Search result for

acl

(69 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acl-, *acl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
bespectacled(บิสเพค'ทะเคิลดฺ) adj. สวมแว่นตา
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
cataclatic(แคททะแคลท'ทิค) adj. ซึ่งแตกละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
barnacle(n) เพรียง
bespectacled(adj) สวมแว่นตา
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
coracle(n) เรือบด
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aclarแอกล่าร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is textbook racial profiling... and I'd be more than happy to call the ACLU or the government...นี่คือสมุดที่ระบุเชื้อชาติ... แล้วผมก็คงมีความสุขมาก ที่จะได้เรียกสหภาพพิทักษ์เสรีภาพ... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Of the aclu and if it's up to me...และถ้าหนู Mattress (2009)
Besides, the aclu will shut this downอีกอย่างนะ พวกนั้น เล่นเราแน่ Road Kill (2009)
- catching trinity. [knocks on door] I heard the aclu's filing suit on the sweeps.ตามจับ ทรินิตี้. ผมได้ยินว่า ACLU ไล่บี้อยู่ Hungry Man (2009)
Say hello to the ACLU for me.ทักทายพวกคุ้มครองสิทธิ แทนพี่ด้วย Pilot (2010)
- Roxies. Thank you, Daddy's ACL tear. - Ollie.ร๊อกซี่ ต้องขอบใจเอ็นเข่าที่ฉีกขาดของพ่อ ออลลี่ Pilot (2012)
They used to have GPS until about six months ago, when the ACLU or somebody sued them, and they had to get rid of it.เขาเคยใช้จีพีเอสจนกระทั่งเมื่อ 6 เดือนก่อน เมื่อตอนที่สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน หรือใครซักคนนี่แหละ ฟ้องพวกเขา และพวกเขาเลยจำเป็นต้องเอามันออก To'hajiilee (2013)
No torn ACLs on my watch.อย่ามาร้องอ้อนวอนต่อหน้าฉัน Eye to Eye (2013)
Busted up leg, torn ACL.ขาพัง หัวเข่าก็ฉีก The Fury of Firestorm (2015)
Sho, get me ACLS kit and the defibrillator.โช เครื่องพยุงชีพและที่ปั๊มหัวใจ Life (2017)
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว Pilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชว์[n.] (chō) EN: show   FR: show [m] ; spectacle [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
เหตุอัศจรรย์[n. exp.] (hēt atsajan) FR: merveille [f] ; miracle [m]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACL[エーシーエル, e-shi-eru] (n) {comp} ACL [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
アクセスコントロールリスト[, akusesukontoro-rurisuto] (n) {comp} access control list; ACL [Add to Longdo]
イカ下足;烏賊下足[いかげそ(烏賊下足);イカゲソ;イカげそ(イカ下足), ikageso ( ika gesoku ); ikageso ; ika geso ( ika gesoku )] (n) squid tentacles [Add to Longdo]
インドコブラ[, indokobura] (n) Indian cobra; spectacled cobra; Asian cobra (Naja naja) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
オラクル[, orakuru] (n) oracle; (P) [Add to Longdo]
オラクルアイエーエス[, orakuruaie-esu] (n) {comp} Oracle iAS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オラクル[おらくる, orakuru] Oracle [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]
エーシーエル[えーしーえる, e-shi-eru] ACL [Add to Longdo]
オラクルアイエーエス[おらくるあいえーえす, orakuruaie-esu] Oracle iAS [Add to Longdo]
オラクルイービーエス[おらくるいーびーえす, orakurui-bi-esu] Oracle EBS [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[おらくるあぷりけーしょん, orakuruapurike-shon] Oracle Applications [Add to Longdo]
オラクルナインアイエーエス[おらくるないん'あいえーえす, orakurunain ' aie-esu] Oracle 9iAS [Add to Longdo]
オラクルナインアイ[おらくるないん'あい, orakurunain ' ai] Oracle 9i [Add to Longdo]
オラクルエイト[おらくるえいと, orakurueito] Oracle 8 [Add to Longdo]
オラクルエイトアイ[おらくるえいとあい, orakurueitoai] Oracle 8i [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     [MS] Access Compatibility Layer (MS, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Access Control List (DCE, DFS, NDS, AD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Advanced CMOS Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Agent Control Language (Agents)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Association for Computational Linguistics (org., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Asynchronous ConnectionLess (HCI, Bluetooth)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACL
     Autodesk Campus License (cardesk)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top