Search result for

algerier

(53 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algerier-, *algerier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา algerier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *algerier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I learned from my Algerian cellmate.Nein, das habe ich von meiner Zellengenossin. Algerierin. Nuit d'ivresse (1986)
French-Algerian.FrankoalgerierExecutive Decision (1996)
Algerians and Portuguese.Algerier und Portugiesen, oder? L'affaire Marcorelle (2000)
It's Nasari. Birth mother is Algerian, father's French.Ihre Mutter ist Algerierin, ihr Vater Franzose. The Recruit (2003)
In October '61, the FLN called all Algerians to a demonstration in Paris.Im Oktober 61 rief die FLN die Algerier zu einer Grossdemonstration nach Paris. Caché (2005)
The guy's the son of Algerian farmhands who worked for my parents around 1960.Der Mann ist Algerier und seine Eltern waren auf unserem Gut beschäftigt. Caché (2005)
In my despair I fathered madmen... who dress like factory workers, but never do manual labor... and who read nonsense and spout pompous bullshit... about Algerians and who love nothing... not Algerians or French... or flesh and blood, or anything living.Ich zeugte in meiner Verzweiflung verrückte Spinner. Sie kleiden sich wie Arbeiter aber arbeiten nie. Sie lesen Unsinn, rufen dumme Parolen über AlgerierMunich (2005)
Monsieur Moussa, your grandparents lived in Algery. So, maybe they fought for independance... But certainly not the U.S. independance.Ihre Großeltern waren Algerier und haben nicht für Amerika gekämpft! Angel-A (2005)
You built this wall to keep the mexicans from coming over to do all the work you americans refuse to do for yourselves, like the french with the algerians.Ihr habet diese Mauer gebaut, um die Mexikaner davon abzuhalten reinzukommen, um die ganze Arbeit zu machen, die Ihr Amerikaner Euch weigert selbst zu machen. Wie die Franzosen mit den Algeriern. Money (2005)
You treat them like shit, too, but millions of them come, anyway -- algerians to France, mexicans to the USA.Ihr behandelt sie auch wie Scheiße, aber Millionen von ihnen kommen, irgendwie... Algerier nach Frankreich, Mexikaner in die USA. Money (2005)
She had a boyfriend. A French Algerian.Sie hatte einen Freund, einen AlgerierCasino Royale (2006)
Algerian?Ach, Algerierin. Sheitan (2006)
She was Algerian.Algerierin, sehr hübsch. One to Another (2006)
The Algerians refused to let us in.Die Algerier ließen uns nicht weiter. Bamako (2006)
An Algerian man, a Swiss woman...Ein Algerier, eine Schweizerin. The Other Half (2007)
An Algerian, in France for 11 years.Algerierin, hat 11 Jahre in Frankreich gelebt , wo sie ein Finanznetzwerk aufgebaut hat. Secrets of State (2008)
If a Syrian cake reminds an Algerian of her childhood, she can't be Algerian.Wenn Syrisches sie an den Geschmack ihrer Kindheit erinnert... dann ist sie keine Algerierin. Secrets of State (2008)
And if she wasn't Algerian...Und wenn sie keine Algerierin ist... Secrets of State (2008)
I was in the billiards car hustling some Algerians out of few thousand dinar, when you seduced my fiancée!Ich war im Billard-Abteil, leierte einigen Algeriern ein paar Tausend Dinar aus den Taschen, als du meine Verlobte verführt hast! The Stinsons (2009)
All the Algerians, you hear me, all of them must pay the revolutionary tax.Ausnahmslos alle Algerier müssen die Revolutionsabgabe bezahlen. Outside the Law (2010)
Organize all the Algerians in the suburbs and in Paris too.Und du musst alle Algerier aus den Vorstädten -und aus Paris organisieren. Outside the Law (2010)
Tobacco and alcohol are banned for Algerians.Algerier dürfen keinen Tabak oder Alkohol besitzen. Outside the Law (2010)
It's the Algerians' cause.Das ist die Sache der AlgerierOutside the Law (2010)
He's the first Algerian who'll knock out whites and blacks.Er ist der erste Algerier, der alle Schwarzen und Weißen besiegen kann. Outside the Law (2010)
Algerian officers can inform us of their plans.Es gibt Algerier auf wichtigen Posten, von ihnen können wir von geplanten Aktionen erfahren. Outside the Law (2010)
Algerian officers.Diese Beamten sind AlgerierOutside the Law (2010)
You're Algerian. You're a police officer.Du bist Algerier und Polizeibeamter. Outside the Law (2010)
Imagine it, an Algerian champion of France!Dann wäre ein Algerier Meister, ob sie wollen oder nicht. Outside the Law (2010)
That'll be when an Algerian is Algerian champion.Ein großer Tag wäre, wenn ein Algerier algerischer Meister würde. Outside the Law (2010)
What would you say if I were to tell you that it's normal and justified for Algerians to kill the French?Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es völlig normal und gerechtfertigt ist, dass Franzosen sich von Algeriern umbringen lassen? Outside the Law (2010)
Replace Algerians and French by French and Germans to get De Gaulle's speech on Radio London in 1941.Wenn man "Algerier und Franzosen" durch "Franzosen und Deutsche" ersetzt, erhält man die Rede von General De Gaulle im Radio London 1941. Outside the Law (2010)
The Algerians will progress towards independence.Nach und nach werden die Algerier die Bürgerrechte bekommen, es gibt Fortschritte. Outside the Law (2010)
The Algerians will win.Die Algerier werden gewinnen. Outside the Law (2010)
It's Morvan. An Algerian went to the theatre where Helene Legendre works.Ein Algerier kam in das Theater, in dem Hélène Legendre arbeitet. Outside the Law (2010)
The curfew's for Algerians, sir.Die Ausgangssperre ist für Algerier, Monsieur. Outside the Law (2010)
You're Algerian.Du bist kein Marokkaner, sondern AlgerierOutside the Law (2010)
For all the Algerians.Eine Demonstration von allen Algeriern. Outside the Law (2010)
All the Algerians out!Alle Algerier raus. Outside the Law (2010)
Sandy! The little blonde girl to the Mehdi great rebeu all Grems.Die Blonde von Mehdi, dem großen dünnen AlgerierAll That Glitters (2010)
"I am Algerian.Ich bin AlgerierThe Italian (2010)
.. but one Franco-Algerian who pretends to be an Italian. Ba ba ba ...Für die bin ich immer noch Franko-AlgerierThe Italian (2010)
You married an Algerian and he dumped you.Weil dich dein Algerier abserviert hat? A Suspicion of Innocence (2010)
Next to her, the Algerian.Neben ihr, die Algerierin. House of Tolerance (2011)
Valentina.Und sofern Sie nicht ein Mann sind, der sich Illusionen hingibt, und so wirken Sie auf mich nicht, empfinden sie diese besondere Verbindung zu... (Algerier): Valentina. 360 (2011)
My grandfather was a very racist person and knowing that the man my mother spent the night with is an Algerian, he wanted absolutely my mother to have an abortion.Mein Großvater war Rassist. Als er erfuhr, dass meine Mutter die Nacht mit einem Algerier verbracht hatte, drängte er meine Mutter zu einer Abtreibung. The Imposter (2012)
For the record, Councilman, he's Algerian.Fürs Protokoll, er ist AlgerierCaptain America: The Winter Soldier (2014)
! You just leave me stranded with that awful Algerian?Du hast mich mit diesem furchtbaren Algerier einfach alleine gelassen? Madeline Pratt (No. 73) (2014)
- He was Algerian.- Er war AlgerierEternal Sunshine of the Caffeinated Mind (2016)
I closed the books after six months, and I wrote a report saying the Algerian was clean, because I just wanted it to be over.Ich schloss die Akte nach sechs Monaten. Ich schrieb, der Algerier wäre sauber. Ich wollte, dass es vorbei ist. False Negative (2016)
My friends and I want freedom and equality for every Algerian and French person.Wir wollen die Freiheit und Gleichheit für alle Algerier. Und für alle Franzosen. Le médecin de l'Émir (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algerier {m}; Algerierin {f}Algerian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  algerier
     Algerian
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top