Search result for

éon

(68 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -éon-, *éon*
Possible hiragana form: おん
English-Thai: Longdo Dictionary
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eon[N] ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era
eon[N] ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้, Syn. aeon, age

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
bourgeon(เบอ'เจิน) n.,vi.,vt. ดูburgeon
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
chameleon(คะมี'เลียน) n. สัตว์จำพวกกิ้งก่า มันเปลี่ยนสีผิวได้
cheongsam(ชอง'ซาม') n. ชุดกี่เพ้าของจีน
clay pigeonn. จานเป้าใชัเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ,คนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเอาเปรียบได้
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure

English-Thai: Nontri Dictionary
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว
chameleon(n) กิ้งก่า
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
galleon(n) เรือใบใหญ่
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eonothemหินบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัป[N] eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
EON    IY1 AH0 N
EON    IY1 AA0 N
EONS    IY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eon    (n) (ii1 @ n)
eons    (n) (ii1 @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n ) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา , See also: R. phonology
音響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
温厚[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี
恩赦[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
御中[おんちゅう, onchuu] คำต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ในการจ่าหน้า ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อบุคคล
女の子[おんなのこ, onnanoko] (n ) เด็กผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
ジーオン[じーおん, ji-on] Xeon [Add to Longdo]
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]
ペンティアムツージーオン[ぺんていあむつーじーおん, penteiamutsu-ji-on] Pentium II Xeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  éon
     aeon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top