Search result for

alane

(56 entries)
(1.7791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alane-, *alane*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alane มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alane*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
squalaneสารสกัดจากตับปลาฉลาม
See also: S. 8808, A. 8808, R. 8808

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The real thing! Made with my own cabbage a spring variety: the "hasty bacalan"!Den Kohl dazu habe ich selbst gezogen, es ist Bacalaner! The Cabbage Soup (1981)
I've been thinking about the Alanen family - with Ylli coming home in a casket.Ich denke an die Alanen Familie, wenn Yilli im Sarg nach Hause kommt. The Winter War (1989)
In times of deep emotional distress, Halanans sometimes... lose control of these abilities.In Zeiten tiefer emotionaler Sorgen verlieren Halaner manchmal... die Kontrolle über diese Fähigkeiten. Second Sight (1993)
Halanans mate for life.Halaner binden sich fürs Leben. Second Sight (1993)
The Boraalans don't have that technology.Die Boraalaner haben die Technik nicht. Homeward (1994)
I want you surgically altered to pass as a Boraalan.Sie werden operativ den Boraalanern angepasst. Homeward (1994)
- They think I am a Boraalan.- Für sie bin ich ein Boraalaner. Homeward (1994)
Captain, the Boraalans have a rich and beautiful culture, a deep spiritual life.Die Boraalaner haben eine reiche, wunderschöne Kultur, ein tiefes Seelenleben. Homeward (1994)
Since the only way I can preserve Boraalan culture is in a museum... ..I request permission to return to the surface.Da die Kultur der Boraalaner wohl nur im Museum bewahrt werden kann... ..bitte ich um Erlaubnis, sie zu holen. Homeward (1994)
The hard part was transporting the Boraalans without anybody on the Enterprise noticing.Schwierig war, die Boraalaner herzubeamen, ohne dass es hier jemand merkt. Homeward (1994)
You have left us with Boraalans who think they're on their planet.Die Boraalaner glauben, auf ihrem Planeten zu sein. Homeward (1994)
There are countless planets that can support the Boraalans.Viele Planeten kommen für die Boraalaner in Frage. Homeward (1994)
I'll return as soon as my surgical alterations are completed and prepare the Boraalans for their journey.Nach dem chirurgischen Eingriff gehe ich aufs Holodeck und bereite die Boraalaner auf ihre Reise vor. Homeward (1994)
The Boraalans know you.Die Boraalaner kennen Sie. Homeward (1994)
It has a less hospitable climate than the Boraalans are accustomed to.Das Klima ist weniger freundlich, als es die Boraalaner gewöhnt sind. Homeward (1994)
We have a new home for the Boraalans.Die Boraalaner haben eine neue Heimat. Homeward (1994)
Mr La Forge, how much longer before we can transport the Boraalans?Wie lange dauert es noch, bis wir die Boraalaner beamen können? Homeward (1994)
How could you mate with a Boraalan? What were you thinking?Wie konntest du dich mit einer Boraalanerin paaren? Homeward (1994)
The Boraalans have reached the site of their new village.Die Boraalaner haben den Ort ihres neuen Dorfes erreicht. Homeward (1994)
Are you sorry we saved the Boraalans?Bedauern Sie die Rettung der Boraalaner? Homeward (1994)
Catalonians and Flemish alike blow all their money in one nightDie Katalanen und die Flamen Verprassen dort all ihr Geld Notre-Dame de Paris (1998)
the Gambian, where I originate from and the Catalan identity.In meinem Inneren bin ich Gambier, aber ich bin auch KatalaneL'auberge espagnole (2002)
Degra said these Kovaalans had only one or two ships inside the nebula.Degra sagte, diese Kovaalaner hätten nur ein oder zwei Schiffe im Nebel. E² (2004)
The Kovaalans attacked Enterprise as soon as it entered the nebula.Kovaalaner attackierten die Enterprise, sobald sie im Nebel war. E² (2004)
Both ships have moved a safe distance from the nebula... to avoid conflict with the Kovaalans.Beide Schiffe sind jetzt weit genug vom Nebel entfernt, um Konflikte mit den Kovaalanern zu vermeiden. E² (2004)
The Kovaalans will attack Enterprise the moment it enters the nebula.Die Kovaalaner greifen die Enterprise an, sobald sie im Nebel ist. E² (2004)
- Sir... the Kovaalans will be in weapons range in less than 20 seconds.- Sir, Kovaalaner in weniger als 20 Sekunden in Waffen-Reichweite. E² (2004)
Basque Country, Madrid, Catalonia, Andalusia, Galicia.Basken, Madrider, Katalanen, Andalusier, Galicier... Ispansi! (2010)
It is he who I seek.Ich weiß, wer dein Onkel ist, Katalane1492 (2011)
Enjoy your freedom, Catalan, for when Pope Innocent lies in his tomb your entire family shall be shackled to the walls of the lowest, darkest dungeon inside Castel Sant'Angelo.Genieß deine Freiheit, Katalane. Wenn Innozenz in seiner Gruft liegt, wird deine Familie in Ketten gelegt, an den Wänden des tiefsten dunkelsten Kerkers der Engelsburg. Ondata di calore (2011)
And I thank God for that, because I am not old enough to enjoy the charades these pickled old men play.Katalane! Ich habe mich geirrt. Wisdom of the Holy Spirit (2011)
The Borgia lineage is no less noble. I hear differently.- Katalane - landet in der Hölle. Wisdom of the Holy Spirit (2011)
That is only 26 votes.Es fehlt immer noch eine Stimme, KatalaneWisdom of the Holy Spirit (2011)
But you, Father, you have the opportunity to reverse their judgment.Aber ich bin doch ein Nichts. Nur ein KatalaneManeuvers (2011)
You allow your lust for this creature to cloud your judgment.Wir befehlen es! Idiotischer KatalanePrelude to an Apocalypse (2011)
Spaniards, Catalans.Spanier, Katalanen. The Beautiful Deception (2012)
Our love will defeat this Catalan.Unsere Liebe wird diesen Katalanen bezwingen. The Time of Sweet Desires (2013)
Catalan.- Schweigt Ihr still, KatalaneThe Seven Sorrows (2013)
This is not enough, Catalan.Das reicht nicht, KatalaneThe Seven Sorrows (2013)
He will burn your magnificent gardens, murder your sons, rape your daughters... boil the flesh off your bodies and use the bones to build a new cathedral... dedicated to Cesare Borgia, Catalan.Er verbrennt Eure prächtigen Gärten, ermordet Eure Söhne, vergewaltigt Eure Töchter, kocht Eure Leiber, bis das Fleisch abfällt, baut mit den Knochen eine neue Kathedrale und widmet sie Cesare Borgia, dem Katalanen. The Seven Sorrows (2013)
In the name of Alexander, Rex et Sacerdos, I ask you, respectfully, to surrender. Better to have asked in the name of Lucifer, Prince of Hell.Ich lasse mich nicht in Ketten die Stufen des Vatikans hochschleifen, um wie ein Äffchen vor diesem stinkenden Katalanen zu tanzen. Who Is Like God? (2013)
Cordoba? I thought you were Catalonian.- Bist du nicht Katalane2 Francs, 40 Pesetas (2014)
Catalonian?Katalane2 Francs, 40 Pesetas (2014)
But unfortunately, it sounds better if you say you're Catalonian.Ja, das bin ich. Leider klingt Katalane besser. 2 Francs, 40 Pesetas (2014)
And no pope has bestowed fewer favors on our family than that fat Catalan.Kein Papst hat uns weniger Gefälligkeiten erwiesen als der fette Katalane1503, Part One (2014)
Death to the Catalans.Tod den Katalanen! 1503, Part One (2014)
5.4 million Catalans must choose 135 MPs.5,4 Millionen Katalanen sind zur Wahl der 135 Abgeordneten aufgerufen. Roulette spagnola (2014)
It did, but died of the venom inside me. Leonardo has constructed this model so accurately that sprites could live within. Here is the mason charged with maintaining the rocca's walls.Ich lasse mich nicht in Ketten die Stufen des Vatikans hinaufschleifen, um wie ein Affe für diesen stinkenden Katalanen zu tanzen. 1495 (2014)
Will the bailiff of Dijon do the same?Der Katalane hat nichts geschickt! 1496 (2014)
You see, Catalan!Ihr seht, Katalane1501 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALANE    AH0 L EY1 N
GALANE    G AH0 L EY1 N
MALANEY    M AH0 L EY1 N IY0
GIALANELLA    JH AH0 L AA0 N EH1 L AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top