Search result for

bändigen

(56 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bändigen-, *bändigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bändigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bändigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must conceal your hatredDu musst deinen Hass bändigenTwo Champions of Death (1980)
If I come out of that tank anthropoid, I'll be in a very primitive state and impossible to relate to, so sedate me while I'm still in the tank otherwise you'll have to chase me around and subdue me.Wenn ich als Affe aus dem Tank komme, dann im primitiven Stadium, nichts dringt zu mir durch, also sedier mich, während ich im Tank bin, sonst musst du mich jagen und bändigenAltered States (1980)
You want to show me who's boss?Sie wollen mich bändigen? Warum? The Lady Banker (1980)
I could scarce restrain the rushing of my feet.Ich konnte kaum meine Füße bändigenTime Bandits (1981)
But I can barely keep him in line now.Aber selbst jetzt kann ich ihn kaum bändigenTempered Steele (1982)
I do not want to play messiahs. What I want is to pull Julia clutches of Shin and live in peace.Wahrscheinlich ist es dein Schicksal, die Gewalt, die herrscht, zu bändigenFist of the North Star (1986)
So you see, I've worked out this deal, and it goes something like this:Sie war nicht zu bändigenStreetwise (1986)
But you're just hurting yourself with this rambunctious behaviour.- Aber Sie tun sich selbst weh... - ..mit diesem unbändigen Verhalten. Raising Arizona (1987)
Only it gives the feeling that the emptiness of this chaos cannot be spanned with the braces of one's own making.Nur sie gibt das Gefühl, das Chaos ließe sich bändigenOn the Silver Globe (1988)
I'm gonna tame Comet.Ich werde Comet bändigenThe Greatest Birthday on Earth (1989)
I, myself, refuse to subdue my passions.Ich selbst weigere mich, meine Leidenschaften zu bändigenMarquis (1989)
Incorrigible.- Nicht zu bändigenMy Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Them two is as mean as snakes.- Die beiden sind nicht zu bändigen. - (Mrs. Trant lacht) The Man in the Moon (1991)
I said no, I don't know herSie lässt sich nicht bändigenA Chinese Ghost Story III (1991)
Well, you know me, Jimmy, I'm just a wild woman.Du kennst mich doch, Jimmy. Ich bin nicht zu bändigenThelma & Louise (1991)
♫ subduing wars. ♫Elizas Augen sind gesegnete Sterne, die Frieden fördern, Kriege bändigenOrlando (1992)
We could barely hold you down.Wir konnten Sie kaum bändigenFrame of Mind (1993)
Containing those forces required increasing amounts of electric power.Es brauchte immer mehr Energie, um diese Kräfte zu bändigenSympathy for the Deep (1994)
He had to be restrained.Wir mussten ihn bändigenTribunal (1994)
I will not charm my tongue.Die Zunge bändigenOthello (1995)
Did you really think you could call up the devil and ask him to behave?Dachten Sie wirklich, Sie könnten den Teufel bändigenDie Hand Die Verletzt (1995)
Fornier and the other men had to discipline him.Fornier und andere Wärter mussten ihn bändigenThe List (1995)
All you would need to do to ride it again, is find out where it's heading, and beat it there, however you can.Wenn du sie noch mal reiten willst, mußt du wissen, wohin sie geht, und sie dort bändigenIn God's Hands (1998)
I think the killer took a trophy, and he'll use it to restrain you.Es ist eine Trophäe. Der Mörder hat vor, Sie damit zu bändigen, Ihnen die Hände fesseln. The Pest House (1998)
On the one hand, I have an overwhelming love for myself and on the other, the raw, seething hatred that I have for you.Denn auf der einen Seite liebe ich mich selbst, auf der anderen habe ich diesen unbändigen Hass auf Sie! Wild Wild West (1999)
Since the studio never explained how Kharis returned from the ashes following his immolation in The Mummy's Hand, there was no reason to think that another fire would keep him down either.Das Studio erklärte nie, wie Kharis sich nach seiner Opferung in The Mummy's Hand aus der Asche erheben konnte. Es stand also nicht zu befürchten, dass ihn ein erneutes Feuer bändigen konnte. Mummy Dearest: A Horror Tradition Unearthed (1999)
In Islam, we believe eliminating temptation... is more effective than trying to resist it.Im Islam glauben wir, dass die Versuchung zu bändigen ... effektiver ist, als ihr einfach zu widerstehen. Napoleon's Boney Parts (1999)
Well, maybe you're able to "fetter" your emotions, but the rest of us don't have that luxury.Vielleicht können Sie Ihre Emotionen bändigen, aber wir haben diesen Luxus nicht. Gravity (1999)
If man cannot suppress his evil instincts, he is inevitably doomed.Kann er das Schlechte nicht bändigen, ist er verdammt. Cruel Intentions 2 (2000)
and under the spell of violence, let loose that would sweep away almost everything in its path.Wasser stürzte auf Wasser, sintflutartig, unkontrollierbar, und riss mit seiner unbändigen Kraft mit, was ihm in den Weg kam: Before Night Falls (2000)
What's best about you is you find me fascinating. Even if I'm not claiming to be a jewel thief or lion-tamer.Mir gefällt es, dass ich dich so fasziniere... ich muss nicht behaupten, Löwen zu bändigenRaging Bender (2000)
It may be necessary to restrain me.Es könnte nötig sein, mich zu bändigenCrossroads (2000)
We plan to sedate them and put them in restraints.Wir haben vor, sie ruhig zu stellen und zu bändigenDivide and Conquer (2000)
It took eight people to control him.Acht Männer mussten ihn bändigen. Er war außer sich. The Closet (2001)
So much repressed desire, impossible to control.Soviel verdrängtes Begehren, unmöglich zu bändigenSex and Lucía (2001)
She's so wild, I'm trying to tame her.Sie ist wild, aber ich werde sie bändigenFriend (2001)
Well, once during a deposition he asked me to tame his meat-weasel.Während einer Aussage sollte ich einmal seinen Wiesel bändigenFear of Flirting (2001)
You asked her to tame your meat-weasel? -Come on. -Raymond!Du hast sie aufgefordert, dein Wiesel zu bändigenFear of Flirting (2001)
The shelter gets jammed after sunset.Das Haus ist abends gerammelt voll. Irgendjemand muss die Leute bändigenThe Thin Dead Line (2001)
- You can straighten him out?- Du sollst ihn bändigenNick & Nora/Sid & Nancy (2001)
Our only means of restraining him is via a top-jaw rope.Die einzige Art, ihn zu bändigen, ist mit einem Seil. The Crocodile Hunter: Collision Course (2002)
But I am a bad-tempered man.Ihr wisst aber, ich bin ungestüm und nicht zu bändigen... The Revenge (2002)
Is it helping you look? - What're you doing up here?Tja, meine Haare waren nicht zu bändigenLost and Found (2002)
And it's the number of kids we try to keep track of.Und so viele Kinder versuchen wir täglich zu bändigenCheaper by the Dozen (2003)
All right, you know, I'm just used to tag-teaming to manage the mob. - So I thought...Ich bin eben gewöhnt, dass wir die Bande zusammen bändigenCheaper by the Dozen (2003)
The Big Four are having a tough timeDie 4 Bosse werden ihn kaum bändigen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Infernal Affairs II (2003)
They now shall yield before my violent wrath.Doch nun sollen sie vor meinem unbändigen Zorn weichen. Les Boréades (2003)
If you can rule that horse, I'll make him yours at half the price.Wenn du es bändigen kannst, soll es dir gehören. Zum halben Preis. Alexander (2004)
Now, to a towering romantic hero like you, I don't doubt I am somewhat common.Für einen unbändigen Romantiker wie dich bin ich wohl ziemlich gewöhnlich. Closer (2004)
I wasn't your age. I was and full of rage.Ich war 13 und nicht zu bändigenMa Mère (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bändigen; zähmen | bändigend; zähmend | gebändigt; gezähmt | bändigt | bändigteto subdue | subduing | subdued | subdues | subdued [Add to Longdo]
bändigen; zügelnto quell [Add to Longdo]
zurückhalten; sich zurückhalten; bändigen | zurückhaltend; bändigendto restrain | restraining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bändigen [bɛndigən]
     subdue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top