Search result for

bip

(84 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bip-, *bip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biped[N] สิ่งที่มีเท้า2ข้าง
biplane[N] เครื่องบินแบบ2ปีกที่มีปีกหนึ่งอยู่เหนืออีกปีกหนึ่ง
bipartisan[ADJ] ซึ่งรวมพรรค2พรรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bipartite(ไบพาร์'ไททฺ) adj. ประกอบด้วย หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน,แบบเดียวกัน 2 ฉบับ
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
biped(ไบ'เพด) n. สัตว์สองเท้า adj. มีสองเท้า, Syn. bipedal
bipedal(ไบ'เพดเดิล) adj. มีสองเท้า
bipolar(ไบโพ'ลาร์) adj. มีสองขั้ว,เกี่ยวกับสองขั้ว, See also: bipolarity n. การมีสองขั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
biparous(adj) มีลูกแฝด
biped(n) สัตว์สองเท้า
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biparietal diameterช่วงพาไรเอทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biparousแยกเป็นสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bipartisan dealข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartism; biparty systemระบบสองพรรค (ดู two-party system) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartism; biparty systemระบบสองพรรค (การเมือง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bipartite-สองแฉกลึกสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bipartiteสองฝ่าย, ทวิภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bipartite graphกราฟสองส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biparty system; bipartismระบบสองพรรค (ดู two-party system) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biparty system; bipartismระบบสองพรรค (การเมือง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biparietal Diameterวัดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างกระดูก,(การใช้คลื่นความถี่สูง)วัดขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Bipartiteแยกเป็นสองส่วน [การแพทย์]
Biperidine Hydrochloride Tabletไบเปอริดินไฮโดรคลอไรด์ในยาเม็ด [การแพทย์]
Biphasicเกิดไข้เป็น2ช่วง,ลักษณะของเซลล์มี2แบบ [การแพทย์]
Biphasic Curveความดันโลหิตเพิ่มขึ้นต่อมาลดลง [การแพทย์]
Bipolarติดสีเฉพาะส่วนปลาย,สองขั้ว [การแพทย์]
Bipolar Affective Disordersความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
Bipolar Cellsไบโพลาร์เซลล์ [การแพทย์]
Bipolar Disorderโรคจิตชนิดไบโปลาร์,ความแปรปรวนชนิดสองขั้ว [การแพทย์]
Bipolar disordersโรคไบโพล่าร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bipartisanship. And we know how that ended up.ทำงานเคียงข้างกัน และเราก็รู้ว่าจบยังไง WarGames: The Dead Code (2008)
I've found tracks. Biped and quadruped.ฉันเจอร่องลอย ของสัวต์2เท้าและสัตว์4เท้า Episode #3.1 (2009)
Bipolars and the microscissors, please.อยากตัดไหม? Good Mourning (2009)
We want to be... bipolar.เราต้องการ... รวมขั้วกัน Merry Madagascar (2009)
Bye-bye, bipeds! Smell you later!ซุป.ไข่.เนื้อวัว G-Force (2009)
Bipolar outflow.มีการไหลของขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า Faith (2010)
Ixion draws bipennis!อิกซอนเลือกบิเพนนิส The Thing in the Pit (2010)
- Curtis biplane. - I'll put on some hot milk.ดื่มเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพ่อคุณ The King's Speech (2010)
And bipolar businessmen.นักธุรกิจอารมณ์แปรปรวน How About a Friendly Shrink? (2010)
So Hinkle was diagnosed with bipolar and cyclothymic disorder with episodes of paranoia.ฮินเคิลถูกวินิจฉัยว่า มีบุคลิกภาพผิดปกติ แบบสองขั้วอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีอาการ หวาดระแวงเป็นระยะๆ The Couple in the Cave (2010)
My husband was probably gay, and I'm bipolar, which makes me yell things like...สามีของเธอน่าจะเป็นเกย์ และชั้นก็เป็นพวกไบ มันทำให้ชั้นอยากตะโกนว่า The Substitute (2010)
Guys, practice your bipolar rants, okay?เด็กๆ ฝึกพูดโผงผางแบบพวกไบ ไปก่อนนะ The Substitute (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์สองเท้า[N] biped, See also: man, human being, Syn. คน, มนุษย์, Example: ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงสัตว์สองเท้าที่ไม่มีความสำคัญอะไร, Count unit: คน
ทวิบาท[N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบท[N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบาท, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกลอยทะเลคอแดง[n. exp.] (nok løi thalē khø daēng) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope   FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]
สัตว์สองเท้า[n. exp.] (sat søng thāo) EN: biped ; human being   FR: bipède [m]
สองเส้า[adj.] (søngsao) EN: bipartite   FR: biparti ; bipartite
ทวิบาท[n.] (thawibāt) EN: biped   FR: bipède
ทวิบท[n.] (thawibot) EN: biped   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIPPUS    B IH1 P AH0 S
BIPLANE    B AY1 P L EY2 N
BIPOLAR    B AY0 P OW1 L ER0
BIPHENYL    B IH1 F AH0 N AH0 L
BIPHENYLS    B IH1 F AH0 N AH0 L Z
BIPARTISAN    B AY0 P AA1 R T AH0 Z AH0 N
BIPARTISAN    B AY0 P AA1 R T AH0 S AH0 N
BIPARTISANSHIP    B AY0 P AA1 R T AH0 Z AH0 N SH IH2 P
BIPARTISANSHIP    B AY0 P AA1 R T AH0 S AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biped    (n) (b ai1 p e d)
bipeds    (n) (b ai1 p e d z)
biplane    (n) (b ai1 p l ei n)
biplanes    (n) (b ai1 p l ei n z)
bipartisan    (j) (b ai2 p aa t i z a1 n)
bipartisanship    (n) (b ai p aa1 t @ s @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bipolarbipolar [Add to Longdo]
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit [Add to Longdo]
BIP : Bruttoinlandsprodukt {n}GDP : Gross Domestic Product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
テレビパソコン[, terebipasokon] (n) {comp} PC using a TV as a monitor [Add to Longdo]
バイポータブル[, baipo-taburu] (n) {comp} Biportable [Add to Longdo]
バイポーラートランジスター[, baipo-ra-toranjisuta-] (n) bipolar transistor [Add to Longdo]
バイポーラトランジスタ[, baipo-ratoranjisuta] (n) {comp} bipolar transistor [Add to Longdo]
ビップ[, bippu] (n) very important person; VIP [Add to Longdo]
ビップス[, bippusu] (n) {comp} BIPS [Add to Longdo]
ビフェニル[, bifeniru] (n) biphenyl [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
ポリ塩化ビフェニル[ポリえんかビフェニル, pori enka bifeniru] (n) polychlorinated biphenyl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽状复叶[yǔ zhuàng fù yè, ㄩˇ ㄓㄨㄤˋ ㄈㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] bipinnate leaf (in phyllotaxy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイポータブル[ばいぽーたぶる, baipo-taburu] Biportable [Add to Longdo]
ビップス[びっぷす, bippusu] BIPS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  BIP
         Bit Interleaved Parity (SONET, ..., BIT)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top