Search result for

abschuss

(56 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abschuss-, *abschuss*, abschus
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abschuss มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abschuss*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
MAN O VER PA: Stand by to launch rocket:Bereitstellung zum Abschuss. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
In a way. So they want to end it with her! Because she gives 8%, when banks give 1%!Emma Eckhert ist auf der Abschussliste, erstens weil sie 8% ausschüttet und die Banken nur 1%. The Lady Banker (1980)
I told you she'd be number one in my book.Und du weißt, dass sie ganz oben auf meiner Abschussliste steht. Pixote (1981)
You're number one on the death list now, Winger.Du bist jetzt die Nummer eins auf der Abschussliste, Winger. Stripes (1981)
Can't you see it's essential to deal with major policy rather than a few arms exporters and terrorists?Ihre ausschließlichen Aufgaben sind die obersten politischen Aspekte und nicht der Abschuss von kleinen Waffenexporteuren und Terroristengruppen. The Whisky Priest (1982)
My 30th victory on your Fokker?Meinen 30. Abschuss auf Ihre Fokker? - Ja. Schließlich holte ich Sie runter! Ace of Aces (1982)
Ray Tower is number two on their hit list.Ray Tower ist die Nummer zwei auf ihrer Abschussliste. Missing (1982)
I'm a marked man.Ich stehe auf seiner Abschussliste. Mexican Slayride (1983)
Launch controls are now sealed and locked.Die Abschusssteuerung ist jetzt versiegelt und blockiert. Magic Bus (1983)
[COMPUTER READING ON-SCREEN TEXT]COMPUTER: Das Fahrzeug ist nun im Abschussmodus. Magic Bus (1983)
[COMPUTER READING ON-SCREEN TEXT]COMPUTER: Abschuss wurde abgebrochen. Magic Bus (1983)
[COMPUTER READING ON-SCREEN TEXT]COMPUTER: Raketen haben Abschussposition eingenommen. Magic Bus (1983)
Only five days remain until the satellite launch.Nur noch 5 Tage bis zum Satellitenabschuss. The ACM Kid (1983)
Try a few more on the remote chance one of those codes might get us into the computer before the satellite launch.Versuch es noch mal, für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer dieser Codes uns vor dem Satellitenabschuss in den Computer lässt. The ACM Kid (1983)
10 seconds until the launch of my missile, gentlemen.Unsere Rakete ist bereit zum Abschuss. Go for It (1983)
2 missiles cover the higher altitude and 2 the lower.Raketen zum Abschuss klarmachen. Fight Like a Dove (1984)
Your destruction of 2 French Mirage fighters will be told about in the camps of our people until the desert sand turns to water.Vom Abschuss der zwei französischen Mirages... wird man sich noch erzählen, wenn die Wüste zu Wasser geworden ist. Shadow of the Hawke (1984)
Before we finished our report, he's out on bond.Und ich habe einen Informanten auf Abschuss. Give a Little, Take a Little (1984)
The firing mechanism has been installed.Der Abschussmechanismus ist bereits installiert. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
We've no real power. We're just an American missile base!Wir sind nur eine amerikanische Raketenabschussbasis, das ist alles. Party Games (1984)
Commence pullback to the launch sequence.Abschusssequenz eingeleitet. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
(announcer) 2.2 million 0.5 Victory recoil-operated heavy machine guns, 6 million rifle grenades, 9 million Perry pineapple pin grenades and 1.4 million lightweight spigot-launching antitank rocket projectors.(Durchsage) 2,2 Millionen schwere 0,5 Victory Rückstoß-Maschinengewehre, 6 Millionen Geschossgranaten, 9 Millionen Ananas-Granaten und 1,4 Millionen leichte Panzerabwehrgeschütze mit Zapfenabschuss. 1984 (1984)
They took out the silos in the Dakotas.Sie zerstörten Abschussrampen in Dakota. Red Dawn (1984)
- Permission to launch.- Erbitten Genehmigung zum Abschuss. Starman (1984)
Delta Yankee executing launch.Delta Yankee führt Abschuss durch. Starman (1984)
How much longer before they launch?Wie viel Zeit bleibt bis zum Abschuss? Pilot (1985)
Attention! Six minutes to missile launch.Achtung, noch sechs Minuten bis zum Abschuss. Pilot (1985)
I say again, six minutes to missile launch.Ich wiederhole: Noch sechs Minuten bis zum Raketenabschuss. Pilot (1985)
[Bonnie typing] (Bonnie) Speed... location of first impact... secondary bullet path... and the vector back to... the exact firing position, which is... on the hillside along the track.Geschwindigkeit, Position des ersten Aufpralls, zweite Geschossbahn und den Vektor zurück zur exakten Abschussposition, die auf einem Knight Racer (1985)
That this little computer board can send a missile halfway around the world... guide its multiple warheads to various targets... and then send the missile home safe to its launch sites.Dass dieses Computer-Interface eine Rakete um die halbe Welt schicken kann. Deren mehrfache Sprengköpfe man zu den unterschiedlichsten Zielen steuern und heil zu ihrer Abschussbasis zurückbringen kann. Knight in Retreat (1985)
It's what is known as a smart missile... because of its ability... to launch multiple warheads and then return to its launching site.Sie ist eine der raffiniertesten Raketen, die es gibt, auf Grund ihrer Fähigkeit, Mehrfachsprengköpfe abzufeuern und dann zur Abschussbasis zurückzukehren. Knight in Retreat (1985)
- Frank, Joey's looking for you.- Sie sind auf der Abschussliste. The Prodigal (1985)
Call off the bust. It's a little late for that.Vielleicht stehen Sie auch auf Silvas Abschussliste. Junk Love (1985)
Constanza was marked. Constanza was wasted.Constanza stand auf der Abschussliste und wurde beseitigt. Out Where the Buses Don't Run (1985)
MILLBARGE: That's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher.Das ist eine SS-50-Langstreckenrakete mit mobiler Abschussrampe. Spies Like Us (1985)
You understand, sir that we are responsible for launching a nuclear weapon against our own country!Sie verstehen doch, dass wir für den Abschuss einer Nuklearwaffe auf unser Land verantwortlich sind! Spies Like Us (1985)
Boyer, start sending the launch sequence in reverse order.Boyer, senden Sie die Abschusssequenz in umgekehrter Reihenfolge. Spies Like Us (1985)
There is a $5,000 fine for killing golden eagles.Der Abschuss eines Adlers kostet bis zu $ 5000 Strafe. Eagles (1986)
Fire one.Abschuss eins. To Be a Man (1986)
Fire three.Abschuss drei. To Be a Man (1986)
We've got everything but a launching pad.Wir haben alles bis auf eine Abschussrampe. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Ambassador, look, his sister she's my girlfriend.Herr Botschafter, sehen Sie, seine Schwester ist meine Freundin. Sie steht auf der Abschussliste. Salvador (1986)
- He's got a radar lock on us.- Er hat uns im Abschussradar. Top Gun (1986)
- I've got radar lock.- Er ist im Abschussradar. Top Gun (1986)
But I fear now, that Footrot will be a marked man.Aber ich fürchte, dass Footrot nun auf der Abschussliste steht. Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
A time-delay fuse? Yeah, should draw his attention over here.- Ist das eine Abschussvorrichtung? Bushmaster (1987)
He's on the hit list of at least a hundred husbands.Er steht bei mindestens 100 Ehemännern auf der Abschussliste. Do You Take This Spy? (1987)
Have photon torpedoes on ready status.Alle Photonentorpedos abschussbereit. Encounter at Farpoint (1987)
Stand by to arm weapons.Zum Abschuss bereithalten. Kill Zone (1988)
You just made number two on the hit parade.Sie landeten gerade auf Platz Zwei der Abschussliste. The Spoilers (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschussrampe {f} | Abschussrampen {pl}launching platform | launching platforms [Add to Longdo]
Fangprämie {f}; Abschussprämie {f}bounty [Add to Longdo]
Feuerung {f}; Heizung {f}; Zünden {n}; Abschuss {m}firing [Add to Longdo]
Reduktionsabschuss {m}; Erlegen {n} überschüssiger Tierbestände; Ausmerzen {n}cull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Abschuss [apʃus] (n) , s.(m )
     firing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top