Search result for

allene

(63 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allene-, *allene*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา allene มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *allene*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... beforeanyemotionaladvance.... vorallenemotionalenAvancen. Gigi (1958)
- You have a very good technique.- Sie haben eine ausgefallene Technik. Come Dance with Me! (1959)
Swans glided upon its crystal surface.Schwäne glitten über seine kristallene Oberfläche. House of Usher (1960)
That solves the mystery!Der Wind streicht durch die verfallene Orgel. Black Sunday (1960)
Elfy, that's right.Ausgefallener Name. Mill of the Stone Women (1960)
[The old and decrepit little church of St. Lucius...] [... lay three kilometers from the town, on the bank of the great river.]Die alte, verfallene Kirche Sankt Lucio lag außerhalb des Dorfes am Fluss. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
And to say good-bye to its victims.Und um seine Gefallenen zu verabschieden. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
And these once-proud stones, these ruined and shattered temples bear witness to the civilization that flourished and then died here.Ihre einst stolzen Steine, ihre zu Ruinen zerfallenen Tempel sind Zeugen einer Kultur, die hier blühte und dann starb. The Guns of Navarone (1961)
There you go with your eccentric taste in men.Da bist du nun angekommen, mit deinem ausgefallenen Geschmack bei Männer. The Tale of Zatoichi Continues (1962)
This last message of the fallen heroes rallied Greece to victory.Diese letzte Botschaft der gefallenen Helden beflügelte die Griechen zum Sieg. The 300 Spartans (1962)
This is a memento. It was my buddy's. He was killed.Das ist eine Erinnerung, an einen gefallenen Freund. Ivan's Childhood (1962)
But there was no joy for Caesar as in his other triumphs for the dead which his legions counted and buried and burned were their own countrymen.Dies brachte Cäsar jedoch keine Freude wie seine früheren Triumphe... denn die Gefallenen, die die Legionen zählten, begruben und verbrannten... waren ihre eigenen Landsleute. Cleopatra (1963)
-ΑΙphonse Ιoves aΙΙ that is weird.- Alphonse hat eine Schwäche für alles AusgefalleneMuriel, or the Time of Return (1963)
- And these fancy names!- Und diese ausgefallenen Namen! All These Women (1964)
I observed deep abrasions around the forehead and indentations in the skull which may have been caused by some metal instrument.Ich fand tiefe Schürfwunden an ihrer Stirn... und Dellen am Schädel... die von einem metallenen Instrument herrühren können. The Gorgon (1964)
[Resonating metallic clang][Vibrierender, metallener Klang] My Fair Lady (1964)
Oh, I'd like to prove that she was as pure as the driven snow.Ich würde gern beweisen, dass sie so unschuldig ist wie frisch gefallener Schnee. Sex and the Single Girl (1964)
Now who would want to steal some honey bumblebees?Wer sollte wohl auf die ausgefallene Idee kommen und Pomeranzenmus stehlen? Death at Bargain Prices (1965)
But if it were, the source would be situated somewhere within the failed sector.Aber wenn es so wäre? Dann müßte sich die Störungsstelle doch wohl irgendwo innerhalb des ausgefallenen Sektors befinden. The Gravediggers (1965)
Comrade, a nation that lost 20 million in the war couldn't afford to worry about the 50 or 100, 000 dead left behind by the enemy.Ein Genosse, der 20 Millionen Gefallene hatte, kann sich nicht um die paar Tausend Tote des Feindes kümmern. Don Camillo in Moscow (1965)
When our thoughts dwell on those, our subjects, who died in battle and those who perished by premature death and on the families they left behind them, we feel profoundly upset.Wenn unsere Gedanken bei unseren gefallenen Untertanen verweilen... und denen, die vorzeitig verstorben sind... und den hinterlassenen Familien, sind wir zutiefst erschüttert. King Rat (1965)
I've just got news. He's not a prisoner, nor is his body found.Unter Gefangenen oder Gefallenen gibt's ihn nicht. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
When I heard that music, I kept seeing you as a fallen hero borne off to Valhalla across the saddle...Als gefallenen Helden, nach Walhalla getragen auf dem Sattel... The Flight of the Valkyrie (1965)
Herman has a very distinguished lantern jaw... and piercing eyes. And, um, a classic nose. Oh, and an overhanging forehead.Herman hat sehr eingefallene Wangen, durchdringende Augen eine klassische Nase und einen hervorstehenden Vorderkopf. Follow That Munster (1965)
"Lantern jaw."Eingefallene Wangen. Follow That Munster (1965)
"Lantern jaw."Eingefallene Wangen. Follow That Munster (1965)
Lantern jaw, piercing eyes, classic nose.Eingefallene Wangen, durchdringende Augen, klassische Nase. Follow That Munster (1965)
Flat on top, lantern jaw, long on sides, piercing eyes, classic nose.Oben flach, eingefallene Wangen, seitlich lang, durchdringende Augen, klassische Nase. Follow That Munster (1965)
Your husband fell last night at his post in the hills of Jerusalem, the last casualty before the truce,Lhr Mann ist letzte Nacht in den Hügeln bei Jerusalem gefallen. Der letzte Gefallene vor dem Waffenstillstand. Cast a Giant Shadow (1966)
Remember that? Now, that is the most innocent thing for a man to say.Das sind die rausgefallenen Krümel aus 'ner Bla-Bla-Tüte. The Safecracker Suite (1966)
The food's simple. If you like it fancy, you can just go to a restaurant.Wenn Sie auf Ausgefallenes stehen, gehen Sie ins Restaurant. Permanent House Guest (1966)
We're on emergency power cells.Wir verwenden Notfallenergiezellen. Where No Man Has Gone Before (1966)
And when you drink it and start dancing, the whole place, with its diamond-crystal chandeliers and the waiters in the red jackets and the menus with tassels on them, all get dizzy and shaky, like it'll all come down on you.Wenn man den trinkt und tanzt, wird das ganze Hotel mit diesen kristallenen Leuchtern und mit Kellnern in roten Jacketts und mit Speisekarten mit Quasten ganz verschwommen und wackelig, als ob es gleich auf dich niederstürzt. This Property Is Condemned (1966)
Unconventional idea, renting it to nuns.Ausgefallene Idee, an Nonnen zu vermieten. The Trygon Factor (1966)
- I know, you are interested in the weird stuff, bizarre things.- Ich weiß, Sie interessieren sich für das Ausgefallene, für das Verrückte. The Trygon Factor (1966)
Yes, I told you that one should forgive a fallen woman.Ich sagte, man müsste einer gefallenen Frau vergeben. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
What, and dressed you in the same metal fabric they wear?Und Sie im gleichen metallenen Stoff gekleidet, den sie tragen? The Menagerie: Part II (1966)
I want to get to bed early. Don't plan anything fancy, huh?- Plane nichts Ausgefallenes. Jeannie or the Tiger (1967)
Coconuts falling off trees.Eine vom Baum gefallene Kokosnuss. Crime Wave at Wameru (1967)
And in spite of the way you repaired Scotty, you metal ticking...Und trotz der Art, wie du Scotty repariert hast, du metallenes... The Changeling (1967)
You don't keep hacking at a man after he's down.Man hackt auf einen Gefallenen nicht ein. Day of the Dove (1968)
Fallen women.Gefallene Frauen. Castle Keep (1969)
They both got up in the forest of dead roses and moved toward the stricken castle."Sie standen in einem Wald toter Rosen... und liefen in Richtung des gefallenen Schlosses. Castle Keep (1969)
From the souls of the dead, you"re crafting a flagpole.Vom Geist der Gefallenen baust du die die Stange deiner Fahne. Landscape After Battle (1970)
Then it would be just a matter of counting our dead.Dann bleibt uns nichts mehr, als unsere Gefallenen zu zählen. Waterloo (1970)
~ Tumbledown, workaday Anatevka ~~ Zerfallenes, bescheidenes Anatevka ~ Fiddler on the Roof (1971)
I'm sure that as you're sitting at your desk you've all kinds of strange things going through your mind.Ich weiß genau, du sitzt an deinem Schreibtisch und dir gehen ausgefallene Dinge durch den Kopf. Klute (1971)
As you're sitting at your desk you have strange things running through your mind.Du sitzt an deinem Schreibtisch und dir gehen ausgefallene Dinge durch den Kopf. Klute (1971)
Move away from the house of the Lord, fallen woman.Entferne dich vom Haus der Herren, gefallene Frau! Il venditore di morte (1971)
I am locked up in a semi-ruined madrasa in the middle of the sands.Ich muss den Mund halten, in der Mitte einer halb verfallenen Medersa, inmitten der Sandbänke. N. a pris les dés... (1971)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLENE    AE1 L IY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nichts Ausgefallenesnothing fancy [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Einkaufspreis {m}; Preis {m} | Kosten {pl}; Preise {pl} | auf meine Kosten | angefallene Kosten | einmalige Kosten | erstattbare Kosten | verrechnete Kosten | die Kosten berechnen | die Kosten überschätzen | die Kosten hereinwirtschaften | Kosten des Umsatzes [econ.]cost | costs | at my cost | incurred cost(s) | non-recurring costs | reimbursable costs | allocated cost; applied cost | to count the cost | to overestimate the costs | to recoup one's cost | costs of goods sold [Add to Longdo]
Vermächtnis {n}; Erbe {n}; Erbschaft {f}; Hinterlassenschaft {f} | Vermächtnisse {pl} | verfallenes Vermächtnislegacy | legacies | lapsed legacy [Add to Longdo]
ausgefallen {adj} | ausgefallener | am ausgefallensteneccentric | more eccentric | most eccentric [Add to Longdo]
entfalleneescapeda [Add to Longdo]
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest [Add to Longdo]
zerfallen; verfallen {adj} | zerfallener | am zerfallenstendecayed | more decayed | most decayed [Add to Longdo]
Blauschmätzer {m} [ornith.]Blue-fronted Callene [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top