Search result for

assoziation

(54 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assoziation-, *assoziation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assoziation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assoziation*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't feel like associating any more today.Mir ist heute nicht mehr nach Assoziationen. The Man Who Loved Women (1983)
The secret is to move from translation to direct thought to automatic response.Wir müssen von der Übertragung über die Assoziation zum Automatismus gelangen. 1984 (1984)
- It's word association.- Das nennt man WortassoziationSour Grapes (1985)
that's a mistake.- Nun, so weit haben wir die Amerikanische Lakenreinigungs-Föderation und die Assoziation der Laub-Feger. Pennsylvania 6-5000 (1986)
Confrontational therapy, free association—Konfrontationstherapie, freie Assoziation... Missing Hours (1987)
This sample comes from the main association area of the temporal cortex.Die Probe stammt aus dem Hauptassoziationsbereich des Kortex. Monkey Shines (1988)
Memories are formed by association.Möglicherweise durch AssoziationFuture Imperfect (1990)
Smells, sounds, and images from the present could possibly trigger them.Düfte, Klänge und Bilder der Gegenwart lösen Assoziationen aus. Future Imperfect (1990)
These questions suggest that we have made a successful transfer of the heuristic associative pathways.Diese Fragen zeigen mir, dass die Übertragung der philosophischen Assoziationen erfolgreich war. The Offspring (1990)
Whoa! Okay. Some free associations from my infancy.OK, freie Assoziationen zu meiner Kindheit. What About Bob? (1991)
An image is not strong because it is brutal or fantastic, but because the association of ideas is distant.Ein Bild ist nicht stark aufgrund seiner Brutalität oder weil es fantastisch ist, sondern weil die Assoziation der Ideen ... weit hergeholt ist. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
The staircase.Ein Assoziations-Spiel... Pandemonium (1997)
The word "end" reminds me of the word "beginning. " Word association.Das Wort "Ende" erinnert mich an "Anfang". WortassoziationThe Kiss (1997)
- I find the association distasteful.Die Assoziationen sind unschön, deshalb Al. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
- lt has a negative connotation.- Das weckt negative Assoziationen. A Time to Stand (1997)
Associations?Assoziationen? The Initiative (1999)
- Something with positive associations.- Etwas mit positiven Assoziationen. Hot Child in the City (2000)
This movie is so profoundly bad in such a childlike way... that it hypnotizes my conscious critical mind... and frees up my right brain to make socio-poetic leaps.Der Film ist dermaßen schlecht und kindisch, dass er mein kritisches Denken lähmt und mir sublime Assoziationen ermöglich. Hollywood A.D. (2000)
The various associations that form a memory are stored in different parts of the brain.Die Assoziationen dafür werden an verschiedenen Stellen gespeichert. Some Assembly Required (2001)
And I'd really like you to write down any thoughts or associations.Ich möchte, dass Sie alle Gedanken und Assoziationen aufschreiben. Fortunate Son (2001)
By association.Und das ist AssoziationMore Ants in the Pants (2002)
Flo kissed her and got a hard-on.- Denk an die AssoziationMore Ants in the Pants (2002)
I need a course of action, and he wants me to free-associate about the Cleveland Indians.Das ist, was ich kriege. Ich suche Antworten, und er will meine freie Assoziation über die Cleveland Indians und Toys 'R' Us. Anything Else (2003)
What I mean is that we move out of the area of the brain... that has to do with our personality... that has to do with our association to people, our association to places... our association to things and times and events.Was ich meine, ist, dass wir aus dem Bereich des Gehirns ausziehen... der mit unserer Persönlichkeit zu tun hat... der mit unseren Assoziationen zu Personen, unseren Assoziationen zu Orten, zu tun hat... unseren Assoziationen zu Dingen und Zeiten und Ereignissen. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
You know, sort of association, a cork popping, liquid splashing...Eine Art Gedankenassoziation: Korkenknallen, spritzende Flüssigkeit. Death on the Nile (2004)
Backhand slang for "nitwit juice."Assoziation "Bauerntrampel". You Jump, I Jump, Jack (2004)
That's a rather negative association.Das ist eine ziemlich negative AssoziationThe Island (2005)
Images and associations .Alles Bilder, Assoziationen. A Friend of Mine (2006)
See, that's a little word-association trick I learned. Helps jog the recall.Eine kleine Assoziationstechnik, um Wörter zu behalten. We Are Marshall (2006)
It's important that my parents have as few positive associations about being here as possible.Der Besuch hier soll bei meinen Eltern möglichst wenig positive Assoziationen wecken. I'm OK, You're OK (2006)
Mutation has negative connotations.Mutation hat negative Assoziationen. Tao of Rodney (2006)
In the area where pleasure meets association.In der Gegend, wo Lust und Assoziation sich treffen. Just Another Love Story (2007)
It's not just some random association.Es ist keine zufällige AssoziationLadies Room (2007)
What kind of associations?Welcher Art die Assoziationen? Youth Without Youth (2007)
"The Association Assembly"."Die Assoziationsmontage". Pornorama (2007)
Association assembly.Assoziationsmontage. Pornorama (2007)
The conotations aren't so bad.Die Assoziationen sind nicht nur schlecht. Big Man Japan (2007)
You don't believe in matchmaking?Sie glauben solche Assoziationen bringen nichts? Love Hurts (2008)
immediately puts this story in mythological territory by association.die ebenfalls starben und wiederauferstanden, diese Geschichte durch Assoziation unmittelbar in mythologisches Terrain verschiebt. Zeitgeist: Addendum (2008)
We must analyze the free association of ideas.Bei der Analyse geht es um freie AssoziationLe mystère du catogan (2008)
They explain the name has been chosen for the ominous associations it will raise in America's enemies.Aufgrund der, wie sie mir erklären, ... unheilvollen Assoziationen, die er bei Amerikas Feinden auslösen würde. Watchmen (2009)
Word association.Wortassoziationen! The Infidel (2010)
Come on, word association.- Wortassoziationen! - Wieso? The Infidel (2010)
You didn't ask. Well, it's simple word association.Es ist einfache WortassoziationCountermeasures (2011)
Okay, we're going to play a word association game.Okay, wir werden mal ein Wortassoziationsspiel machen. Trap Game (2011)
We're just making very quickly our carbon trader WACT Association posters which we're going to be taking on the big NGO march today to illustrate just how important a solution carbon trading is to put on the table in Copenhagen.Wir entwerfen ganz schnell unsere Carbon Händler WACT Assoziations Poster die nehmen wir heute auf die grosse NRO Demo mit, um deutlich zu machen wie wichtig es ist eine Carbon Handelslösung in Kopenhagen auf den Tisch zu bringen. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
I just threw every trick in the book at him -- word association, NLP -- nothing, nada.Ich habe jeden bekannten Trick bei ihm versucht... Wortassoziation, Sprachwissenschaften... nichts, nichts. The Office Job (2011)
Just two dudes playing word-association games, kicking back a couple of pumpkin ales.Wir machen nur Wortassoziationsspiele, und hauen uns ein paar "Pumpkin' Ales" hinter die Binde. Thanksgiving (2011)
...you forged the association in my brain....branntest du diese Assoziation in mein Gehirn ein. Ducky Tie (2011)
I'd like to start with some simple word associations.Beginnen wir mit Assoziationsketten. Skyfall (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assoziation {f}; Sammlung {f}association [Add to Longdo]
Assoziationsvertrag {m}association treaty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top