Search result for

automat

(154 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automat-, *automat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automatic[ADJ] อัตโนมัติ, See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ, Syn. self-operating, automated, self-acting
automation[N] การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน, Syn. mechanization, industrialization
automatically[ADV] โดยอัตโนมัติ, See also: โดยอัตโนมัติ, Syn. mechanically, unconsciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
automata(ออทอม'มาทะ) พหูพจน์ของ automation
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
automatic pilotระบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
automateทำให้เป็นอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automaticอัตโนมัติ, เป็นไปเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic abstractบทคัดย่ออัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic abstractบทคัดย่ออัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic advanceการปรับไฟแก่อัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic advance and retard coupling; automatic advance and retard unitชุดปรับไฟอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automated Methodเครื่องมืออัตโนมัติ [การแพทย์]
Automated order matching การจัดคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ
วิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัตินี้เป็นการประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดเข้าในระบบ และจัดเรียงลำดับตามราคาและเวลาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยคำสั่งซื้อที่ส่งมาในราคาที่สูงกว่า และคำสั่งขายที่ส่งมาในราคาต่ำกว่าจะได้รับการเรียงลำดับและจับคู่ซื้อขายก่อน แต่หากมีคำสั่งที่ส่งเข้ามามากกว่า 1 คำสั่งในราคาเดียวกัน ระบบการซื้อขายจะจัดเรียงตามเวลาที่คำสั่งนั้นส่งเข้ามาในระบบซื้อ หากยังไม่มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่จะจับคู่กันได้ ระบบการซื้อขายจะยังเก็บรวบรวมคำสั่งซื้อขายทั้งหมดไว้ เพื่อรอคำสั่งซื้อขายที่จะเข้ามาใหม่เพื่อจับคู่ซื้อขายต่อไป การซื้อขายวิธีนี้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) [ตลาดทุน]
Automated System for the Stock Exchange of Thailand ระบบ ASSET
เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มักเรียกสั้น ๆ ว่า ASSET เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยใช้แทนระบบซื้อขายแบบเดิมซึ่งใช้วิธีประมูลโดยตัวแทนบริษัทสมาชิกจดแจ้งราคาที่ต้องการซื้อหรือขายบนกระดานซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ซึ่งเรียกว่า post on board เมื่อใช้ระบบ ASSET ก็ไม่ต้องมีตัวแทนของบริษัทสมาชิกในห้องค้าหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายกระทำโดยตัวแทนของบริษัทสมาชิกซึ่งอยู่ที่บริษัท ป้อนข้อมูลดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ของตนที่ต่อเชื่อมกับระบบ ASSET ระบบ ASSET จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบและจัดเรียงลำดับการได้สิทธิซื้อ (หรือขาย) ก่อนและหลังของแต่ละคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งขาย) หากราคาซื้อและราคาขายตรงกันระบบ ASSET จะจับคู่ให้เกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (automatching) อย่างไรก็ตาม ระบบ ASSET ก็รองรับรายการซื้อขายที่ตกลงกันได้แล้วค่อยส่งแจ้งรายงานเข้ามาในระบบด้วย ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า put through ซึ่งให้ใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นที่จัดเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและการซื้อขายตราสารหนี้ ในระบบ ASSET จัดแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนจำเป็น main board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติทั่วไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายต้องเต็มหน่วยซื้อขาย (board lot) ส่วนที่เป็น odd - lot board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อขาย ส่วนที่เป็น big - lot board สำหรับการซื้อขายหลัก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ระบบการซื้อขายระบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบ ARMS [ตลาดทุน]
Automated tellersเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automates, Multi-Channelเครื่องมืออัตโนมัติที่วัดระดับสารเคมีได้พร้อม [การแพทย์]
Automaticอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automatic abstractingการทำสาระสังเขปอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic Actionกระทำโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automatic blood cell analyzerเครื่องวิเคราะหฺ์เม็ดเลือดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
Automatics have no firepower.ออโต้เมติค ไม่มีปืนไฟ? Day of the Dead (2008)
Eliminated in an automated operation with 98.6% efficiency.การทำลายในปฎิบัติการโดยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 98.6% WarGames: The Dead Code (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
You realize that if RIPLEY's destroyed, it automatically triggers a response.คุณมั่นใจได้เลยว่า ถ้าริปลี่ถูกทำลาย อาวุธจะถูกยิงโดยอัตโนมัติ WarGames: The Dead Code (2008)
Whoa! I would get automatic respect riding such a beautiful animal, but I'm afraid that's just a bit out of my price range.ฉันจะได้ความนับถือทันทีที่ขึ่อาชาตัวนี้ แต่ฉันคิดว่ามันเกินกำลังทรัพย์ไปอ่ะ Bedtime Stories (2008)
That automaton that emerged from the sphere, it attacked our troops.เจ้าหุ่นยนต์ที่ออกมา จากข้างในวัตถุทรงกลม มันทำร้ายทหารของเรา The Day the Earth Stood Still (2008)
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน.. Invictus (2009)
Two guards armed with automatic weapons.มียามสองคน ติดอาวุธออโตเมติก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
When I run my card, the system automatically prompts the desk clerk to greet me with this exact statement:เมื่อผมรูดการ์ด ระบบอัตโนมัติจะแจ้งข้อมูลของผมไปที่พนักงาน เพื่อให้กล่าวทักทายผมด้วยประโยคที่ว่า: Up in the Air (2009)
Everything is automated these days, so I just hacked in to the shipping companies server and swapped a few numbers around so the package came to me.วันนั้นทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผมก็แค่ เจาะเข้าไปในเซิฟเวอร์ของบริษัทขนส่ง และเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย พัสดุก็ส่งมาถึงผม Law Abiding Citizen (2009)
If he finds out that Gonzo is dead and not a police informant, who does he automatically blame? Us.คุณมีระเบิดอะตอมไง พวก ตกลงไหม Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automat4-speed automatic transmission is available as an option.
automatAutomatic vending machine is over there.
automatAutomation is bound to have important social consequences.
automatI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
automatIf you touch this switch it will open the curtains automatically.
automatI replied automatically when I heard my name.
automatList data can easily be totalled using the automatic sum function.
automatMost elevators operate automatically.
automatMost workers get an automatic pay raise every year.
automatProduction improves by becoming more automatic.
automatShe has an automatic washing machine.
automatThe automatic doors opened and Tom got in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[N] automatic telephone system, Example: ท่านสามารถเลือกฟังข่าวสารได้จากระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบโทรศัพท์ที่มีกลไกทำหน้าที่ต่างๆ ได้เอง
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
เครื่องจักรอัตโนมัติ[N] automatic machine, See also: automatic machinery, Thai definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ
อัตโนมัติ[ADJ] automatic, See also: auto, Example: เด็กวัยรุ่นสหรัฐได้กราดปืนอัตโนมัติเข้าใส่เพื่อนนักเรียนในโรงอาหาร ทำให้มีนักเรียนตาย 2 คน บาดเจ็บ 22 คน, Thai definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
อัตโนมัติ[ADV] automatically, Example: ถ้านอนหลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรติดสวิตช์ตั้งเวลา เพื่อช่วยให้ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ, Thai definition: เป็นไปได้ในตัวเอง, ทำหน้าที่ได้ในตัวเอง, มีกลไกทำหน้าที่ได้เอง, Notes: (อังกฤษ)
โดยอัตโนมัติ[ADV] automatically, Syn. อัตโนมัติ, Example: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ, Thai definition: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōmat) EN: automatically   FR: automatiquement
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ[n. exp.] (kān baeng klum khømūn attanōmat) EN: automatic classification   
กึ่งอัตโนมัติ[adj.] (keung-attanōmat) EN: semi-automatic   FR: semi-automatique
นาฬิกาไขลาน[n. exp.] (nālikā khailān) EN: self-winding watch   FR: montre mécanique [f] ; montre automatique [f]
พยนต์[adj.] (phayon) EN: of the nature of an automaton ; automatous   
ระบบอัตโนมัติ[n. exp.] (rabop attanōmat) EN: auto mode   FR: mode automatique [m]
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ[n. exp.] (rabop thōrasap attanōmat) EN: automatic telephone system   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOMATA    AO0 T AA1 M AH0 T AH0
AUTOMATE    AO1 T AH0 M EY2 T
AUTOMATON    AO0 T AA1 M AH0 T AA2 N
AUTOMATIX    AO2 T OW0 M EY1 T IH0 K S
AUTOMATIC    AO2 T OW0 M AE1 T IH0 K
AUTOMATIC    AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K
AUTOMATES    AO1 T AH0 M EY2 T S
AUTOMATED    AO1 T AH0 M EY2 T AH0 D
AUTOMATICS    AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K S
AUTOMATING    AO1 T AH0 M EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automat    (n) (oo1 t @ m a t)
automata    (n) (oo1 t o1 m @ t @)
automate    (v) (oo1 t @ m ei t)
automats    (n) (oo1 t @ m a t s)
automated    (v) (oo1 t @ m ei t i d)
automates    (v) (oo1 t @ m ei t s)
automatic    (n) (oo2 t @ m a1 t i k)
automaton    (n) (oo1 t o1 m @ t @ n)
automatics    (n) (oo2 t @ m a1 t i k s)
automating    (v) (oo1 t @ m ei t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Automat(n) |der, pl. Automaten| เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ เช่น der Zigarettenautomat, der Fahrausweisautomat
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing [Add to Longdo]
automatische Ansage {f}recorded message [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout [Add to Longdo]
Automat {m} | Automaten {pl}automate | automats [Add to Longdo]
Automat {m}automatic machine [Add to Longdo]
Automatenstahl {m}free cutting steel [Add to Longdo]
Automatenverpackung {f}package for automatic machine [Add to Longdo]
Automatik {f}automatic [Add to Longdo]
Automatik {f}automatism [Add to Longdo]
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear [Add to Longdo]
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
オーエー[, o-e-] (n) (abbr) {comp} OA; office automation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] automatic [Add to Longdo]
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] automation [Add to Longdo]
自动化技术[zì dòng huà jì shù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] automation [Add to Longdo]
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, / ] automatic operation [Add to Longdo]
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ, / ] automatic gear-change [Add to Longdo]
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] automatic control [Add to Longdo]
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] automatic gear-change; automatic transmission [Add to Longdo]
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] automatic transmission (gear change) [Add to Longdo]
自动步道[zì dòng bù dào, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, / ] automatic walkway; travolator [Add to Longdo]
自动离合[zì dòng lí hé, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] automatic clutch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 automat \automat\ n.
   1. a vending machine from which you can get food.
    [WordNet 1.5]
 
   2. a type of cafeteria where food is served from machines.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automat
   n 1: a vending machine from which you can get food
   2: a cafeteria where food is served from machines

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 automat
   automoton
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 automat
   automoton
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Automat [autoːmaːt] (n) , s.(m )
   automate; automatic machine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top