Search result for

assoziationen

(44 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assoziationen-, *assoziationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assoziationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assoziationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't feel like associating any more today.Mir ist heute nicht mehr nach AssoziationenThe Man Who Loved Women (1983)
Smells, sounds, and images from the present could possibly trigger them.Düfte, Klänge und Bilder der Gegenwart lösen Assoziationen aus. Future Imperfect (1990)
These questions suggest that we have made a successful transfer of the heuristic associative pathways.Diese Fragen zeigen mir, dass die Übertragung der philosophischen Assoziationen erfolgreich war. The Offspring (1990)
Whoa! Okay. Some free associations from my infancy.OK, freie Assoziationen zu meiner Kindheit. What About Bob? (1991)
- I find the association distasteful.Die Assoziationen sind unschön, deshalb Al. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
- lt has a negative connotation.- Das weckt negative AssoziationenA Time to Stand (1997)
Associations?AssoziationenThe Initiative (1999)
- Something with positive associations.- Etwas mit positiven AssoziationenHot Child in the City (2000)
This movie is so profoundly bad in such a childlike way... that it hypnotizes my conscious critical mind... and frees up my right brain to make socio-poetic leaps.Der Film ist dermaßen schlecht und kindisch, dass er mein kritisches Denken lähmt und mir sublime Assoziationen ermöglich. Hollywood A.D. (2000)
The various associations that form a memory are stored in different parts of the brain.Die Assoziationen dafür werden an verschiedenen Stellen gespeichert. Some Assembly Required (2001)
And I'd really like you to write down any thoughts or associations.Ich möchte, dass Sie alle Gedanken und Assoziationen aufschreiben. Fortunate Son (2001)
What I mean is that we move out of the area of the brain... that has to do with our personality... that has to do with our association to people, our association to places... our association to things and times and events.Was ich meine, ist, dass wir aus dem Bereich des Gehirns ausziehen... der mit unserer Persönlichkeit zu tun hat... der mit unseren Assoziationen zu Personen, unseren Assoziationen zu Orten, zu tun hat... unseren Assoziationen zu Dingen und Zeiten und Ereignissen. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
Images and associations .Alles Bilder, AssoziationenA Friend of Mine (2006)
It's important that my parents have as few positive associations about being here as possible.Der Besuch hier soll bei meinen Eltern möglichst wenig positive Assoziationen wecken. I'm OK, You're OK (2006)
Mutation has negative connotations.Mutation hat negative AssoziationenTao of Rodney (2006)
What kind of associations?Welcher Art die AssoziationenYouth Without Youth (2007)
The conotations aren't so bad.Die Assoziationen sind nicht nur schlecht. Big Man Japan (2007)
You don't believe in matchmaking?Sie glauben solche Assoziationen bringen nichts? Love Hurts (2008)
They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies.Aufgrund der, wie sie mir erklären, ... unheilvollen Assoziationen, die er bei Amerikas Feinden auslösen würde. Watchmen (2009)
Word association.WortassoziationenThe Infidel (2010)
Come on, word association.- Wortassoziationen! - Wieso? The Infidel (2010)
AssociationsAssoziationenCosmopolis (2012)
I've only bad associations with letting you leave the house in that.Ich habe nur schlechte Assoziationen damit, dass du darin das Haus verlässt. The Other Woman (2012)
His movies are... they create synchronous situations in themselves.Überall gibt es synchrone AssoziationenRoom 237 (2012)
It's supposed to have bad connotations for some of the patients.Es hat für ein paar Patienten angeblich schlechte AssoziationenThis Is a Dark Ride (2012)
I'm getting images of childbirth.Jetzt fallen mir Assoziationen zur Geburt ein. I Belong (2012)
Despite the fact that there are some shall we say obvious - - And a bad connotation there are also good associations here.Auch wenn es vielleicht ein paar, nennen wir sie hässliche, Assoziationen mit dem Haus gibt, gibt es auch viele schöne AssoziationenCottage Country (2013)
- I build forts. - Associations come quickly.- Da kommen mir schnell AssoziationenApéritif (2013)
Your values and decency are present yet shocked at your associations, appalled at your dreams.Ihr Wertesystem und Ihr Anstand sind derzeitig bestürzt über Ihre Assoziationen, erschüttert über Ihre Träume. Apéritif (2013)
Ideas need to bounce around, associations must be allowed to grow.Ideen müssen sich entfalten. Assoziationen müssen wachsen dürfen. Sveket (2013)
Theological connotations aren't very "us" are they?Theologische Assoziationen passen nicht wirklich zu "uns", oder? Jetzt weiß ich es. Séance (2014)
With sugar having such complex associations with our hearts, minds and bodies, I wonder if it is having far greater ramifications for the culture than we've considered.Wenn Zucker so komplexe Assoziationen in Herz, See/e und Körper aus/äsz frage ich mich, ob die kulturellen Auswirkungen stärker sind als gedacht. That Sugar Film (2014)
It's a coalition that discourages the use of... words that have negative or offensive connotations to grant respect to people who are victims of unfair stereotypes.Eine Koalition, die gegen Begriffe kämpft,... die negative oder beleidigende Assoziationen mit sich führen,... um denjenigen Respekt zu geben, die Opfer unfairer Stereotypen sind. Stunning and Brave (2015)
Yeah, the gene is known as TET1, and it's critical to a process called memory extinction, where painful events are replaced with more positive associations.- Ja, das Gen ist bekannt als TET1. Und es ist für einen Prozess entscheidend, den man Erinnerungsauslöschung nennt, bei dem schmerzhafte Ereignisse mit positiveren Assoziationen ersetzt werden. Luther Braxton (No. 21): Conclusion (2015)
You've got to create the associations.Man muss Assoziationen schaffen. You Are Not It (2015)
No offense, Sheriff, but I just have bad associations with you showing up here.Nichts für ungut, Sheriff, aber ich habe schlechte Assoziationen mit Ihnen, wenn Sie hier auftauchen. From This Day Forward (2016)
I just have, like, weird associations with pee.Ich habe seltsame Assoziationen zu Pisse. Tied to the Tracks (2017)
You know, 'cause an accent comes with a connotation.Ein Akzent bringt Assoziationen mit sich. Trevor Noah: Afraid of the Dark (2017)
Accents have connotations. We cannot deny it.Akzente sind mit Assoziationen verknüpft. Trevor Noah: Afraid of the Dark (2017)
Unusual, but nothing significant so far.Ein paar ungewöhnliche Assoziationen, aber nichts Besonderes jedenfalls. Hammer Into Anvil (1967)
Bad connotations.schlechte AssoziationenIce Station Zebra (1968)
And it is during this period, we have found the subject will make his most rewarding associations between his catastrophic experience, environment and the violence he sees.Während dieser Zeitspanne stellt die Testperson die furchtbarsten Assoziationen her zwischen ihren katastrophalen Erfahrungen und dem Terror, den sie sieht. A Clockwork Orange (1971)
- Ike, unfortunately, there are certain associations attached to the hall that might work against the reverent Christmas spirit.- Ike, leider verbinden sich mit der Halle so manche Assoziationen, die dem heiligen Geist der Weihnacht ein wenig zuwiderlaufen. The Best Christmas (1976)
any associations.ohne AssoziationenStalker (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top