Search result for

antin

(58 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antin-, *antin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง

English-Thai: Nontri Dictionary
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
infantine(adj) เกี่ยวกับทารก
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
quarantine(vt) กักตัว,กักบริเวณ,กักกัน
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antinatalistผู้ต่อต้านการเกิด, ที่ต่อต้านการเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
antineuralgic๑. ยาแก้ปวดประสาท๒. -แก้ปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antineuriticยารักษาประสาทอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antinodeปฏิบัพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antinauseant Vomitingยาระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน [การแพทย์]
Antineoplastic agentsสารต้านมะเร็ง [TU Subject Heading]
Antineoplastic Agentsยารักษามะเร็ง, สารต้านมะเร็ง [การแพทย์]
Antineoplastic agents, Phytogenicสารต้านมะเร็งที่ได้จากพืช [TU Subject Heading]
Antineoplastic Drugsยาต้านมะเร็ง [การแพทย์]
antinodal lineแนวเส้นปฏิบัพ, แนวเส้นที่ลากผ่านตำแหน่งปฏิบัพ ซึ่งเกิดจากการแทรกสอดแบบเสริมกันของคลื่น 2 ขบวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antinolแอนตินอล [การแพทย์]
Antinuclear Factorsแอนตี้บอดี้ต่อสารดีเอ็นเอ, แอนตินิวเคลียร์แฟคเตอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Antineoplastic Drugsยับยั้งหรือป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Strange things come out of the explosions, including tiny particles that flare into existence and disappear in billionths of a second -- particles like the antineutron and the antimatter version of the proton.รวมทั้งอนุภาคเล็ก ๆ ที่ ลุกเป็นไฟในชีวิต และหายไปในพันล้านของวินาที อนุภาคเช่น นิวตรอนป้องกัน What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบแซนไทน์[adj.] (Baisaēnthai) EN: Byzantine   FR: byzantin
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
ด่านตรวจโรค[n. exp.] (dān trūat rōk) EN: quarantine station   
ดอกกุหลาบ[n.] (døk kulāp) EN: rose   FR: rose [f] ; églantine [f]
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted   FR: incliné ; oblique
จักรวรรดิไบแซนไทน์[n. exp.] (Jakkrawat Baisaēnthai) EN: Byzantine Empire   FR: Empire byzantin [m]
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antinuclear    (n) (a1 n t i n y uu1 k l i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antineoplastisch {adj}; Geschwulstwachstum hemmend [med.]antineoplastic [Add to Longdo]
Antinorischwalbe {f} [ornith.]Brown Saw-wing [Add to Longdo]
Antinoriwürger {m} [ornith.]Somali Fiscal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
アンダンティーノ[, andantei-no] (n) andantino (ita [Add to Longdo]
アンチノミー[, anchinomi-] (n) antinomy (ger [Add to Longdo]
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine [Add to Longdo]
エレファンタイン[, erefantain] (adj-f) elephantine [Add to Longdo]
カランティンサービス[, karanteinsa-bisu] (n) {comp} quarantine service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top