Search result for

ablesen

(58 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablesen-, *ablesen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ablesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ablesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She can see the expression in your eyes.Sie kann es dir im Gesicht ablesenCowboy (1958)
You are the most transparent man I ever saw.Ich kann dir alles vom Gesicht ablesenIndiscreet (1958)
She can read lips if you talk straight to her.Aber sie kann Ihnen jedes Wort von den Lippen ablesenThe Tingler (1959)
"The days you can conceive will now appear in the window of the cylinder."Die Tage, an denen Sie ein Kind empfangen können, lassen sich jetzt im Fenster der schwarzen Kappe ablesen." A Woman Is a Woman (1961)
You look as though you were studying my expression for a clue to the attitude you should take.Du schaust so, als ob du an meinem Gesichtsausdruck ablesen willst, wie du dich am besten aufzuführen hast. Contempt (1963)
I want you to read this and I want you to enunciate every word just as if the marbles were not in your mouth.Jetzt wirst du das hier ablesen, und jedes Wort... so exakt aussprechen, als wären keine Murmeln in deinem Mund. My Fair Lady (1964)
The pressure is described by this isobaric curve, which is forcing this low trough off to the east.Der Druck lässt sich an der isobarischen Kurve ablesen. Er schiebt das Tiefdruckgebiet nach Osten. In Harm's Way (1965)
Were do we take the readings?Na, wo sollen wir es ablesenRuf der Wälder (1965)
With these, we can tell the whole planet's biology.Aus ihnen lässt sich die Biologie des gesamten Planeten ablesenShore Leave (1966)
Well, we can work out the fine details later on.Sie können auch ablesenReverend Kommandant Klink (1967)
Morning, madam, I've come to read your poet.Guten Morgen, Madam. Ich muss Ihren Dichter ablesenThe Buzz Aldrin Show (1970)
I can tell the occupation of a man by looking at him.Ich kann den Beruf eines Mannes an seinem Äußeren ablesenLittle Big Man (1970)
-Meter man.- Zähler ablesenThe Anderson Tapes (1971)
I've just come to read the meter.Ich will nur das Gas ablesenA Clockwork Orange (1971)
Hi. I'm here to check your meter.Ich muss die Zähler ablesenBadlands (1973)
- All he's got to do is read.- Er muss nur ablesenThe Sting (1973)
Come in here with big talk of the battles they won... or with the look of lost battles about them.Sie ersticken einen fast mit ihren Geschichten über siegreiche Schlachten aber von ihren Gesichtern kann man nur die Niederlagen ablesenCaptain Kronos - Vampire Hunter (1974)
I see in your eyes some new rascally trick.Ich kann von deinem Gesicht eine neue Schweinerei ablesenThe Promised Land (1975)
Madalyna will see to you and any wants you may have.Madalyna wird Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesenCleopatra Jones and the Casino of Gold (1975)
And by the concentric circles, it looks like it's long about 1931.An den mittigen Kreisen kann man ablesen, dass es um 1931 war. The Competition (1975)
I guess I can read it from the script.Ich könnte es vom Skript ablesenThe Genius (1975)
Amazing, - Preposterous,Man merkt, dass alles einstudiert ist und dass sie von Texttafeln ablesenRita Moreno (1976)
How do you want 'em? White bread or rye?Du kannst es auswendig sagen oder vom Blatt ablesen The Wiz (1978)
- Can you just do it the way it's written?- Können Sie es einfach ablesenRocky II (1979)
Did Belloq get the height of the Staff from here?Konnte Belloq die Länge des Stabes hier ablesenIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You eyes have a glare. Still in love ?Ich kann's dir von den Augen ablesenThe Party 2 (1982)
You know I can't hear you, Mac. I've gotta see your lips to read them. Forgot.- Ich muss von deinen Lippen ablesenSilent World (1986)
My signing is rusty, so how many of you can read lips?Mit Gebärden bin ich außer Übung. Wer kann von den Lippen ablesenChildren of a Lesser God (1986)
I know what I want to say, I don't need to read itIch werde frei reden. Ich weiß genau, was ich sagen will. Ich muss nicht ablesenBlind Chance (1987)
I've come to read the meter.Ich möchte den Zähler ablesenThe Fourth Protocol (1987)
Some kids playing this morning one saw a guy checking the meter.Einer der Jungs sah heute jemanden der den Zähler ablesen ging. Lethal Weapon (1987)
Now, you've got three commercials to read... and they're numbered here, and they're laid out for you.Sie müssen drei Werbetexte ablesen, die nummeriert vor Ihnen liegen. The Couch Trip (1988)
I can read it.Ich kann sie ablesenMy Stepmother Is an Alien (1988)
- You could tell from his vomit.- Man konnte es am Erbrochenen ablesenThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
A pattern is emerging from the signals.Aus den Signalen kann man ein Muster ablesenSilicon Avatar (1991)
I could see it in her eyes.Ich konnte es ihr an den Augen ablesenDeath in the Clouds (1992)
All you got to do is read it, and it says...Du musst doch nur ablesenStereo-typical (1992)
And that gas guy's gonna be reading meters out of one eye for a while.Und der Kerl vom Elektrizitätswerk... wird für eine Weile nur noch mit einem Auge ablesenRock of Ages (1992)
Did Wesley's flight recorder indicate anything unusual about the ship?Lässt sich aus dem Flugschreiber etwas Ungewöhnliches ablesenThe First Duty (1992)
Though they won't comment publicly, "homicide" is a word that is heard on the lips of local investigators.Obwohl öffentlich nichts verlautet, ist "Mord" ein Wort, das man von den Lippen der Ermittler ablesen kann. Fire in the Sky (1993)
Mama always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes.Mama sagte immer, es gibt vieles, was man an den Schuhen einer Person ablesen kann. Forrest Gump (1994)
All you have to do is read.Sie müssen nur ablesenSleepers (1996)
Starck, give me a read.- Starck, was konnen Sie ablesenEvent Horizon (1997)
I came to get a reading from the gas meter.Ich möchte den Gaszähler ablesenFull Alert (1997)
Some man said that he came to get a reading from our gas meter.Ein Mann war an der Tür und wollte den Gaszähler ablesenFull Alert (1997)
The digital read-out will reflect the phone number of the person calling, and put an end to this harassment.Sie können die Nummer des Anrufers von der Anzeige ablesen. Damit dürfte die Belästigung ein Ende nehmen. Sense and Antisense (1997)
IT MEANS THE NSA CAN READ THE TIME OFF YOUR FUCKING WRISTWATCH.Das heißt, die NSA kann von Ihrer Uhr die Zeit ablesenEnemy of the State (1998)
If you look at the holes, they actually spell out something.Wenn du dir die Löcher ansiehst, kannst du eine Nachricht ablesenK-911 (1999)
You want your thoughts and feelings to show on your face?Du möchtest, dass man deine Gefühle deinem Gesicht ablesen kann? Bicentennial Man (1999)
Jam your finger in the hole. This readout... ... tellsyouhowlong you have to live.Du steckst nur den Finger in das Loch und da unten... kannst du ablesen, wie viel Zeit dir noch bleibt. A Big Piece of Garbage (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablesen {n}; Ablesung {f}; Messung {f}; Ableseergebnis {n}reading [Add to Longdo]
von den Lippen ablesento speech-read [Add to Longdo]
ablesen; abtasten | ablesendto read off | reading off [Add to Longdo]
den Zähler ablesento read the meter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朗読[ろうどく, roudoku] vorlesen, ablesen, vortragen, rezitieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ablesen [apleːzən]
     to read off
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top