Search result for

basel

(61 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basel-, *basel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseless[ADJ] ไม่มีมูลความจริง, See also: ไม่มีเหตุผล, Syn. unfounded, groundless
baseline[N] เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน,เส้นหลังของสนามเทนนิส

English-Thai: Nontri Dictionary
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseline eventเหตุการณ์ที่เป็นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
baselinesเส้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basel Conventionอนุสัญญาบาเซล, อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน( Basel Convention On the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้า การส่งออก และการนำผ่านของเสียอันตรายข้ามแดนให้มีความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอนุสัญญาที่ช่วยให้มีการควบคุมการขนส่งเคลื่อนย้าย และการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ประเทศไทยได้มีการลงนามให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2541 ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Competent Authority) และกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ประสานงาน (Focal Point) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง [สิ่งแวดล้อม]
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Baseline Sampleซีรั่มตัวอย่าง [การแพทย์]
Baseline, Irregularเส้นพื้นฐานไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Baseline, Wanderingเส้นพื้นฐานแกว่งขึ้นลงช้าๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
baseline (n ) บรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So let's push aside all these baseless accusationsดังนั้นอย่ามากล่าวหาผมแบบนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It was a control question To set the baseline.ถ้าเกิด... ถ้าเขารู้คำตอบแต่ตั้งใจตอบให้ผิดล่ะ Conflicted (2009)
The first night only establishes a baseline.คืนแรกรู้แค่พื้นฐานเท่านั้น Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I realize you are under a great deal of pressure, but there is no reason for these baseless accusations.ผมเข้าใจว่าท่านอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนัก แต่ก็ไม่ควรที่จะกล่าวหา่ผมเช่นนี้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
I needed to get a baseline on this guy, see how he acts when he's not threatened.ฉันอยากเห็นพื้นฐานของหมอนี่ ว่าเขาเป็นไง ตอนไม่รู้สึกกลัว Broad Daylight (2010)
Baseline recording.บันทึกภาพ Salt (2010)
For a baseline, I'm gonna need you to tell a lie.สำหรับคำถามทั่วๆไป จำเป็นต้องให้นายโกหก On Guard (2011)
Great. We've got our baseline.เยี่ยม กลับมาที่คำถามทั่วๆไปของเรา On Guard (2011)
Your accusations are outrageous and completely baseless.ข้อกล่าวหาของนายอุกอาจมาก ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย Us or Them (2011)
Roger's goal is to get his watches to match Greenwich Mean Time, the time that every clock around the world uses as its baseline.เป้าหมายของโรเจอร์เป็น ที่จะได้รับนาฬิกาของเขาเพื่อให้ตรง กับ เวลากรีนิช เวลาที่นาฬิกาทุกที่ทั่วโลกใช้ Does Time Really Exist? (2011)
Are you so worried that I'll find happiness without you that you feel the need to spread baseless lies at the wake of my best friend's grandmother?คุณกังวลมากสินะ ว่าฉันจะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ ถึงกับรู้สึกว่าต้องกระจายคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริง ที่งานเฝ้าศพของย่าเพื่อนสนิทฉัน? The Princess Dowry (2012)
And you pick today, after Andrew proposes, to come to me with these baseless accusations?คุณสามารถเลือกได้ หลังจากที่แอนดรูนำเสนอ ว่าจะมากับผมโดยที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลยเหรอ? P.S. You're an Idiot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baselA baseless accusation.
baselBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
baselDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
baselThe players had to throw the ball from one to another to try to get the ball over the other team's baseline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคมลอย[ADJ] groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย
เลวทราม[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวทรามต่ำช้า[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเซิ่ล[TM] (Bāsoēl) EN: Basel   FR: Bâle
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle   FR: non fondé ; injustifié
ไม่มีหลักฐาน[X] (mai mī lakthān) EN: baseless   FR: sans fondement ; sans preuve
ไม่มีมูล[adj.] (mai mī mūn) EN: baseless   FR: sans fondement
เส้นหลัง[n. exp.] (sen lang) EN: end line ; baseline   FR: ligne de fond [f]
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly   

CMU English Pronouncing Dictionary
BASEL    B AA1 Z AH0 L
BASELESS    B EY1 S L AH0 S
BASELINE    B EY1 S L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Basel    (n) (b aa1 z l)
baseless    (j) (b ei1 s l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーゼル[, ba-zeru] (n) Basel [Add to Longdo]
ベースライン[, be-surain] (n) baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[, be-suraindokyumento] (n) {comp} baseline document [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] (n) {comp} developmental baseline [Add to Longdo]
基本設計[きほんせっけい, kihonsekkei] (n) baseline design; preliminary design; basic design [Add to Longdo]
根拠のない[こんきょのない, konkyononai] (adj-i) baseless; groundless [Add to Longdo]
飛語;蜚語[ひご, higo] (n) baseless rumor; baseless rumour; gossip; false report [Add to Longdo]
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴塞尔[Bā sāi ěr, ㄅㄚ ㄙㄞ ㄦˇ, / ] Basel (city in Switzerland) [Add to Longdo]
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, / ] baseless (lie); without foundation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベースライン[べーすらいん, be-surain] baseline [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Basel
      n 1: a city in northwestern Switzerland [syn: {Basel}, {Basle},
           {Bale}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top