Search result for

alan

(98 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alan-, *alan*
English-Thai: Longdo Dictionary
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alanine(แอล' ลานิน) n. amine acid ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุล
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious ###A. unproportioned

English-Thai: Nontri Dictionary
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
overbalance(vt) ทำให้ไม่สมดุล,ทำให้เอียง,ทำให้เสียศูนย์
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alanineอลานีน, อะลานีน, อาลานีน, อะลานีน, อลานิน [การแพทย์]
alanineอะลานีน, กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ CH3CHNH2COOH [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Alanine, Betaเบต้าอะลานีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alan?อลันเหรอ Burn After Reading (2008)
Alan. He knows too much, Cara.อลัน เขารู้มากเกินไปนะคาร่า Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
His name is Alan Wilson.เค้าชื่อ อเเลน วิลสัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I did what I had to do to get Alan Wilson there.ฉันต้องทำทุกอย่างที่ให้ได้ตัว อลัน วิลสัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
His name is Alan Wilson.เขาชื่อ อลัน วิลสัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
His name is Alan Wilson.เค้าชื่อ อเเลน วิลสัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I remember the very day I brought claire in to meet then ceo alan dupree for his approval.ไม่ลับหรอก ผมไม่อยากให้เจอกัน จนกว่าผมคิดว่าเราคบกันจริงๆ ก็ยุติธรรมดี เมื่อไหร่ที่ลูกพร้อม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I said, "shit, alan, is that what they call it?"มีแล้ว แต่เราต้องตรวจสอบเขา ก่อนจะแนะนำตัวกับสื่อ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Alan dupree is living off a golden parachute in scottsdale, and you're still flying high.คุณมีลูกหมุนแล้ว เดฟ ผมมอบให้คุณ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Alan, bring the car around.อัล เอารถมารับฉันหน่อย 2012 (2009)
Alan's house key.กุญแจบ้านของอลันน่ะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
- Alan,wait.-อลัน เดี๋ยวก่อน Sir Lancelot's Litter Box (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alanAlan Tate and I looked at one another for a while.
alanI always thought that Shirley and Alan would get together.
alanI'm Alan Tate, Terry Tate's son.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C.   FR: Atalanta
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALAN    AE1 L AH0 N
ALANA    AA0 L AE1 N AH0
ALAND    AE1 L AH0 N D
ALANE    AH0 L EY1 N
ALANN    AE1 L AE0 N
ALAN'S    AE1 L AH0 N Z
ALANIS    AA0 L AA1 N IH2 S
ALANIZ    AE1 L AH0 N AH0 Z
ALANNA    AA0 L AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alan    (n) (a1 l @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alanin {n} [biochem.]Alanine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ねじり秤;捩り秤[ねじりばかり, nejiribakari] (n) torsion balance [Add to Longdo]
ねじれ秤;捩れ秤[ねじればかり, nejirebakari] (n) torsion balance [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid [Add to Longdo]
八角枫[bā jiǎo fēng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] alangium [Add to Longdo]
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor [Add to Longdo]
阿兰[Ā lán, ㄚ ㄌㄢˊ, / ] Alan, Allen, Allan, Alain etc (name); A-lan (Chinese female name); Ram, begotten of Hezron 赫茲龍|赫兹龙 and begetter of Amminadab 阿米納達布|阿米纳达布 in biblical Book of Ruth 路得記|路得记, 4:19 and Matthew 1:4 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バランシング[ばらんしんぐ, baranshingu] balancing [Add to Longdo]
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
ロードバランシング[ろーどばらんしんぐ, ro-dobaranshingu] load balancing [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
負荷バランシング[ふかバランシング, fuka baranshingu] load balancing [Add to Longdo]
負荷平衡[ふかへいこう, fukaheikou] load balancing [Add to Longdo]
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alan \A*lan"\ ([.a]*l[.a]n"), n. [OF. alan, alant; cf. Sp.
   alano.]
   A wolfhound. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALAN
     Audio Local Area Network (audio), "A-LAN"
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 compass
 
 1. pusula
 2. pergel
 3. çevre
 4. sınır
 5. saha, alan, menzil
 6. devir, deveran, süre. compass card, compass rose pusula kartı, rüzgargülü. compass needle pusula ibresi, pusula inesi. compass saw delik testeresi. beam compass büyük daire çizmeye mahsus sürgülü pergel. box the compass sıra ile pusula kertelerini saymak. drawing compass resim pergeli. mariner' compass gemici pusulası pair of compasses pergel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 domain
 
 1. mülk, mal, arazi
 2. memleket, üIke
 3. nüfuz sahası, nüfuz bölgesi
 4. saha, alan, ihtisas
 5. (huk.) yüce hakimiyet. right of eminent domain istimlâk hakkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 field
 
 1. çayır, kır, otlak, mera
 2. tarla
 3. saha, meydan, alan
 4. savaş meydanı
 5. oyun sahası
 6. bir yarışmaya katılanlar
 7. fırsat
 8. (han) zemin
 9. (fiz.) saha, tesir sahası, etki alanı
 10. top oyunlarında meydancı olmak
 11. topu yakalayıp atmak. field artillery (ask.) sahra topçusu. field corn hayvan yemi olarak yetiştirilen mısır. field day spor bayramı. field events bir atletizm karsılaşmasında yüksek atlama, cirit atma gibi yarışmalar. field glasses çifte dürbün. field hospital sahra hastanesi. field knautia, field scabious misk çiçeği, (bot.) Knautia arvensis. field magnet (mak.) motorda sabit bobin. field marshal mareşal, müşir. field mouse tarla faresi. field officer (ask.) binbaşı, yarbay veya albay
 12. alay komutanı. fieldpiece sahra topu field sports atletizm
 13. av gibi açık hava sporları. fieldstone (inşaatlarda kullanılan) yontulmamış taşlar. field trip (öğretimde) gezi, tatbikat. fieldwork (ask.) hafif istihkâm. field work bir bilginin yaptığı araştırma ve çalışma. a fair field bir yarışmada eşit şartlar. hold the field yerini muhafaza etmek. play the field (A.B.D) bir kişiye bağlanmayıp değişik kimselerle flört etmek. take the field sefere çıkmak. wide field of vision geniş görüş alanı. fielder (beysbol.) dış meydan oyuncusu. to field questions gazetecilerin sorularına cevap vermek
 14. cevaplandırmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maidan
 
 1. meydan, alan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 range
 
 1. alan, saha
 2. (A.B.D.) mera, otlak
 3. (biyol.) direy veya bitey alanı
 4. yayılma alanı
 5. (müz.) genişlik
 6. sıra, dizi, silsile
 7. uçak menzili
 8. menzil, erim
 9. uzaklık
 10. poligon, atış yeri
 11. fırınlı ocak
 12. istatistik dağılım. range finder telemetre. range lights (den.) çifte silyon fenerleri, sıra fenerler. range rider atlı bekçi, koru veya çiftlik bekçisi, kovboy. out of range menzil dışında. mountain range dağ silsilesi. within range menzil dahilinde. ranger korucu
 13. otlaktaki davar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reach
 
 1. uzatma
 2. uzanma, yetişme
 3. erişme
 4. erim, menzil
 5. etki alanı, alan, görüş sahası
 6. düz uzam
 7. (den.) volta seyrinde zikzaklardan biri. beyond reach, out of reach erişilmez, yetişilmez. within reach erişilebilir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 space
 
 1. yer, alan, meydan
 2. mesafe, aralık, fasıla
 3. müddet
 4. feza, uzay
 5. (matb.) espas, iki kelime arasını açmak için kullanılan maden parçası
 6. (müz.) ara
 7. (mat.) uzam, vusat. space bar (daktiloda) aralık tuşu, espas tuşu, atlama tuşu. space heater (A.B.D.) soba. space platform, space station suni uydu. space probe uzaydan bilgi gönderen uydu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sphere
 
 1. küre
 2. gök, sema
 3. dünya
 4. saha, alan
 5. sınıf, derece
 6. küreler arasına koymak
 7. küre şeklini vermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tract
 
 1. saha, alan, arazi parçası, toprak
 2. (anat.) nahiye, bölge. digestive tract sindirim sistemi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sweep
 
 1. (swept) süpürmek, süpürge ile temizlemek, toplamak veya götürmek, süpürüp götürmek
 2. sürüklenmek, sürüklemek
 3. yayılmak
 4. süpürge gibi sürümek
 5. süpürge sürter gibi sürtmek
 6. her tarafına dikkatle bakmak
 7. taramak
 8. salınarak hızla geçmek
 9. azametle yürüyüp geçmek
 10. süpürür gibi üzerinden geçmek
 11. silip süpürmek
 12. süpürme, temizleme
 13. dikkatle her tarafı gözden geçirme
 14. süpürmeye benzer hareket
 15. dönemeç
 16. büyük kürek, boyna küreği
 17. baca temizleyicisi
 18. parayı silip süpürme
 19. büyük başarı
 20. alan, saha
 21. meyil
 22. kuyu çıkrığı
 23. (çoğ.) kuyumcu işi kırpıntısı. sweep all before one tamamen başarmak. sweep along süpürüp getirmek
 24. azametle yürüyüp geçmek. sweep away süpürüp temizlemek. sweep down yukarıdan aşağıya doğru süpürmek. sweep off bir şeyin üstünden süpürmek. sweep one off one' feet üstüne fazla düşmek. sweep out of the room odadan azametle çıkmak. sweep out the room odayı baştan aşağı süpürmek. sweep past süratle veya azametle geçmek. sweep the ground yerleri süpürmek (etek) sweep the seas of one' enemies düşmanlarından paçayı kurtarmak. sweep up the room odayı süpürüp temizlemek. A wave of protest swept the opposition party into power. Direnme hareketi muhalefet partisini iktidara getirdi. chimney sweep baca temizleyicisi. Everything she had saved was swept away overnight. Bir gece içinde her şeyini kaybetti. Fire swept the business district. Yangın iş yerlerini mahvetti. He swept the books off the desk. Sıradaki kitapları fırlattı. make a clean sweep of bütün bütün temizlemek. The bandits swept down on the village. Eşkiyalar köyü yağma etti. The horses swept around the corner. Atlar köşeyi hızla döndü. The tornado swept over the city. Kasırga şehri altüst etti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 theater
 
 1. (İng.) tre tiyatro
 2. tiyatro binası
 3. amfiteatr, amfi
 4. olay yeri, alan, meydan, sahne.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 area
 
 1. alan, saha, mesaha, yüzölçümü.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top