Search result for

arie

(65 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arie-, *arie*
Possible hiragana form: ありえ
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aries[N] ราศีเมษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
caries(แคร์'รีซ) n. การผุ,ภาวะผุ
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
paries(แพ'รีอีซ) n. ผนังหุ้ม,ผนังโพรง pl. parietes
parietal(พะไร'อิทัล) adj.,n. เกี่ยวกับผนังหุ้มหรือผนังโพรง,เกี่ยวกับกระดูกหลังคาหรือด้านข้างของกะโหลกศีรษะ
parietal cellsทำหน้าที่หลั่งและสร้างกรดเกลือ รวมทั้ง intrinsic factor ต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
unwearied(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ย่นย่อ
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
variegated(adj) แตกต่างกัน,หลายหลาก,หลายสี
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ariel foxman and honor brodie from "in style."แอเรล ฟอคแมน และฮอเนอร์ โบรดี้ จากหนังสืออินสไตล์จ้ะ Chuck in Real Life (2008)
Jasmine, Aurora and Ariel.จัสมิน, ออโรร่า แล้วก็ เอเรียล Sex and Violence (2009)
Aries!ราศีเมษ! Episode #1.9 (2010)
If he is Aries with A blood type, then he is serious and calm, loves adventure and competitive!ถ้าเขาราศีเมษแล้วมีเลือดกรุ๊ปเอแล้วล่ะก็ เขาจะเป็นคนที่จริงจังและสุขุม รักในการผจัญภัย และการแข่งขัน! Episode #1.9 (2010)
Ariel cut open his knee. It looks awful.ลื่นเสก็ตบอร์มารึเปล่า หรือ... Just Go with It (2011)
Paige sent an e-mail to a friend, Ariel Masse.เพจส่งอีเมลไปหาเพื่อน ชื่อ แอเรียล แมส Sweet Baby (2012)
No big deal. Ariel, if there's something you're not telling me...แอเรียล ถ้ามีอะไร ที่คุณยังไม่ได้บอก Sweet Baby (2012)
Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Looking for Ariel Eberhart. You know her?มาหาเอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท คุณรู้จักเธอมั้ยครับ Plumed Serpent (2012)
That was Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Ariel!เอเรียล Plumed Serpent (2012)
Ariel!เอเรียล! Plumed Serpent (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีเมษ[N] Aries, Example: ราศีเมษถือว่าเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นของดวงดาว, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปแกะ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds   
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch   FR: coudre en point arière
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries   FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
แห่งรังไข่[adj.] (haeng rangkhai) FR: ovarien ; ovarique (vx)
เห็บ[n.] (hep) EN: tick   FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIE    EH1 R IY0
ARIEL    EH1 R IY0 AH0 L
ARIES    EH1 R IY0 Z
ARIELLA    AA0 R IY0 EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ariel    (n) (ei1 r i e l)
Aries    (n) (e@1 r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arie {f}aria [Add to Longdo]
Arier {m}Aryan [Add to Longdo]
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird [Add to Longdo]
Arielschwalbe {f} [ornith.]Fairy Martin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
はえぬき[, haenuki] (n) Haenuki (variety of rice) [Add to Longdo]
ひとめぼれ[, hitomebore] (n) Hitomebore (variety of rice) [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アリエッタ[, arietta] (n) arietta (music) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白羊座[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
牡羊座[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白羊座 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Arie [aːriːə] (n) , s.(f )
     aria
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top