Search result for

apotheker

(56 entries)
(1.1869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apotheker-, *apotheker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apotheker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apotheker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Run to Mr Caussain, the pharmacist.Renn zum ApothekerPremier mai (1958)
- Caussain, the pharmacist! - Okay.Zum ApothekerPremier mai (1958)
Isn't it nice of the drugstore to keep me alive? - Thank you. - Foxhill...Ist es nicht nett von den Apothekern, mich am Leben zu halten? Suddenly, Last Summer (1959)
For suicide.Sagen Sie dem Apotheker, das Zyanid sei für ein Wespennest. The Millionairess (1960)
No, you shouldn't have been a chemist.Nein, du hättest nicht Apotheker werden sollen. Sundays and Cybèle (1962)
This is for the pharmacist.Bring das mal zum ApothekerThe Dark Room of Damocles (1963)
- The chemist did question sulfuric acid but when he knew it was for you...Der Apotheker hat sich zwar gewundert, aber weil es für Sie ist... Murder Ahoy (1964)
- What are you, a pharmacist?- Wieso? Bist du Apothekerin? Send Me No Flowers (1964)
I was happy enough as a simple chemist, making my little liver pills.Ich hatte es gut als Apotheker, mit meinen kleinen Leberpillen. Carry On Screaming! (1966)
It's a strange story, sometimes merry and sometimes sad.Schuhmacher, Mützenmacher, Schulkinder, Apotheker ... The Snow Queen (1967)
Yes, the pharmacist - my friend, Manno.Ja, das ist der Apotheker, mein Freund, Manno. We Still Kill the Old Way (1967)
You have at least heard about the anonymous letters he received?Sie haben doch sicher von den anonymen Briefen gehört, die der Apotheker erhielt? We Still Kill the Old Way (1967)
And that poor pharmacist was a ways doing his dirty tricks to her right in front of her eyes.Der arme Apotheker hat sie immer hintergangen. Und stolz ist sie auch. We Still Kill the Old Way (1967)
The poor pharmacist never touched the women of powerful people... farmers, workers, widows.Der arme Apotheker hat sich aber nie an die Frauen der Mächtigen rangemacht: We Still Kill the Old Way (1967)
What else can we do... but hope that poor pharmacist goes to hell for leading his double life.Was bleibt uns anderes übrig? Wünschen wir dem armen Apotheker, dass ihm für sein Doppelleben die Hölle winkt. We Still Kill the Old Way (1967)
The anonymous letters he received... where do they fit in?Wie erklärst du die Drohbriefe, die der Apotheker erhalten hat? We Still Kill the Old Way (1967)
The pharmacist was a false target... but it was him, your poor husband that they wanted to kill.Der Apotheker war die falsche Zielscheibe. Es war er, dein armer Ehemann den sie umbringen wollten. We Still Kill the Old Way (1967)
Set himself up as an apothecary.Ließ sich als Apotheker nieder. Bedazzled (1967)
Aubert, pharmacist.- Aubert, ApothekerArmy of Shadows (1969)
Box number 3671. - 23-year-old school teacher... - Blind gentleman...Gesucht wird Akademiker, katholisch, Diplomingenieur, Arzt, Apotheker oder Zahnarzt. Mississippi Mermaid (1969)
I'll ask the pharmacist what to do.Ich werde den Apotheker fragen. Mississippi Mermaid (1969)
Shopkeeper reports armed assailant and accomplice fleeing on foot.Ein Bewaffneter bedrohte einen Apotheker. Er ist flüchtig. Hunted (1970)
And now a sketch about a chemist called 'The Chemist Sketch'.Und nun... ein Sketch über einen Apotheker. Er heißt "Der Apotheker-Sketch". REZEPTURANFERTIGUNG The Buzz Aldrin Show (1970)
The BBC would like to apologize for the poor quality of the writing in that sketch.DER APOTHEKER-SKETCH- EINE ENTSCHULDIGUNG! Die BBC entschuldigt sich... für die dürftige Qualität des Texts in dem Sketch. The Buzz Aldrin Show (1970)
Right, who's got a boil on his Semprini, then?Also, wer hat ein Furunkel an seinem Semprini? WENIGER UNANSTÄNDIGE APOTHEKER GMBH EINE WENIGER UNANSTÄNDIGE APOTHEKE The Buzz Aldrin Show (1970)
If I could walk that way I wouldn't need aftershave.Könnte ich das, bräuchte ich kein Rasierwasser. KEIN BISSCHEN UNANSTÄNDIGE APOTHEKER GMBH EINE KEIN BISSCHEN UNANSTÄNDIGE APOTHEKE The Buzz Aldrin Show (1970)
I asked the apothecary to give her a potion to calm her.Ich habe den Apotheker gebeten, ihr einen Schlaftrunk zu geben. Twins of Evil (1971)
Master Apothecary, I need poison to kill rats and a polecat, They eat through everything, God damn them.Guten Tag, Herr Apotheker, ich brauche Gift für Mäuse und für den Marder, der meine Kapaune frisst. The Canterbury Tales (1972)
Vasiliad... go to the pharmacist on Rahova!Vasiliad... geh zum Apotheker aus Rahova! Felix si Otilia (1972)
She married the pharmacist and has two children.Sie hat den Apotheker geheiratet und hat zwei Kinder. Last Tango in Paris (1972)
Take this to a chemist.- Geben Sie das dem ApothekerThe Cycling Tour (1972)
- Certainly ln there I'm barber, wigmaker, surgeon gardener, apothecary, vet: I handle all their business- Sicher ich bin dort der Barbier, Perückenmacher, Arzt Gärtner, Apotheker, Tierarzt, Hans Dampf in allen Gassen Der Barbier von Sevilla (1973)
Oh, I'm firstly a chemist, secondly a photographer.- Zuerst einmal bin ich Apotheker. - Und dann erst Fotograf. The Wicker Man (1973)
STONE: Who's dead?- Der ApothekerThe Runaways (1973)
Then he tells me he's got the gun from the drugstore.Er sagt, er hätte die Waffe des Apothekers. The Runaways (1973)
The one who ran off with the headmaster's daughter. - That's right.Der mit der Tochter des Apothekers abgehauen ist. Love at the Top (1974)
How's the headmaster's daughter?Die Apothekertochter? Love at the Top (1974)
- GodCrochet, die Apothekertochter. Love at the Top (1974)
If you weren't so prejudiced against the silver screen, you'd know what happened to our headmaster's daughter. - Apart from pornos, nothing made in the west is worth going to see.Wenn du Kino mögen würdest, wüsstest du, was die Apothekertochter macht. Love at the Top (1974)
- Our very own headmaster's daughter, in Hollywood?- Wie gesagt, die kleine Apothekertochter sitzt in Hollywood. Love at the Top (1974)
I'd see Marie-Thérèse, the daughter of the headmaster.Und das nur, um Marie-Thérèse zu sehen, die Apothekerstochter. Love at the Top (1974)
I wonder what the hell ever became of the headmaster's daughter.Die Apothekertochter gibt es schon lange nicht mehr. Love at the Top (1974)
Here's to Shirley Douglas, the headmaster's daughter.Auf Shirley Douglas, die Apothekertochter. Love at the Top (1974)
Just wait a couple of months No.Der Apotheker sagt, zwei, drei Monate... Jitsuroku Abe Sada (1975)
I think we ought to take a sample of the water ourselves and then get it to a trustworthy chemist.Wir sollten eine Wasserprobe nehmen und einem vertrauenswürdigen Apotheker geben. The Stepford Wives (1975)
I lost my virginity to a trustworthy chemist.So ein Apotheker hat mich entjungfert. The Stepford Wives (1975)
He's a druggist.Er ist ApothekerThe Stepford Wives (1975)
You know, I sometimes think of us as the pharmacists of the mind and the spirit.Manchmal sehe ich uns als die Apotheker des Geistes und der Seele. The Breakdown (1975)
The pharmacist feared a jaundice.Der Apotheker befürchtete Gelbsucht. Love and Cool Water (1976)
The Hamelin Street chemist.- Der Apotheker aus der Rue Hamelin. Body of My Enemy (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
薬剤師[やくざいし, yakuzaishi] Apotheker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Apotheker [apoːteːkr] (n) , s.(m )
     apothecaries; druggist
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  apotheker [ɑpotekər]
     chemist
     chemist; dispensingchemist; pharmaceutical chemist; pharmacist
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top