Search result for

automaten

(57 entries)
(1.3598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automaten-, *automaten*
Possible hiragana form: あうとまてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา automaten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *automaten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You owe me one gumball machine!Ihr schuldet mir einen Kaugummi- automatenCaddyshack (1980)
Skipper, we found this quarter in the coin box at the peep show.Boss, wir haben diese Münze im Münzautomaten im Pornokino gefunden. Cruising (1980)
Why, last night she was fixing the Recipe machine.Gestern Abend hat sie den Backautomaten repariert. The Hostage (1981)
I saw him by the food machines.Ich sah ihn bei den EssensautomatenFast Times at Ridgemont High (1982)
Okay, 2 percent.Eine Rolle Kleingeld für die AutomatenGoliath: Part 1 (1983)
I'd give anything if we were eating stale sandwiches out of the vending machine... or putting anonymous complaints in the suggestion box.Was würde ich geben für alte Snacks aus dem Automaten. Oder für anonyme Klagen im Kummerkasten. A Steele at Any Price (1983)
I went to get some coffee in that machine near the dubbing room.- Ich wollte Kaffee vom Automaten holen. Scene Steelers (1983)
But if I leave the two blades there, they'll spot them and we won't be able to carry on.Aber wenn ich die 2 Plättchen dalasse, kommt es raus, und wir können alle andern Automaten vergessen. L'Argent (1983)
When I built the machine, I used the guts of a video game.Ich verwendete das Innere eines SpielautomatenThe Man with Two Brains (1983)
- Come on now, first of all...Deine Automaten, stinken nach Heroin! Also erstens, kann ich belegen... Le marginal (1983)
We've been through hookers and boxing... we can't talk about work, cause it's a sensitive issue... that's it I guess.Von deinen Automaten? Von deinem Boxstall? Wir können über deine Arbeit reden, ist ein sensibles Thema. Le marginal (1983)
Of course the machines belong to you.Selbstverständlich, gehören Ihnen die GeldspielautomatenLe marginal (1983)
Rojinski. First I've got to make a link between Meccacci and the machines. Then two, I connect the machines to the crime.Weißt du, wenn es mir gelingt, eine Verbindung zwischen Mecacci und den Automaten von den Geldspielautomaten zu einem Mord und von einem Mord zu Mecacci! Le marginal (1983)
Mr. And Mrs. Herbert Lear, age 66, 64 respectively... withdraw $200 from an instant credit machine outside a Security Pacific Bank... at 11:00 p. m.Mr. und Mrs. Herbert Lear - 66 und 64 Jahre alt - hoben um 23.00 Uhr 200 Dollar aus einem Bankautomaten der Security Pacific Bank ab. The Star Chamber (1983)
Who hasn't?Hab meine im Automaten vergessen. Cool Runnin' (1984)
-Let's move over to the slot machine.- Gehen wir rüber zu den SpielautomatenTo Catch a Mongoose (1984)
You're getting better all the time!Ich könnte den Witz von dem Automaten erzählen, der Knöpfe an Schwänze näht. Paris, Texas (1984)
Oh, and the machine's been out of Marlboros for a week now.Seit einer Woche sind keine Marlboro im AutomatenThe Pope of Greenwich Village (1984)
So basically, Jimmy, my business is video game arcades laundry, cigarette machines and trucking.Also, Jimmy, ich mache Geschäfte mit Spielhöllen Wäschereien, Zigarettenautomaten und Speditionen. Sixteen Candles (1984)
We don't have time to fool with the slot machines.Wir haben keine Zeit für die SpielautomatenStarman (1984)
So, if I can reprogram the automated tellers to ignore... the limit on withdrawals...Programmiere ich die Geldautomaten so, dass sie das Limit für Auszahlungen ignorieren ... The Wrong Crowd (1985)
Then you do the roulette, the slots.- Ja. Dann ist das Roulette dran. Und die AutomatenThe Heist (1985)
Now, if Thomas Edison is correct, at 2:10, when these wires touch, all the slot machines and lights in the casino ought to go crazy.Wenn sich später die Drähte berühren, werden laut Thomas Edison die Automaten und Lampen im Casino etwas verrückt spielen. The Heist (1985)
I took the plutonium and gave them a bomb casing full of pinball machine parts.Ich nahm das Plutonium und füllte ihre Bombe mit Teilen aus FlipperautomatenBack to the Future (1985)
AUTOMATED VOICE:AUTOMATENSTIMME: Night Crawler (1986)
Tell you what I'm going down the hall to get a cup of noodle soup out of the vending machine.Ich sage Ihnen was, ich hole mir eine Nudelsuppe aus dem AutomatenPhoto Finish (1986)
There are slot machines, roulette, blackjack, craps, big six and baccarat tables.Es gibt Spielautomaten, Roulette, Blackjack, Würfelspiele, Glücksrad und Bakkarat-Tische. The Color of Money (1986)
- I only know what's in your head, and you don't know the way from your house to a 7-11,- Was du nur im Kopf hast. Du kennst nicht mal den Weg von deinem Haus zum nächsten Kaugummi-AutomatenFlight of the Navigator (1986)
They took the woman out and put a machine in.Haben die Frau herausgeholt, den Automaten eingesteckt. Kin-dza-dza! (1986)
What is this? We don't have a candy machine.Wir haben keinen Bonbon-AutomatenPretty in Pink (1986)
- Filling the vending machine.- Den Automaten nachfüllen. Raw Deal (1986)
Well, he thinks somebody was mad at the vending machine.Er glaubt, jemand war auf den Automaten sauer. Raw Deal (1986)
I just put money in the soda machine and nothing came out.Ich hab Geld in den Automaten gesteckt und es kam nichts raus. I Was a Middle Aged Werewolf (1987)
I lost my money in the machine.Ich habe Geld an den Automaten verloren. I Was a Middle Aged Werewolf (1987)
Mister, we got a little problem with the machine here.Mister, wir haben ein Problem mit dem AutomatenI Was a Middle Aged Werewolf (1987)
Well, this one better. When he gets here, the two of you are going right in that dryer back there.Wenn er ohne den Film auftaucht, landet ihr im TrockenautomatenOut in the Cold (1987)
Boy, I love it when you get up before I do, and I got the bed all to myself.Außer den GeldautomatenAl Loses His Cherry (1987)
Mother, I'm 15. I'm old enough to know how to use a vending machine.Mutter, ich bin 15, alt genug, um einen Automaten zu bedienen. Married... Without Children (1987)
And the geek in the gumball machine, he is going into the ground in Jamaica where he belongs.Und der Freak in dem Kaugummiautomaten wird in jamaikanischen Boden kommen, wo er hingehört. The Big Thaw (1987)
- Vending machines.- AutomatenOur Very First Christmas Show (1988)
Does anybody have quarters for the machine?Hat jemand Münzen für den AutomatenOur Very First Christmas Show (1988)
I see Becky by the coffee machine, Dad.Ich sehe Becky am KaffeeautomatenOur Very First Christmas Show (1988)
Some kid I never seen before played one of the video machines all night.Einer hat den ganzen Abend am Videoautomaten gespielt. The Accused (1988)
I read her Q and A. Gang-raped on a pinball machine.Gruppenvergewaltigung auf einem SpielautomatenThe Accused (1988)
Your name is on the video machine.Ihr Name ist im SpielautomatenThe Accused (1988)
This is the game room.Da drin sind die SpielautomatenThe Accused (1988)
Then she got up and followed him into the game room.Dann ging sie mit ihm zu den AutomatenThe Accused (1988)
I don't have enough francs for the vending machine.Ich habe nicht genügend Franc für den AutomatenThe Vanishing (1988)
We'll go play with those slot machines.Wir spielen an diesen SpielautomatenLuck Be a Lady: Part 1 (1989)
It's against the law to play those machines unless you're over 21.Am Automaten zu spielen, ist erst ab 21 Jahren erlaubt. Luck Be a Lady: Part 1 (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automat {m} | Automaten {pl}automate | automats [Add to Longdo]
Automatenstahl {m}free cutting steel [Add to Longdo]
Automatenverpackung {f}package for automatic machine [Add to Longdo]
Verkaufsautomat {m} | Verkaufsautomaten {pl}automatic order | automatic orders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Automaten [autoːmaːtən] (n) , pl.
     automats
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top