Search result for

amer

(163 entries)
(0.0828 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amer-, *amer*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amerce[VT] ลงโทษ, Syn. punish
America[N] ทวีปอเมริกา, Syn. the Americas
America[N] สหรัฐอเมริกา, See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. The United States of America, United States, U.S., the States
America[N] อเมริกา
American[ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Amerasian[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับพวกอเมริกันเซียน
Amerasian[N] ลูกครึ่งอเมริกันและเอเซีย
Americana[N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
americium[N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amer.abbr. American
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
amerce(อะเมิร์ส') vt. ลงโทษ, ปรับ. -amercement n. -amerceable adj.
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
creamery(n) ร้านขายนม
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
reamer(n) เครื่องคว้าน,สว่าน
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
streamer(n) สายยาว,ธงชาย,ลำแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Americaอเมริกา [TU Subject Heading]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ New Haven Can Wait (2008)
It's just me, the best english department in americaมันแค่ฉัน คณะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
You may be the future leaders of america.อนาคตนายอาจจะเป็นแนวหน้าของอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
This is America!ทีนี่อเมริกานะ.. Odyssey (2008)
But hey, it's America.แต่ว่า นี่มันอเมริกา Emancipation (2008)
Thank God some of those offshore sweat shop jobs are coming back to America.ขอบคุณพระเจ้าที่นำ คนใช้แรงงานหนักจากต่างประเทศ กลับมาอเมริกา Emancipation (2008)
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
It's about being born black in America.มันเกี่ยวกับการเกิดเป็นคนดำในอเมริกา The Bank Job (2008)
- America.- อเมริกา Babylon A.D. (2008)
She needs to be in America in six days.หล่อนต้องไปถึงอเมริกาภายใน 6 วัน Babylon A.D. (2008)
- What America? You're on a terrorist list there.- แต่นายอยู่ในบัญชีดำเป็นผู้ก่อการร้ายนะ Babylon A.D. (2008)
He said... that we would get the best medical help in America.เขาบอกว่า พวกเราจะได้รับ... การรักษาที่ดีที่สุด ที่อเมริกา Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amer1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
amerAccording to what I heard, he went over to America to study biology.
amerAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
amerA friend of mine went to America this summer.
amerAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
amerA girl from America is in our class.
amerA good many people have an interest in things American.
amerA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
amerAll educated Americans, first or last, go to Europe.
amerA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
amerAmerica abounds in oil.
amerAmerica did away with slavery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ[N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ทวีปอเมริกา[N] America, Example: ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
อะเมริเซียม[N] americium, See also: Am, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 95 สัญลักษณ์ Am เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
สินไหม[N] fine, See also: amercement, mulct, forfeit, Syn. ค่าปรับ, เงินค่าปรับ, Example: เขาอดเสียดายสินไหมก้อนโตที่ต้องจ่ายให้ตามกฎหมาย, Thai definition: เงินค่าปรับผู้แพ้คดีให้แก่ผู้ชนะ
ชาวอเมริกัน[N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกา[n. prop.] (Amērikā) EN: America   FR: Amérique [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium   FR: américium [m]
ชายชาวอเมริกัน[n. prop.] (chāichāo Amērikan) FR: Américain [m]
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMER    EY1 M ER0
AMERY    AE1 M ER0 IY0
AMERI    AH0 M EH1 R IY0
AMERO    AA0 M EH1 R OW0
AMERCO    AH0 M EH1 R K OW0
AMERON    AE1 M ER0 AA0 N
AMERADA    AE2 M ER0 AA1 D AH0
AMERINE    AA0 M ER0 IY1 N IY0
AMERICO    AH0 M ER1 AH0 K OW0
AMERIGO    AA0 M ER0 IY1 G OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
America    (n) (@1 m e1 r i k @)
American    (n) (@1 m e1 r i k @ n)
Americans    (n) (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amerikanisierento Americanize; to Americanise [Br.] [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Amerikanische Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal (Anas carolinensis) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Amerik. Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal [Add to Longdo]
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter [Add to Longdo]
Amerikanisches Bläßhuhn {n} [ornith.]American Coot [Add to Longdo]
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover [Add to Longdo]
Amerik. Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Amerikanischer Scherenschnabel {m} [ornith.]Black Skimmer [Add to Longdo]
Amerikanerkrähe {f} [ornith.]American Crow [Add to Longdo]
Amerikanisch-Samoa [geogr.]American Samoa (as) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA) [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group [Add to Longdo]
美国在线[Měi guó zài xiàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] America online AOL [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]
高める[たかめる, takameru] to enhance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  amer [ame]
     acerbic; bitter
     bile; gall
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top