Search result for

ölig

(66 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ölig-, *ölig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olig[PRF] เล็ก, See also: น้อย
oligo[PRF] เล็ก, See also: น้อย
oligarch[N] ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
oligarchy[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่ปกครองประเทศ
oligarchy[N] การปกครองโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง, See also: คณาธิปไตย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oligarch(ออล'ละการ์ค) n. ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย, See also: oligarchy คณาธิปไตย
oligemia(ออลลิจี'เมีย) n. ภาวะการขาดแคลนโลหิต
oligopoly(ออลลิกอพ'พะลี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ขายเพียง2-3ราย, See also: oligopsonistic adj.
oligopsony(ออลละกอพ'ซะนี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ซื้อเพียง 2-3 ราย., See also: oligopsonistic adj.
oligospermiaภาวะอสุจิน้อย
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum

English-Thai: Nontri Dictionary
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
oligarchy(n) การปกครองลัทธิคณาธิปไตย
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olig(o)-น้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligarchyคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligarchyคณาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Oligarchy, the Iron Law ofกฎเหล็กคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligidriaเหงื่อน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligocardia; brachycardia; bradycardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Oligocene Epochสมัยโอลิโกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oligocholiaน้ำดีน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oligopoliesการค้าผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [TU Subject Heading]
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
Oligosaccharidesโอลิโกแซคคาไรด์ [TU Subject Heading]
Oligotrophic Lake ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก
ทะเลสาบหรือ แหล่งน้ำอื่น ๆ ซึ่งมีสารอาหารน้อย ลักษณะที่เห็นได้คือ พบแพลงตอนในปริมาณน้อย น้ำมีความใส และมีออกซิเจนละลายสูงในน้ำชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณาธิปไตย[N] oligarchy, Syn. ระบบคณาธิปไตย, ระบอบคณาธิปไตย, Example: ในประเทศไทยนี้บางครั้งเป็นประชาธิปไตยผิดๆ บางครั้งก็เป็นคณาธิปไตย ขึ้นอยู่กับเหตการณ์และสิ่งแวดล้อม, Thai definition: ระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยคณะบุคคลจำนวนน้อยของสังคม มักได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโส กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ
ปี่แก้ว[N] kind of small poisonous snake, See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus, Syn. งูปี่แก้ว, Example: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIGER    AA1 L IH0 G ER0
OLIGARCH    OW1 L IH0 G AA2 R K
OLIGARCHS    OW1 L IH0 G AA2 R K Z
OLIGARCHY    AA1 L AH0 G AA2 R K IY0
OLIGOCENE    AA1 L AH0 G OW0 S IY2 N
OLIGOPOLY    AA2 L IH0 G AA1 P AH0 L IY0
OLIGOPOLISTIC    OW0 L IH2 G AH0 P OW0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oligarch    (n) (o1 l i g aa k)
oligarchs    (n) (o1 l i g aa k s)
oligarchy    (n) (o1 l i g aa k ii)
oligarchies    (n) (o1 l i g aa k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ölig {adj} | öliger | am öligstenoily | more oily; oilier | most oily; oiliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
オリガーキー[, origa-ki-] (n) oligarchy [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]
オリゴポリー[, origopori-] (n) (obsc) (See 寡占) oligopoly [Add to Longdo]
オリゴマー[, origoma-] (n) oligomer; (P) [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P) [Add to Longdo]
フーリガン[, fu-rigan] (n) hooligan [Add to Longdo]
マイクロライト[, maikuroraito] (n) microlight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寡头[guǎ tóu, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] oligarch [Add to Longdo]
寡头垄断[guǎ tóu lǒng duàn, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] oligopoly [Add to Longdo]
寡头政治[guǎ tóu zhèng zhì, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ, / ] oligarchy [Add to Longdo]
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
渐新世[Jiàn xīn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, / ] Oligocene (geological epoch from 34m-24m years ago) [Add to Longdo]
渐新统[jiàn xīn tǒng, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ, / ] Oligocene system (geol., 34m-24m years ago) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ölig [øːliç]
     oilily; oily
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top