Day Care (2003)
If you'll excuse me, I have to see two little girls... because now I'm a big girl.Bitte entschuldigen Sie mich, ich muß zwei kleine Mädchen betreuen, denn ich bin ein großes Mädchen. Daddy Day Care (2003)
You going to throw that all away to baby-sit a bunch of 3-year-olds?Wollen Sie all das aufgeben, um ein paar Dreijährige zu betreuenDaddy Day Care (2003)
It's such a great honor to get to host an event like this in Korea.Es ist eine Ehre, solch ein Turnier in Korea zu betreuenReversal of Fortune (2003)
Between running our departments, handling clients, dealing with Spike...Die Abteilung leiten, Klienten betreuen, uns um Spike kümmern... Unleashed (2003)
It's wonderful to be a shepherd to a young person.Es ist wunderbar, einen jungen Menschen zu betreuenReaping Havoc (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. aufziehen; jdn. erziehen; jdn. betreuento parent sb. [Add to Longdo]
beaufsichtigen; betreuen; überwachen | beaufsichtigend | beaufsichtigt | beaufsichtigt | beaufsichtigteto supervise | supervising | supervised | supervises | supervised [Add to Longdo]
betreuen | betreuend | betreut | betreuteto look after | looking after | looks after | looked after [Add to Longdo]
etw. leiten; etw. betreuen; für etw. verantwortlich sein; etw. in Obhut haben; das Kommando für etw. habento be in charge of sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  betreuen [bətrɔiən]
     to look after
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top