Search result for

batterien

(54 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batterien-, *batterien*
Possible hiragana form: ばってりえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา batterien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *batterien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does your car have feet? Yes.- Hat dein Auto BatterienPremier mai (1958)
He asked me if my car had feet.Er hat gefragt, ob mein Auto Batterien hat. Premier mai (1958)
It's got a generator and batteries for electricity.Es gibt einen Generator und Batterien für Elektrizität. Houseboat (1958)
What you're getting at is that you think our saucer friend... must return to the Pole regularly to recharge his batteries.Sie wollen damit also sagen, dass unser außerirdischer Freund immer wieder zum Nordpol zurück muss, um seine Batterien aufzuladen? The Atomic Submarine (1959)
In such a way as to prevent him returning to the Pole to... as you put it, recharge his batteries.Damit könnten wir verhindern, dass er zum Nordpol zurückkehrt, um wie Sie es ausgedrückt haben, seine Batterien aufzuladen. The Atomic Submarine (1959)
Movíng on batteríes, sír.Schalten auf BatterienVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
In order to conserve power on battery-operated radios... bulletins will be broadcast at two-hour intervals.UmdieEnergiefür die Radiosenderzu sparen, die mit Batterien versorgt sind, werdendieInformationsbulletins jede zwei Stunden gesendet. Panic in Year Zero (1962)
The batteries weren't very new.Die Batterien waren nicht gerade neu. Matango (1963)
Something's wrong with the batteries.Irgendwas stimmt mit den Batterien nicht. Matango (1963)
We ought to send him two more batteries.Zwei Panzerabwehrbatterien hätte er gebraucht. Father of a Soldier (1965)
Staying down, he couldn't charge his batteries, so he can't run.Beim Tauchen kann er seine Batterien nicht aufladen, er kann nicht fliehen. The Bedford Incident (1965)
- Yes, I've worked out a simple winding gear for use with the starboard generator which will keep the batteries charged and provide lighting.- Ich habe mir... eine einfache Vorrichtung für den Steuerbordgenerator... ausgedacht, die die Batterien lädt und für Licht sorgt. The Flight of the Phoenix (1965)
All our solar batteries have been short-circuited.Mark, alle Solarbatterien haben einen Kurzschluss. Planet of the Vampires (1965)
What do you think? Can you boost the solar batteries by then?Kannst du in drei Tagen Sonnenbatterien aufladen? Planet of the Vampires (1965)
Istheremuch moretodo beforethebatteries willbeready?Dauert es noch, bis die Batterien voll sind, oder starten wir mit Kernreaktion? Planet of the Vampires (1965)
Batteries are shot.Die Batterien sind Schrott. Wall of Flames: Part 2 (1966)
Batteries to power.Batterien OK. Batman: The Movie (1966)
Confound it, the batteries are dead!Verflucht, die Batterien sind leer! Batman: The Movie (1966)
A detailed map of Endhaven. Antiaircraft batteries. Camouflaged Messerschmitt field.Ein genauer Lageplan von Endhaven, ein paar schöne Flakbatterien, ein paar Messerschmitt-Jäger Request Permission to Escape (1966)
The batteries work.Die Batterien arbeiten. The Creatures (1966)
You're gonna wear out your batteries.Du verbrauchst deine BatterienThe Fortune Cookie (1966)
And if the batteries run down on the wheelchair...Und die Batterien am Rollstuhl... The Fortune Cookie (1966)
- It's just as I...An alle Flak-BatterienTriple Cross (1966)
Conserving batteries, sir.Wir sparen Batterienenergie, Sir. Mudd's Women (1966)
Captain, this is draining our batteries further.Das belastet die Batterien noch mehr. Mudd's Women (1966)
My... my battery needs recharging.Meine... Batterien müssen aufgeladen werden. Casino Royale (1967)
- We run on the batteries.Haben wir die BatterienQuatermass and the Pit (1967)
He has a hearing aid but they won't give him batteries.Er hat ein Hörgerät, aber sie geben ihm keine Batterien dafür. The Reluctant Dragon (1967)
Might be saving batteries. Search in closer.Vielleicht schonen sie die BatterienHammer Into Anvil (1967)
Mr. Scott, how much power do we have left in the ship's batteries?Wie viel Energie haben unsere Batterien noch? The Galileo Seven (1967)
And then pocket money, and stamps and my bicycle chain new batteries for the radio... and the potato peeler...Dann kommt noch Taschengeld dazu, Briefmarken, eine neue Fahrradkette... neue Batterien fürs Radio, ein Kartoffelschäler... Hour of the Wolf (1968)
At the moment, German antiaircraft batteries are firing with deadly accuracy.Im Moment feuern die deutschen Flugabwehrbatterien mit tödlicher Genauigkeit. The Big Gamble (1969)
- l'll take this plane, batteries and all.Ich nehme das Flugzeug und BatterienThe Sicilian Clan (1969)
We're on emergency battery power only.Wir benutzen NotenergiebatterienThe Savage Curtain (1969)
- Er ... um... well, I'll have a look at the batteries.- Ich schau auf den Batterien nach. - Oh ja, ja. The Buzz Aldrin Show (1970)
Now, the batteries are in here.Batterien sind enthalten. Hi, Mom! (1970)
"18 heavy Sherman tanks. "Five surface-to-air missile batteries, complete. 12 assault helicopters and six heavy tank batteries."18 Sherman-Panzer, fünf komplette Boden-Luftraketen... 12 Kampfhubschrauber und dann sechs schwere PanzerbatterienThe Merchant (1971)
They know perfectly well that our shore artillery will...Die wissen doch ganz genau, dass unsere Küstenbatterien sie... Raid on Rommel (1971)
The shore artillery!Die KüstenbatterienRaid on Rommel (1971)
Who's guarding the shore artillery?Wer bewacht denn die KüstenbatterienRaid on Rommel (1971)
I can turn it on and You'll say, oh yes, it operates on batteries, but how do you know what it is inside?Ich schalte ihn ein und Sie werden wohl sagen: "Er läuft mit Batterien". Aber wie wollen Sie wissen, was drin ist? Asylum (1972)
You got a flashlight, some light batteries...Eine Taschenlampe, einige BatterienThe Getaway (1972)
- Emergency circuit and batteries.- Das Notaggregat und BatterienThe Poseidon Adventure (1972)
Did you change the batteries?Hast du die Batterien ausgewechselt? Il vicino di casa (1973)
Let me have a Three Musketeers... and a ballpoint pen, one of those combs there... a pint of Old Harper... a couple off ashlight batteries and some beefjerky.Einen Three Musketeers Riegel... einen Kuli, einen Kamm... einen halben Liter Old Harper... zwei Taschenlampenbatterien und ein bisschen Dörrfleisch. American Graffiti (1973)
Is he house-broken or will he leave batteries all over the floor?Ist er stubenrein oder macht er Batterien auf den Teppich? Sleeper (1973)
I'll charge up the batteries before I go.Ich lade die Batterien bevor ich gehe. Soylent Green (1973)
I'm a beam in God's radiance, but my batteries are running low.Früher war ich voller Kraft, aber meine Batterien werden langsam leer. A Trout in the Milk (1973)
I'll take the batteries and five of these.Ich nehme die Batterien und fünf Stück, bitte. Winterkill (1973)
- Scott here. What is it, Doctor?- Die Batterien sind leer. The Ambergris Element (1973)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup [Add to Longdo]
Stabbatterie {f} | Stabbatterien {pl}tubular battery | tubular batteries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Batterien [batəriːən] (n) , pl.
     batteries
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top