Search result for

aline

(48 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aline-, *aline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aline[VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. align, straighten, arrange
aline[VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline[VT] ประกาศสนับสนุน
aline[VI] อยู่ในแนวเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aline(อะไลน') vt., align. -alinement n. -aliner n. (align)
adrenaline(อะเดรน' นาลิน) n. epinephrine
alkaline(แอล' คะไลนฺ, -ลิน) adj. ซึ่งประ-กอบด้วยหรือมีลักษณะเป็นด่าง (of an alkali)
alkaline earth chem.อ๊อคไซด์ของ barium, strontium, calcium หรือ magnesium
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง
mescaline(เมส'คะลิน) n. ยาหลอนประสาทจำพวกหนึ่ง
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
saline(เซ'ไลน์,-ลิม) adj. ประกอบด้วยเกลือ,เกี่ยวกับเกลือทางเคมี. n. เกลือที่เป็นยา., See also: salinity n.
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alkaline(adj) เกี่ยวกับด่าง,เป็นด่าง,ประกอบด้วยด่าง
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
saline(n) บ่อเกลือ,นาเกลือ,ของเค็ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alined! You are most welcome on this momentous occasion.อาริเนน ยินดีต้อนรับ สู่โอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ Sweet Dreams (2009)
- Maybe Alined wants war. - Without creating it himself.บางที่ อาริเนต ต้องการสงคราม โดยที่เค้าไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นเอง Sweet Dreams (2009)
Why so cross, Alined?อะไรทำให้ท่านโมโห อาริเนต? Sweet Dreams (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land   
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
เค็ม [X] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline   FR: salé
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: brackish ; briny ; saline   FR: saumâtre
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท[n. exp.] (lōha aēlkhālai oēt) EN: alkaline earth metal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALINE    AH0 L AY1 N
ALINES    AH0 L AY1 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ性[アルカリせい, arukari sei] (n,adj-no) alkalinity; alkaline; (P) [Add to Longdo]
アルカリ性食品[アルカリせいしょくひん, arukari seishokuhin] (n) alkaline food [Add to Longdo]
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance) [Add to Longdo]
トルマリン[, torumarin] (n) tourmaline [Add to Longdo]
ノルアドレナリン[, noruadorenarin] (n) noradrenaline; noradrenalin [Add to Longdo]
バリン[, barin] (n) (1) valine; (adv) (2) (on-mim) (with a) whoomp; smash; crunch [Add to Longdo]
ホッキ貝;北寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(北寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aline \A*line"\, v. t.
   To range or place in a line; to bring into line; to align.
   --Evelyn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aline
   v 1: place in a line or arrange so as to be parallel or
      straight; "align the car with the curb"; "align the sheets
      of paper on the table" [syn: {align}, {aline}, {line up},
      {adjust}] [ant: {skew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top