Search result for

arabien

(53 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arabien-, *arabien*
Possible hiragana form: あらびえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arabien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arabien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Bohemia may have been occupied by the Celts and the Slavs... "... and Bessarabia conquered by the Russians or the Rumanians"Böhmen könnte von den Kelten oder Slawen besetzt worden sein und Bessarabien erobert durch Russen oder Rumänen." Every Man for Himself (1980)
Arabia?- In ArabienDoing the Honours (1981)
- Well, the Nullarbor nymph?Lawrence von ArabienRoad Games (1981)
you're wanted in the communications room.Das ist Mr. Woolley. - He, Humpy von ArabienThe Moral Dimension (1982)
Wheat in the desert, do you know what that means? - And in Arabia there's more desert... than anything else.- Und in Arabien gibt es mehr Wüste... als alles andere. Teil 3 (1984)
You know, we're supposed to be in Jidda, Saudi Arabia.Du weißt, wir sollten in Jidda, Saudi-Arabien, sein. Chopping Spree (1984)
We should have taken that job in Saudi Arabia.Wir hätten den Job in Saudi-Arabien annehmen sollen. Chopping Spree (1984)
Israeli Intelligence and various correspondents report a military coup in Saudi Arabia.Laut eine Meldung des israelischen Geheimdienstes und verschiedenen Korrespondenten hat in Saudi Arabien ein Militaerputsch stattgefunden. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Eben Sadek, Major of the Saudi Arabian Air Force supposedly arrested Air Force commander, Ali Ahmed, as well as eleven other officers in the early morning hours at the Tabuk Airport near the Egyptian border.Ibn Sadek, Hauptmann der saudiarabischen Luftwaffe, soll gestern auf dem frueheren Morgenstunden auf dem Flughafen Tabul nah der egiptischen Grenze den Kommandanten der Luftwaffe Saudi Arabiens Ali Hamed so wie 11 weitere Staatsoffiziere festgenommen haben. Das Arche Noah Prinzip (1984)
In the last days political news from Saudi-Arabia was prominent.In den letzten Tagen standen ja die politischen Nachrichten ueber die Saudi Arabien ziemlich im Fordergrund. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Saudi-Arabia:Saudi Arabien Das Arche Noah Prinzip (1984)
Washington and Moscow warn about interfering in Saudi-Arabian affairs.Sowohl Washington wie auch Moskau, haben vor einer Einmischung in die innere Angelegenheiten Saudi Arabiens gewarnt. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Last night a U.S. Navy helicopter unit tried to infringe upon Saudi-Arabia.Eine Marinenhubschrauber anblick der USA versuchte heute Nacht einen militaerischen Uebergriff auf Saudi Arabien Das Arche Noah Prinzip (1984)
If reports of U.S. Forces are confirmed a Soviet intervention in Saudi-Arabia is to be expected.Sollten sich die Meldungen ueber das geheime Kommandounternehmen der amerikanischen Streitkraeften bestätigen, wird eine militaerische Intervention des Soviets in das Krisengebiet Saudi Arabien die logische Folge sein. Das Arche Noah Prinzip (1984)
In Saudi-Arabia, rebel troops succeeded in occupying the capital of Riyadh.In Saudi Arabien ist es heute in den frueheren Morgenstunden den aufständischen Truppen gelungen die Hauptstadt Riajd einzunehmen. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Well, well, well, it's our loan-out from Saudi Arabia.Das ist unsere Leihgabe aus Saudi ArabienNight Crawler (1986)
Amanda, you saw the film Lawrence of Arabia?Amanda, kennst du Lawrence von ArabienBad Timing (1987)
Happy day!- Wie Arabien, Sir. Fearnot (1987)
And a happy day it is for you, young man... for in this bag, I have a scarf of silk... direct from the shores of Araby.- Wie Arabien? So ein Glückstag! Und für dich ist es auch ein Glückstag, denn in dieser Tasche habe ich einen Schal, dessen Seide direkt aus Arabien stammt. Fearnot (1987)
Lawrence, what, of Arabia?Lawrence von ArabienFull Metal Jacket (1987)
You know, in Arab lands, they'd set out a plate.Weißt du, in Arabien hätten sie eine Mahlzeit gekocht. Raising Arizona (1987)
After he bought it, a dealer representing the Saudi royal family... ..offered him twice what he paid.Als er ihn gekauft hatte, bot ihm die königliche Familie Saudi-Arabiens das Doppelte des Preises an. Wall Street (1987)
My qualifications are for Africa, Arabic countries.- Ich eigne mich für Afrika, ArabienMountains of the Moon (1990)
Muhammad Shrine Mecca, SAUDI ARABIAKaaba Mekka, SAUDI ARABIEN Baraka (1992)
Great Mosque Mecca, SAUDI ARABIAAl-Masdschid al-Haram (größte Moschee) Mekka, SAUDI ARABIEN Baraka (1992)
The Ka'aba Mecca, SAUDI ARABIAKaaba Mekka, SAUDI ARABIEN Baraka (1992)
Grand Mosque Mecca, SAUDI ARABIAAl-Masdschid al-Haram (größte Moschee) Mekka, SAUDI ARABIEN Baraka (1992)
Today I arrived in Arabia.Heute bin ich in Saudi-Arabien angekommen. Malcolm X (1992)
He called however, for a holy war against foreign troops stationed in Saudi Arabia."gleichzeitig rief er jedoch zum Heiligen Krieg auf" "gegen die ausländischen Truppen in Saudi Arabien." Dream of Light (1992)
Coffee originated in Arabia, where it was discovered by a goat.Der Kaffee ist in Arabien beheimatet, wo er von einer Ziege erfunden wurde. La Vie de Bohème (1992)
If you don't mind living a life of servitude and degradation I hear Saudi Arabia needs blonds.Wenn du geknechtet und entwürdigt leben kannst... wie ich höre, fehlen in Saudi-Arabien Blondinen. Sofa So Good (1994)
They can watch Lawrence of Arabia, get there before intermission.Bei "Lawrence von Arabien" wäre sie noch vor der Pause da. The Last Lap at Luxury (1994)
Dre is Lawrence of Arabia.- Dre ist Lawrence von ArabienThe Last Lap at Luxury (1994)
Of one whose subdued eyes albeit unused to the melting mood drop tears as fast as the Arabian trees their medicinal gum.Von einem, dessen überwundenes Auge, sonst nicht gewöhnt zu schmelzen, in Tränen schwimmt wie Arabiens Bäume im heilungskräftigen Balsam. Othello (1995)
"It Happened One Night", "Lawrence of Arabia", "Now, Voyager"?Es geschah in der Nacht und Lawrence von ArabienThe Mirror Has Two Faces (1996)
How about "Lawrence of Arabia"?Wie wäre es mit Lawrence von ArabienThe Mirror Has Two Faces (1996)
Okay. "Lawrence of Arabia" it is.Gut. Lawrence von Arabien soll es sein. The Mirror Has Two Faces (1996)
And Gassim, who may work for either the Mossad or the P.L.O.... married Sue Ellen so he could get information on Sue Ellen's brother... who is the prince of Saudi Arabia.Und Gassim, der entweder für den Mossad oder die P.L.O. arbeitet,... hat Sue Ellen geheiratet, um Informationen über Sue Ellens Bruder zu bekommen,... der der Prinz von Saudi-Arabien ist. Schizopolis (1996)
To the peoples of ancient Arabia, the Djinn was not cute nor funny.Für die Menschen im alten Arabien war ein Djinn weder putzig noch was zum Lachen. Wishmaster (1997)
There is a 70 percent chance of thunderstorms... .. Arabia, in what is described as...Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen. ..Arabien, was der größte... 19:19 (1997)
A bomb exploded in the army barracks in Dharhan, Saudi Arabia.Eine Bombe explodierte in der Armeekaserne in Dharhan, Saudi ArabienThe Siege (1998)
Saudi Arabia.Nach Saudi-ArabienWitch Trial (1999)
- Saudi Arabia?- Saudi-ArabienWitch Trial (1999)
- From Saudi Arabia?- Aus Saudi-ArabienWitch Trial (1999)
Because of your man's hot headed miscalculation, we are in danger of losing embassies in Saudi, Jordan and Egypt.Wegen der Fehleinschätzung des Colonels könnten wir Botschaften verlieren. In Saudi Arabien, Jordanien und Ägypten. Rules of Engagement (2000)
-They're not Chinese, they're Arabian.-Nicht China, aus Arabien. -Ist doch egal. Living It Up (2000)
This is the move that stunned the sheik of Araby.Bei dieser Technik staunte sogar der Scheich von ArabienHearts in Atlantis (2001)
You see Lawrence of Arabia's at the Egyptian?Weißt du, dass Lawrence von Arabien heute läuft? Truth Be Told (2001)
Her family brought her over from Saudi, hoping for a miracle.Ihre Familie hat sie aus Saudi-Arabien hergebracht, auf ein Wunder hoffend. Dirty Pretty Things (2002)
You are the morning dew that restores life to the withering desert lily as it lifts its fertile face to the shimmering azure sky. Oh my gracious, honey-lipped Klara.Wie in der Wüste Arabiens der goldsende Blick des Phöbus mit Glut den Tod der Lilie trägt, so dass ihr Köpfchen niedersinkt, und der am blauen Himmel aufgefangene Tropfen Taus der Welkenden neues Leben einflößt ebenso gleichgewaltig und beseelend The Revenge (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saudi Arabien [geogr.]Saudi Arabia (sa) [Add to Longdo]
Ar-Riyad; Rijad (Hauptstadt von Saudi-Arabien)Ar-Riyad; Riyad (capital of Saudi Arabia) [Add to Longdo]
Jiddah (Stadt in Saudi-Arabien)Jiddah (city in Saudi-Arabien) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top