Search result for

berkie

(28 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berkie-, *berkie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berkie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berkie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, an upper jaw X-ray, I will take a look in the morning.Also, Oberkiefer röntgen, ich seh's mir morgen früh an. The Party (1980)
- [ Tapping Fingers ] - [ Shower Running ] - [ Donald ] Tic douloureux, also known as trigeminal neuralgia... manifesting in bouts of severe, brief lacerating pain... in distribution of one or more divisions of the fifth cranial nerve... most often found in the superior mandibula or the maxillary.Tic Douloureux, auch bekannt als Trigeminusneuralgie, äußert sich in plötzlichen starken Schmerzen, geht von verschiedenen Abschnitten des fünften Hirnnervs aus und tritt meist im Unter- oder Oberkiefer auf. Steele Sweet on You (1984)
See, my maxilla.Hier, am Oberkiefer Flirting Scholar (1993)
Pull gurney out. We have to repair that shattered maxillary fracture.Schwere Splitterfraktur im Oberkiefer. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
The maxilla looks a little deformed.Der Oberkiefer ist ein wenig deformiert. Blade (1998)
Jaw structure remains the same, but there is no mandible bone.Der Oberkiefer ist unverändert. Aber er hat keinen Unterkieferknochen. Blade II (2002)
Get him with a top-jaw rope!Mach das seil um den Oberkiefer! The Crocodile Hunter: Collision Course (2002)
It´s critical to get his top jaw secured.Der Oberkiefer muss gesichert werden. The Crocodile Hunter: Collision Course (2002)
Maxillary molars have been replaced with removable dentures.Die Backenzähne des Oberkiefers wurden mit einer Prothese ersetzt. The Woman in the Car (2006)
The upper fronts are damaged, practically beyond repair, because of my constant grinding over the last three years.Mein Oberkiefer ist kaputt, weil ich seit 3 Jahren mit den Zähnen knirsche. Sicko (2007)
WITHOUT COQUETTISHLY WAVING A FAN OVER MY MOUTH.Das ist 'ne Großaufnahme meines Oberkiefers. Brace Yourself (2007)
D'être precis, it is a molar taken from the upper jaw of St. John.- D'être précis... Ein Backenzahn aus dem Oberkiefer von Johannes dem Täufer. Appointment with Death (2008)
This also explains why his zygomatic and maxilla are shattered.Das erklärt auch, warum sein Jochbein und Oberkiefer zertrümmert sind. The Couple in the Cave (2010)
There's a figure of an upside down man on the victim's left central maxillary incisor.Da ist das Bild eines Mannes, der auf dem Kopf steht, auf dem linken vorderen Schneidezahn im Oberkiefer. The Bones That Weren't (2010)
The cartilage of the septum has been crushed, and there's another hairline fracture on the frontal process of the maxilla.Das Knorpelgewebe am Septum ist zerdrückt, und es gibt einen weiteren Haarriss am vorderen Fortsatz des Oberkiefers. The Babe in the Bar (2010)
By fixing those muscles early, his maxilla, his whole upper jaw, will have a real shot at forming properly.Durch die Korrektur der Muskeln in diesem frühen Stadium,... hat sein Maxilla, sein kompletter Oberkiefer... einen echte Chance darauf, sich sauber auszubilden. Take the Lead (2011)
You broke her upper jaw. Additionally, four cases of shoplifting...Ihr hast du den Oberkiefer gebrochen. Shifting the Blame (2012)
I know that Dr. Sloan's plan called for this final operation to consist of simply moving the upper jaw forward.Ich weiß, dass Dr. Sloans angekündigter Plan für diese letzte Operation aus einer einfachen Bewegung des Oberkiefers nach vorne bestand. The End Is the Beginning Is the End (2013)
Paget's. That's the...misshapen enlargement of the bones, is it not? You are a medical man yourself, sir?Eine Abwinklung des Schienbeins, der Oberkiefer ist vergrößert. Our Betrayal: Part 2 (2013)
Uh, well, the hockey player, Gregory Gumtree... Th-Th-the boy that I failed to save... just like all the rest, he had missing legs... missing tongue, missing teeth, a hole in the roof of the mouth.Der Hockeyspieler Gregory Gumtree... der Junge, den ich zu retten versäumt habe... so wie all die Übrigen, dem fehlten die Beine... die Zunge, die Zähne und er hatte ein Loch im Oberkiefer. Tusk (2014)
No teeth on the upper.Keine Zähne im Oberkiefer. Chapter One: 'Tis the Season (2014)
This is Natalie's maxillary upper and her mandibular lower.Das ist Natalies Oberkieferabdruck und hier haben wir den Unterkiefer. You're Gonna Miss Me When I'm Gone (2014)
Uh, turns out, the, uh, distance measurements on the upper arch are 2.8% wider in the first six victims than in the second six.Wie es aussieht, ist der Abstand des Oberkiefers bei den ersten sechs Opfern um 2,8% breiter als bei den letzten Sechs. The Deer Hunter (No. 93) (2015)
Note the chip in her left maxillary central incisor.Sieh dir die Absplitterung an ihrem linken, vorderen Schneidezahn des Oberkiefers an. All My Exes Live in Essex (2015)
Note the chip in her left maxillary central incisor.Sieh dir die Absplitterung an ihrem linken, vorderen Schneidezahn des Oberkiefers an. All My Exes Live in Essex (2015)
Not yet, but I also found hemorrhagic staining on the right side of the maxilla.- Noch nicht, aber ich fand auch hämorrhagische Färbung auf der rechten Seite des Oberkiefers. The Senator in the Street Sweeper (2015)
I'm seeing fractures of the left orbital socket, maxilla and zygomatic.Ich sehe Frakturen an der linken Augenhöhle, Oberkiefer und Jochbein. The Promise in the Palace (2015)
She fell to the floor, landing on her face, causing the damage to the maxilla and zygomatic.Sie fiel auf den Boden, landete auf ihrem Gesicht, was Schäden am Oberkiefer und dem Jochbein verursachte. The Promise in the Palace (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top