Search result for

atlas

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atlas-, *atlas*, atla
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atlas[N] กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
atlas[N] หนังสือแผนที่, See also: สมุดแผนที่, Syn. book of maps

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)

English-Thai: Nontri Dictionary
atlas(n) สมุดแผนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atlasกระดูกแป้นคอ, กระดูกแอตลัส, กระดูกแอตลาส, กระดูกสันหลังระดับคอชิ้นที่ 1, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 1, กระดูกคออันแรก [การแพทย์]
Atlasesหนังสือภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ATLAS underground is now a restricted vault.ใต้ดิน Atlas ตรวจ ขณะนี้จำกัด. Angels & Demons (2009)
ATLAS and CMS checked.ตรวจจับและ Atlas SCM ยืนยัน. Angels & Demons (2009)
It's longer than my copy of Atlas Shrugged.ยาวซะยิ่งกว่าบทละครหลังข่าวของฉันซะอีก Chuck Versus the Other Guy (2010)
The two largest detectors are called Atlas and CMS.เราสร้างเครื่องตรวจจับของเราใน การถ่ายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Butterworth and Davison have developed a way to comb through the enormous amounts of data generated by CMS's archrival, the Atlas detector.บัตเตอร์และเดวิสัน ได้มีการพัฒนาวิธีการ หวีผ่านจำนวนมหาศาลของข้อมูล What Are We Really Made Of? (2010)
Atlas of a Long Forgotten World by Ken Horton. Hmm.แผนที่ของโลกที่ถูกลืม โดย เคน ฮอร์ตัน Proof (2011)
Atlas of a Long Forgotten World means to me.ว่า แผนที่ของโลกที่ถูกลืม มีความหมายต่อฉันแค่ไหน Proof (2011)
Would you mind signing my copy of Atlas?คุณช่วยเซ็น ลงบนแผนที่หนูหน่อยได้มั้ย Proof (2011)
This is the "Cloud Atlas Sextet"?Τhе Οff-Wоrld соlоnіеѕ mаy nо lоngеr ехіѕt. Cloud Atlas (2012)
I call it the "Cloud Atlas Sextet".Ι wаѕ thеіr lаѕt hоре. Cloud Atlas (2012)
The Atlas, I believe, is the only thing I have done in my life that has value.Ι mіght ѕtаrt tо tаkе thіѕ, uh, wоmеn'ѕ lіb thіng mоrе ѕеrіоuѕly. Wеll, Ι'm ѕurе thеy саn uѕе yоur ѕоrt. Cloud Atlas (2012)
There are whole movements in the Atlas that I wrote, imagining us meeting again and again in different lives and different ages.wаlk yоu thrоugh thе dеtаіlѕ оf ѕоmе оf yоur quеѕtіоnѕ. Rіght. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atlasI paid 2,000 yen for this atlas.
atlasOpen your atlas of Japan to page 3.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกแป้นคอ[n. exp.] (kradūk paen khø) EN: atlas   FR: atlas [m] ; première vertèbre du cou [f]
หนังสือแผนที่โลก[n. exp.] (nangseū phaēnthī lōk) FR: atlas du monde [m]
แผนที่ทางหลวง[n. exp.] (phaēnthī thānglūang) EN: road atlas   FR: carte routière [f] ; atlas routier [m]
แผนที่ทางหลวงประเทศไทย[xp] (phaēnthī thāng lūang prathēt Thai) EN: Thailand road atlas   FR: carte routière de Thaïlande [f] ; atlas routier de Thaïlande [m]
ผีเสื้อยักษ์[n. exp.] (phīseūa yak) EN: attacus ; Atlas moth   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATLAS    AE1 T L AH0 S
ATLAS'S    AE1 T L AH0 S AH0 Z
ATLASES    AE0 T L EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atlas    (n) (a1 t l @ s)
atlases    (n) (a1 t l @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atlas {m}; Atlant {m} | Atlanten {pl}atlas | atlases [Add to Longdo]
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker [Add to Longdo]
Atlaspipra [ornith.]Jet [Add to Longdo]
Atlasgrasmücke {f} [ornith.]Tristram's Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトラス[, atorasu] (n) (1) Atlas; (2) atlas; (P) [Add to Longdo]
ナショナルアトラス[, nashonaruatorasu] (n) national atlas [Add to Longdo]
雲級図[うんきゅうず, unkyuuzu] (n) cloud atlas [Add to Longdo]
環椎[かんつい, kantsui] (n) atlas vertebra [Add to Longdo]
言語地図[げんごちず, gengochizu] (n) linguistic map; linguistic atlas [Add to Longdo]
地図帳[ちずちょう, chizuchou] (n) {comp} atlas [Add to Longdo]
与那国蚕[よなぐにさん;ヨナグニサン, yonagunisan ; yonagunisan] (n) (uk) atlas moth (Attacus atlas) [Add to Longdo]
歴史地図[れきしちず, rekishichizu] (n) historical map; atlas [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大地图[dà dì tú, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] atlas [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
図録[ずろく, zuroku] atlas [Add to Longdo]
地図帳[ちずちょう, chizuchou] atlas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atlas \At"las\, n. [Ar., smooth.]
   A rich kind of satin manufactured in India. --Brande & C.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atlas \At"las\, n.; pl. {Atlases}. [L. Atlas, -antis, Gr. ?, ?,
   one of the older family of gods, who bears up the pillars of
   heaven; also Mt. Atlas, in W. Africa, regarded as the pillar
   of heaven. It is from the root of tlh^nai to bear. See
   {Tolerate}.]
   1. One who sustains a great burden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The first vertebra of the neck, articulating
    immediately with the skull, thus sustaining the globe of
    the head, whence the name.
    [1913 Webster]
 
   3. A collection of maps in a volume;
 
   Note: supposed to be so called from a picture of Atlas
      supporting the world, prefixed to some collections.
      This name is said to have been first used by Mercator,
      the celebrated geographer, in the 16th century.
      [1913 Webster]
 
   4. A volume of plates illustrating any subject.
    [1913 Webster]
 
   5. A work in which subjects are exhibited in a tabular from
    or arrangement; as, an historical atlas.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, square folio, resembling a volume of maps; --
    called also {atlas folio}.
    [1913 Webster]
 
   7. A drawing paper of large size. See under {Paper}, n.
    [1913 Webster]
 
   {Atlas powder}, see {Atlas powder} in the vocabulary; a
    blasting compound containing nitroglycerin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Atlas
   n 1: (Greek mythology) a Titan who was forced by Zeus to bear
      the sky on his shoulders
   2: a collection of maps in book form [syn: {atlas}, {book of
     maps}, {map collection}]
   3: the 1st cervical vertebra [syn: {atlas}, {atlas vertebra}]
   4: a figure of a man used as a supporting column [syn: {atlas},
     {telamon}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 atlas
   atlas
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Atlas [atla]
   Atlas
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 atlas
   atlas
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 atlas
   atlas
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Atlas
   Atlas
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Atlas [ɑtlɑs]
   Atlas
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 atlas [ɑtlɑs]
   atlas
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gazetteer
 
 1. atlas, atlastaki bilgi, coğrafya isimleri indeksi..
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 satin
 
 1. saten, atlas
 2. sateni andıran
 3. parlak, mucellâ, yumuşak satin finish gümüş kaplara tel fırça ile yapılan cila. satin paper parlak yazı veya duvar kâğıdı. satin stitch nakışta sarma işi. satin stone bir çeşit cilalı alçıtaşı. satiny saten gibi parlak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 atlas
 
 1. atlas (harita kitabı)
 2. (tıb.) boyun fıkra kemiklerinin birincisi, atlas, birinci omur
 3. bir çeşit ipekli kumaş, atlas
 4. buyük boy kâğıt.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Atlas [atlas] (n) , s.(m )
   atlas
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top