Search result for

basic

(139 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basic-, *basic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basic[ADJ] จำเป็นที่สุด, See also: สำคัญที่สุด, Syn. fundamental
basic[ADJ] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
basic[ADJ] ธรรมดา
basic[ADJ] เป็นด่าง, See also: ลักษณะด่าง
Basic[N] ภาษาเบสิก, See also: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์
basics[N] ส่วนที่สำคัญที่สุด, Syn. fundamentals, essentials
basically[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally
basic training[N] การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก), Syn. basic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
visual basicวิชวล เบสิกเป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ภาษานี้เน้นเรื่องการเขียนโปรแกรมออกแบบจอภาพ เครื่องมือที่จะใช้ ปุ่มที่จะใช้กด เมนูหรือรายการเลือกต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
basic(adj) เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับมูลฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basicขั้นมูลฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
basicมูลฐาน, พื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic-เบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basicพื้นฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic dataข้อมูลพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basic documentเอกสารพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
basic electrodeลวดเชื่อมเบส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
basic frontแนวปะทะเบสิก, เบสิกฟรอนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC A (Computer program language)เบสิกเอ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Basic Amino Acidกรดเบสิคอะมิโน [การแพทย์]
Basic assumption of accountingข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี [การบัญชี]
Basic Compoundsสารที่มีความเป็นด่าง [การแพทย์]
Basic conceptแนวความคิดเบื้องต้น [การบัญชี]
Basic educationการศึกษาเบื้องต้น [TU Subject Heading]
Basic Health Servicesบริการสาธารณสุขเบื้องต้น,บริการอนามัย,บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
basic intake ratebasic intake rate, อัตราการดูดซึมพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Basic needs ความต้องการพื้นฐาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you know, it was basically an assist.ก็ เธอก็รู้ ช่วยเหลือกันนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
We'll basically just crash back into the planet.และเราจะพุ่งตรงไปชนกับดาว Dead Space: Downfall (2008)
Chemo worked because cells are basically tumors.คีโมได้ผลเพราะว่า เซลเหมือนเนื้องอกธรรมดา Not Cancer (2008)
For the last week, it's basically been giving himแล้วสัปดาห์ที่แล้ว/มันก็เกิดเรื่องกับเขาง่ายๆ Adverse Events (2008)
House basically... well, he accused me of being interested in you.เฮาส์แบบดั้งเดิม เขาขอโทษฉัน เรื่องที่สนใจคุณ The Itch (2008)
Even if House is wrong, the treatment's basically anti-anxiety meds.ถ้าเฮาส์ผิด การรักษาขั้นพื้นฐาน ยาต้านการตื่นเต้น Emancipation (2008)
Basically.ง่ายมั้ยล่ะ Destroy Malevolence (2008)
You just made basic training.เจ้าผ่านการทดสอบเบี้องต้นแล้ว Lancelot (2008)
Basically, it's a wasteland.เอาง่ายเลยนะ มันเป็นแดนมิคสัญญี Episode #1.5 (2008)
fighting with a sword, but you can learn the basics - the stance, how to parry a blow, how to land your own.การใช้ดาบเป็นนั้น, ต้องเรียนขั้นต้นของ ตำแหน่ง The Moment of Truth (2008)
He's forgetting basics-แต่ทำนี่สิ.. มันดันลืมพื้นฐานไปหมดเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Basically, I told your cellphone to find her cellphoneง่ายๆก็คือ ผมบอกมือถือแม่ ให้หามือถือเค้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basicAir, like food, is a basic human need.
basicAn earlier sense of a word need not be its present basic sense.
basicAs was mentioned before, this is my basic idea.
basicBasically, I agree with your opinion.
basicBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
basicBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.
basicBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
basicDon't fail to learn these basic words by heart.
basicGenerally once round this river side area is the basic morning course.
basicHe is basically a nice man.
basicHuman beings usually have two basic desires; to get away from pain and to arrive at pleasure.
basicI believe men are basically good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยพื้นฐาน[N] basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
หลักยึด[N] pillar (of a nation), See also: basic principle, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว, Example: สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงที่สุด และเป็นหลักยึดไม่ให้สังคมไทยตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตย ในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
เข้าว่า[ADV] basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน[N] infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count unit: โครงสร้าง
เป็นพื้น[ADV] basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai definition: เป็นส่วนสำคัญ
การวิจัยพื้นฐาน[N] basic research, Example: การผนึกกำลังกันวิจัยทั้งในการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ด่าง[N] alkaline salt, See also: basic salt, potash, lye, Syn. น้ำด่าง, Example: หากดวงตาได้รับสารที่เป็นกรดหรือด่างจะเป็นอันตราย, Thai definition: สารประกอบจำพวกไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไล ซึ่งละลายน้ำได้ดี มีรสฝาด ถูกมือลื่นคล้ายสบู่
องค์ประกอบพื้นฐาน[N] basic element, Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผล (Output) และส่วนเก็บข้อมูล (Storage)
ปัจจัยหลัก[N] basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ดินเค็ม[N] alkaline soil, See also: basic soil, Ant. ดินเปรี้ยว, Example: พื้นดินภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม, Thai definition: ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
เบสิก[n. prop.] (Bēsik) EN: Basic   FR: Basic [m]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng khanpheūnthān) EN: basic wage   FR: salaire de base [m]
ค่าจ้างพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng pheūnthān) EN: basic wage   FR: salaire de base [m]
คำมูล[n.] (khammūn māk) EN: basic word   FR: mot de base [m]
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire

CMU English Pronouncing Dictionary
BASIC    B EY1 S IH0 K
BASICH    B AA1 S IH2 HH
BASICS    B EY1 S IH0 K S
BASIC'S    B EY1 S IH0 K S
BASICALLY    B EY1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basic    (j) (b ei1 s i k)
basics    (n) (b ei1 s i k s)
basically    (a) (b ei1 s i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatz {m} | Ansätze {pl}basic approach | basic approaches [Add to Longdo]
Basic {n} [comp.]Basic [Add to Longdo]
Basispatent {n}basic patent [Add to Longdo]
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment [Add to Longdo]
Baurichtmaß {n}basic dimensions [Add to Longdo]
Bausubstanz {f}basic structure of a building [Add to Longdo]
Eckdaten {pl}basic information [Add to Longdo]
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite [Add to Longdo]
Grundausbildung {f}basic training [Add to Longdo]
Grundausführung {f}; Basisausführung {f}basic model [Add to Longdo]
Grundausrüstung {f}basic hardware [Add to Longdo]
Grundausstattung {f}basic equipment [Add to Longdo]
Grundbaustein {m}basic module [Add to Longdo]
Grundbedingung {f} | Grundbedingungen {pl}basic condition | basic conditions [Add to Longdo]
Grundbegriff {m} | Grundbegriffe {pl}basic idea | basic ideas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベーシック[, be-shikku] (adj-na,n) (1) basic; (2) {comp} BASIC; (P) [Add to Longdo]
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words [Add to Longdo]
ベーシックサービス[, be-shikkusa-bisu] (n) {comp} basic service [Add to Longdo]
ベーシックディスク[, be-shikkudeisuku] (n) {comp} basic disk [Add to Longdo]
ベーシックドレス[, be-shikkudoresu] (n) basic dress [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
ベイシック[, beishikku] (n) {comp} BASIC [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits [Add to Longdo]
一塩基酸[いちえんきさん, ichienkisan] (n,adj-no) monobasic acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
味觉[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] basic taste [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit [Add to Longdo]
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] basic; fundamental; main; elementary [Add to Longdo]
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole [Add to Longdo]
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] basic multilingual plane BMP [Add to Longdo]
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] basic concept [Add to Longdo]
基本法[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ, ] Basic Law [Add to Longdo]
基本词汇[jī běn cí huì, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] basic word [Add to Longdo]
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] basic necessity; fundamental need [Add to Longdo]
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] basic issue; fundamental question [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベーシック[べーしっく, be-shikku] BASIC, basic [Add to Longdo]
ベーシックサービス[べーしっくさーびす, be-shikkusa-bisu] basic service [Add to Longdo]
基礎[きそ, kiso] basic (a-no) [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research [Add to Longdo]
基底解[きていかい, kiteikai] basic solution [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
基本[きほん, kihon] basic (a-no) [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basic \Ba"sic\, a.
   1. (Chem.)
    (a) Relating to a base; performing the office of a base in
      a salt.
    (b) Having the base in excess, or the amount of the base
      atomically greater than that of the acid, or exceeding
      in proportion that of the related neutral salt.
    (c) Apparently alkaline, as certain normal salts which
      exhibit alkaline reactions with test paper.
      [1913 Webster]
 
   2. (Min.) Said of crystalline rocks which contain a
    relatively low percentage of silica, as basalt.
    [1913 Webster]
 
   {Basic salt} (Chem.), a salt formed from a base or hydroxide
    by the partial replacement of its hydrogen by a negative
    or acid element or radical.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 BASIC \BASIC\ n.
   1. (Computers) [Beginner's All-purpose Symbolic Iruction C.]
    an artificial computer language with a relatively
    simplified instruction set.
 
   Note: Writing a program in BASIC or other higher computer
      languages is simpler than writing in assembly language.
      See also {programming language}, {FORTRAN}.
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 higher programming language \higher programming language\ n.
   (Computers)
   A computer programming language with an instruction set
   allowing one instruction to code for several assembly
   language instructions.
 
   Note: The aggregation of several assembly-language
      instructions into one instruction allows much greater
      efficiency in writing computer programs. Most programs
      are now written in some higher programming language,
      such as {BASIC}, {FORTRAN}, {COBOL}, {C}, {C++},
      {PROLOG}, or {JAVA}.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basic
   adj 1: pertaining to or constituting a base or basis; "a basic
       fact"; "the basic ingredients"; "basic changes in public
       opinion occur because of changes in priorities" [ant:
       {incident}, {incidental}]
   2: reduced to the simplest and most significant form possible
     without loss of generality; "a basic story line"; "a
     canonical syllable pattern" [syn: {basic}, {canonic},
     {canonical}]
   3: serving as a base or starting point; "a basic course in
     Russian"; "basic training for raw recruits"; "a set of basic
     tools"; "an introductory art course" [syn: {basic},
     {introductory}]
   4: of or denoting or of the nature of or containing a base
   n 1: a popular programming language that is relatively easy to
      learn; an acronym for beginner's all-purpose symbolic
      instruction code; no longer in general use
   2: (usually plural) a necessary commodity for which demand is
     constant [syn: {basic}, {staple}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 BASIC
  /bay'?sic/, n.
 
   A programming language, originally designed for Dartmouth's experimental
   timesharing system in the early 1960s, which for many years was the leading
   cause of brain damage in proto-hackers. Edsger W. Dijkstra observed in
   Selected Writings on Computing: A Personal Perspective that ?It is
   practically impossible to teach good programming style to students that
   have had prior exposure to BASIC: as potential programmers they are
   mentally mutilated beyond hope of regeneration.? This is another case (like
   {Pascal}) of the cascading {lossage} that happens when a language
   deliberately designed as an educational toy gets taken too seriously. A
   novice can write short BASIC programs (on the order of 10-20 lines) very
   easily; writing anything longer (a) is very painful, and (b) encourages bad
   habits that will make it harder to use more powerful languages well. This
   wouldn't be so bad if historical accidents hadn't made BASIC so common on
   low-end micros in the 1980s. As it is, it probably ruined tens of thousands
   of potential wizards.
 
   [1995: Some languages called ?BASIC? aren't quite this nasty any more,
   having acquired Pascal- and C-like procedures and control structures and
   shed their line numbers. ?ESR]
 
   BASIC stands for ?Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code?.
   Earlier versions of this entry claiming this was a later {backronym} were
   incorrect.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BASIC
     Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 BASIC [beːaːɛsiːtseː]
   Basic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top