Search result for

émanes

(612 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -émanes-, *émanes*, émane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา émanes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *émanes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demand[N] ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
demand[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ, Syn. require, sue for, call for, ask for
remand[VT] ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย), Syn. incarcerate, send to prison
remand[VT] ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
remand[VT] ส่งกลับ, Syn. send back
caveman[N] มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ, Syn. cave dweller, cave man
emanate[VI] ฟุ้งออกมา, Syn. come from
emanate[VT] ส่งผ่าน (คำทางการ), See also: กระจายออกมา, Syn. emit, radiate, send out
fireman[N] เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง, Syn. firefighter
foreman[N] หัวหน้าคนงาน
foreman[N] หัวหน้าคณะลูกขุน
freeman[N] เสรีชน
freeman[N] บุคคลที่ได้รับสิทธิพิเศษ
lineman[N] ช่างติดตั้งหรือซ่อมสายไฟหรือโทรศัพท์
wireman[N] ช่างสายไฟ, See also: ช่างวางระบบสายไฟ, ช่างวางระบบสายเคเบิ้ล
wiseman[N] คนฉลาด, Ant. stupid man
bargeman[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargee
horseman[N] คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง), Syn. equestrian, equestrienne, rider
nobleman[N] ขุนนาง, See also: ผู้ดี, Syn. aristocrat, peer, noble
Norseman[N] คนนอรเวย์
rifleman[N] ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
semantic[ADJ] เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์), See also: ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค, Syn. llinguistic, literal, connotative, semiotic
semantic[ADJ] เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา), See also: ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขแสดงความถูกต้องของทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์
spaceman[N] นักบินอวกาศ, See also: มนุษย์อวกาศ, Syn. astronaut
spaceman[N] มนุษย์ต่างดาว
cattleman[N] คนที่ทำอาชีพปศุสัตว์
demand of[PHRV] เรียกร้องจาก, Syn. ask of
emanation[N] การส่งผ่านออกมา, Syn. emission, radiation
emanation[N] สิ่งที่ผ่านออกมา, See also: สิ่งที่กระจายออกมา
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
middleman[N] คนกลาง, See also: ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. agent
middleman[N] พ่อค้าคนกลาง, Syn. agent, merchant
Minuteman[N] ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteman[N] ทหารกองหนุนอเมริกา
muscleman[N] ผู้คุ้มกัน, See also: ยามรักษาการณ์
muscleman[N] นักเล่นกล้าม
policeman[N] ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer
remand in[PHRV] ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)
remand to[PHRV] ส่งไป (บางที่) เพื่อคอยการพิจารณาคดี)
semantics[N] สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย, See also: อรรถศาสตร์, Syn. semasiology, semiology
semantics[N] การศึกษาสัญลักษณ์ (ทางตรรกวิทยา), See also: วิชาที่ว่าด้วยสัญลักษณ์และการเข้าใจเหตุผล, Syn. semasiology
stableman[N] ชายเลี้ยงม้า, See also: ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก, Syn. groom, ostler
emancipate[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
remand for[PHRV] ส่งเข้าขังคุก (ก่อนพิจารณาคดี)
serviceman[N] ทหารช่าง, See also: เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม
demand from[PHRV] เรียกร้อง, See also: ต้องการ
demand-side[ADJ] เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
committeeman[N] กรรมการ
emanate from[PHRV] ไหลออกจาก, See also: ออกมาจาก, Syn. stem from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
cacdaemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
cacdemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
cattlemann. คนเลี้ยงวัวควาย,คนเลี้ยงปศุสัตว์
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
freeman(ฟรี'เมิน) n. ผู้ที่เป็นอิสระ -pl. freemen
fugleman(ฟิว'เกิลมัน) n. ทหารนำ,ทหารสาธิต,ผู้นำ
gateman(เกท'มัน) n. คนเฝ้าประตู -pl. gatemen
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
gleeman(กลี'มัน) n. นักร้องอาชีพที่เที่ยวเดินไปมา
horsemann. คนขี่ม้า,นักขี่ม้า,นักเลี้ยงม้า
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman
lineman's loopn. ปมแบบหนึ่ง
longshoreman(ลอง'ชอร์'เมิน) n., กรรมกรท่าเรือ pl. longshoremen
middleman(มิด'เดิลแมน) n. คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง, Syn. intermediary pl. middlemen
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
remand homen. สถานพินิจสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอายุ 8-16ปี
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
semantic(ซีแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเนื่องจากความหมายแตกต่างของคำหรือสัญลักษณ์อื่น,เกี่ยวกับsemantics (ดู) -semantically adv. ความหมายหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาที่ใช้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งความหมายที่กำหนดให้สำหรับคำและสัญลักษณ์นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักใช้อธิบายด้วยภาษาคณิตศาสตร์ เพราะมีความชัดเจนแน่นอน
semantic networkข่ายงานความหมายเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หมายถึงโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการหาเหตุผล (reasonning) หรือความจริง (fact)
semantics(ซีแมน'ทิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์., See also: semanticist n. semantician n.
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
wireman(ไว'เออะเมิน) n. ช่างสายไฟ,ช่างวางสาย

English-Thai: Nontri Dictionary
cattleman(n) คนเลี้ยงวัวควาย
caveman(n) มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
horseman(n) นักขี่ม้า
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
lineman(n) ผู้กำกับเส้น
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Riemann integralปริพันธ์แบบรีมันน์, รีมันน์อินทิกรัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Riemannian geometryเรขาคณิตรีมันน์ [มีความหมายเหมือนกับ elliptic geometry] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Riemannian non-Euclidean geometryเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดของรีมันน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remission ความหมายที่ ๓]๒. การขังระหว่างพิจารณา (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remand centreสถานแรกรับฝากขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand homeสถานแรกรับฝากขังเด็กและเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remanent magnetizationสภาพแม่เหล็กตกค้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
semanticความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticความหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
semantic errorความผิดพลาดทางความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semantic networkข่ายงานความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
on demandเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-demandตามคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, gentleman'sความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
BOD (biochemical oxygen demand)บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ [มีความหมายเหมือนกับ biochemical oxygen demand (BOD)] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
COD (chemical oxygen demand)ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemical remanent magnetisationการเป็นแม่เหล็กถาวรเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre, remandสถานแรกรับฝากขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand chargeค่าอุปสงค์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand noteตราสารใช้คืนเมื่อทวงคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand pagingการสลับหน้าตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand processingการประมวลผลตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand readingการอ่านตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand the performanceเรียกให้ชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand the surrender of a writtenเรียกให้เวนคืนหนังสือมอบอำนาจ authority [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denotational semanticsอรรถศาสตร์ความหมายโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demand with menacesเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demand writingการบันทึกตามคำขอทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demandantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demantoidดีมันทอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gleemanนักขับลำกลีแมน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
freemanเสรีชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fax on demandโทรสารตามคำขอ [มีความหมายเหมือนกับ fax back] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
foremanหัวหน้าคนงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VOD (video on demand)วีโอดี (วีดิทัศน์ตามคำขอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Energy demandอุปสงค์พลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Biochemical oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี [TU Subject Heading]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Horsemanshipการขี่ม้า [TU Subject Heading]
Jumping (Horsemanship)การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง [TU Subject Heading]
Labor demandความต้องการแรงงาน [TU Subject Heading]
Semanticsอรรถศาสตร์ [TU Subject Heading]
Semantics (Law)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Semantics (Philosophy)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Supply and demandอุปทานและอุปสงค์ [TU Subject Heading]
Integrated Pest Managemant, IPM การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานซึ่งก็ได้แก่ การควบคุมปริมาณศัตรูพืชมิให้แพร่กระจายมากขึ้น โดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอัตราที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการควบ คุมโดยชีววิธี (biological control) อันประกอบไปด้วยวิธีการต่าง ๆ คือการ ควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชแต่ละชนิด การควบคุมโดยใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทานต่อศัตรูพืช และการควบคุมโดยการปลุกพืชหมุนเวียน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Chlorine Demand ความต้องการคลอรีน (ปริมาณ)
ความแตกต่างระหว่างปริมาณคลอรีนที่เติมลงไปใน น้ำหรือน้ำเสีย กับปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู่หลังสิ้นสุดช่วงเวลาสัมผัสที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Oxygen Demand, COD ความต้องการออกซิเจนเชิงเคมี, ซีโอดี
ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยวิธีการทางเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Biochemical Oxygen Demand, BOD ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, บีโอดี
เป็นค่าวัดความสกปรกของน้ำในรูปปริมาณอินทรีย์ สารอย่างหยาบ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ
ความต้องการออกซิเจนของน้ำเหนือตะกอนทับถมท้อง น้ำอันเนื่องจาก การแพร่ของการเน่าเปื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Oxygen Demand อุปสงค์ออกซิเจน, ความต้องการออกซิเจน
ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยบีโอดี ในเวลา อุณหภูมิ และสภาวะที่กำหนด, ดู BOD [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Oxygen Demandซีโอดี, ซีโอดี คือปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน้ำเสียค่าซีโอดีที่สูงกว่าแสดงว่า ปฏิกิริยาการย่อยสลายนั้นต้องการปริมาณออกซิเจนมากกว่า ค่าซีโอดีสามารถใช้เป็นตัววัดทางอ้อมของปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Capillary Hemangiomaแคปิลลารี่ฮีแมงจิโอมา [การแพทย์]
Demandอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand Curveเส้นโค้งของอุปสงค์ [การแพทย์]
Demand Typeชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ [การแพทย์]
Demand, Consciousการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว [การแพทย์]
Demand, Effectiveอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ [การแพทย์]
Demand, Excessอุปสงค์ส่วนเกิน [การแพทย์]
Demand, Excessiveความต้องการมาก [การแพทย์]
Demand, Subconsciousการเรียกร้องบางอย่างโดยไม่รู้ตัว [การแพทย์]
Devices, Demandเครื่องสมประสงค์ [การแพทย์]
Diphemanil Methyl-Sulfateไดฟีมานิลเมธิลซัลเฟต [การแพทย์]
Economic Demandอุปสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fireman's Dragอุ้มลากด้วยคอ [การแพทย์]
Fineman nephoscopeเครื่องตรวจเมฆแบบไฟ น์แมน [อุตุนิยมวิทยา]
Emanometerอีมานอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
irrigation demandirrigation demand, ความต้องการน้ำชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
zonemanzoneman, พนักงานส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี), ปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  ค่าบีโอดีเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณภาพของน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chemical oxygen demand (COD)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี), ปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ทำปฏิกิริยาเคมีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  ค่าซีโอดีเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณภาพของน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
semantic webเว็บเชิงความหมาย, เว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hageman Factorsเฮกแมนแฝคเตอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shöshineman (n) คนขัดรองเท้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every other Saturday, Gabriel visited his sister.Gabriel fuhr jeden 2. Samstag zu seiner Schwester Clémance. Und ich... One Deadly Summer (1983)
I didn't go to my sister's.Ich fuhr aber gar nicht zu Clémance. One Deadly Summer (1983)
Commissioner Pierre Niemans.Kommissar Pierre Niémans. The Crimson Rivers (2000)
This is Commissioner Niemans.Das ist Kommissar Niémans. Er hilft uns bei diesem Fall. The Crimson Rivers (2000)
Commissioner Niemans.-Kommissar Niémans. Entschuldigung. The Crimson Rivers (2000)
Commissioner Niemans.-Kommissar Niémans. The Crimson Rivers (2000)
Commissioner Niemans for you.Ein Kommissar Niémans möchte Sie sprechen. The Crimson Rivers (2000)
Pierre Niemans. I came from Paris to investigate.-Kommissar Pierre Niémans aus Paris. The Crimson Rivers (2000)
We can't stay here.Niémans, wir dürfen hier nicht bleiben! The Crimson Rivers (2000)
Niemans, that's dangerous!Niémans, das ist gefährlich! The Crimson Rivers (2000)
-Pierre Niemans?-Pierre Niémans? The Crimson Rivers (2000)
Pierre Niemans?Pierre Niémans? The Crimson Rivers (2000)
Where are you going?Hey, Niémans! Hey, wo wollen Sie hin? The Crimson Rivers (2000)
Can I know where you're going?Niémans, wohin wollen Sie? -Das geht dich gar nichts an. The Crimson Rivers (2000)
What are you doing?Was wollen Sie, Niémans? The Crimson Rivers (2000)
Are you crazy?Niémans, lassen Sie ihn! The Crimson Rivers (2000)
You'll be hearing from me!Sie werden von mir hören, Niémans! The Crimson Rivers (2000)
Hold on. "A la" Niemans.(Max) Moment. Niémans macht das so. The Crimson Rivers (2000)
Time to break out the Champagne.Champagner! Oder Crémant, wie er in der Regierung getrunken wird. Episode #1.6 (2016)
What about Péman?Was ist mit dir, PémanL'Age d'Or (1930)
And a good Crémant to please Picard.Und ein guter Crémant für Richard. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สูงศักดิ์[N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้เรียกร้อง[N] one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คนมีสี[N] soldier, See also: official, policeman, Example: คดีฆาตกรรมเจ้าพ่อการพนันคดีนี้สงสัยคนมีสีจะบงการอยู่เบื้องหลัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการทหารหรือตำรวจ, Notes: (ปาก)
ตชด.[N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
ตร.[N] policeman, Syn. ตำรวจ
พนักงานดับเพลิง[N] fireman, See also: firefighter
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
ฮิต[ADJ] popular, See also: in demand, in favour, favourite, in, Syn. เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม, Example: เพลงที่นักร้องนำมาขับร้องล้วนเป็นเพลงฮิตเกือบทั้งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
ไทย[N] freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
เรียกร้อง[V] call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
หัวหน้าคนงาน[N] foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
ทวงสิทธิ์[V] ask for right, See also: demand right, , Example: บรรดาชาวบ้านออกมากเคลื่อนไหวเพื่อทวงสิทธิ์และปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวบนที่ทำกินของตนเอง, Thai definition: เรียกร้องสิทธิที่จะพึงมีพึงได้
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์[N] police, See also: policeman, policewoman, guardian of peace, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Example: เรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์เขาจะดีกว่าให้พวกเราเข้าไปจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
พ่อค้าคนกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
คนกลาง[N] middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ขุน[N] titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
ข้อเรียกร้อง[N] demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count unit: ประการ,ข้อ, Thai definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ขุนนาง[N] nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
คำเรียกร้อง[N] request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
โคบาล[N] cowboy, See also: cowman, cattleman, cowpoke, cowhand, cowherd, Example: โคบาลกำลังต้อนวัวให้กลับเข้ามาในฟาร์ม, Count unit: คน, Thai definition: คนเลี้ยงวัว
เงาะ[N] Negrito, See also: Semang, Syn. คนป่า, ซาไก, เซมัง, Example: ฉันเคยเห็นพวกเงาะที่จังหวัดสตูล, Count unit: คน, Thai definition: คนป่าพวกหนึ่ง รูปร่างต่ำเตี้ย ตัวดำ ผมหยิก อยู่ในตระกูลนิกริโต (Negrito) อยู่ในแหลมมลายู เรียกตัวเองว่า กอย ได้แก่พวกเซมัง และซาไก หรือเซนอยม โดยปริยายเรียกคนที่มีรูปร่างเช่นนั้น
ป้อมยาม[N] keeper's box, See also: gateman's box, Syn. ตู้ยาม, Example: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน, Count unit: หลัง, Thai definition: ป้อมรักษาการณ์
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] one who acts like an aristocrat, See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood, Syn. ผู้ดี, Example: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก, Count unit: คน, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[N] police, See also: police force, guardian, policeman, cop, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Ant. ผู้ร้าย, โจร, Example: ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
ผู้สั่ง[N] orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
พลตระเวน[N] patrolman, See also: constable, policeman, Example: ในขั้นแรก เราใช้พวกแขกเป็นพลตระเวน ต่อมาค่อยเปลี่ยนมาใช้คนไทย, Count unit: นาย, Thai definition: พลตำรวจพระนครบาลผู้ตรวจตราเหตุการณ์, Notes: (โบราณ)
เป็นอิสระ[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. มีอิสรภาพ, เป็นไท, Example: เชลยทุกคนอยากเป็นอิสระจากการถูกกักขัง, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
มีอิสรภาพ[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ศิลปินยุคใหม่มีอิสรภาพทั้งทางด้านความคิดเนื้อหาสาระและรูปแบบการแสดงออก, Thai definition: ได้รับอิสระให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
เป็นไทแก่ตัว[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวแล้วก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังถูกเหยียดผิวและไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรม, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
เป็นไท[V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, มีอิสรภาพ, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทก็ตามแต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
อัศวโกวิท[ADJ] skilled in horsemanship, Thai definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)
อุปสงค์[N] demand, Example: ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ระบบการค้าแบบเสรีนิยม อุปสงค์และอุปทานได้ทำให้เกิดเสรีภาพทางด้านการโฆษณาสินค้า, Thai definition: ความต้องการในสิ่งอุปโภค
สุภาพชน[N] gentleman and lady, Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ, Example: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา, Count unit: คน
เสรีชน[N] freeman, Syn. อิสระชน, Example: สังคมที่มีแต่นายและทาส ไม่ใช่สังคมของเสรีชน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มชนที่มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตำรวจภูธร[N] provincial police, See also: provincial gendarmerie, provincial policeman, provincial constabulary, Example: เขาสมัครเป็นตำรวจภูธรที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาภายนอกเขตกรุงเทพมหานคร
ตำรวจ[N] police, See also: policeman, cop, constable, police constable, Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์, Example: ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้
ตำรวจนครบาล[N] metropolitan police, See also: local police force, city police, city policeman, metropolitan constabulary, Example: ตำรวจนครบาลรวบรวมกำลังกวาดล้างแหล่งยาบ้าแหล่งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ตำรวจลับ[N] secret police, See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes, Example: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
ตำรวจจราจร[N] traffic police, See also: traffic cop, traffic policeman, Syn. ตำรวจแขนขาว, Example: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ต้องการ[V] require, See also: want, need, request, ask, demand, desire, Syn. อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์, Example: การที่ผู้โดยสารยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง, Thai definition: อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความมุ่งหมายที่มี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ทวงสิทธิ[V] claim, See also: demand, request, press, require, Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง, Ant. ให้สิทธิ์, Example: เธอทวงสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขา เพื่อให้เขาเลี้ยงดูเธอ
ทวง[V] demand, See also: ask for, require, press, request, claim, inquire, question, Example: ชาวนาทวงคำตอบจากรัฐบาลในเรื่องของการประกันราคาข้าว, Thai definition: เรียกเอาสิ่งที่เป็นของตนหรือที่ติดค้างกลับคืน, เรียกร้องเอาสิ่งที่จะพึงมี พึงได้
นายหน้า[N] broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)
บุรุษ[N] man, See also: gentleman, male, Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย, Ant. สตรี, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ, Count unit: คน, นาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
เบียร์เยอรมัน[n. exp.] (bīa Yoēraman) EN: German beer   FR: bière allemande [f]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person   FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
ชายชาวเยอรมัน[n. prop.] (chāichāo Yoēraman) FR: Allemand [m]
ชาวเยอรมัน[n. prop.] (Chāo Yoēraman) EN: German   FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ดีมานด์[X] (dīmān) EN: demand   
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
ฮิต[adj.] (hit) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in   
ห้องขัง[n. exp.] (hǿng khang) EN: remand cell ; cell   
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคนงาน[n. exp.] (hūanā khon-ngān) EN: foreman   FR: contremaître [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
การขังระหว่างพิจารณา[n. exp.] (kān khang rawāng phitjāranā) EN: remand   
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำเรียกร้อง[n.] (kham rīek-røng) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal   FR: requête [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: itch to speak   FR: démanger de parler
คิดค่า[v. exp.] (khit khā) FR: demander un prix
ขอ[v.] (khø) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for   FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission   FR: demander la permission
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām chūayleūa) EN: ask for help ; appeal for aid ; request assistance   FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
ข้อเรียกร้อง[n.] (khørīekrøng) EN: demand ; claim   
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg   FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-ngān) EN: propose marrriage to   FR: demander en mariage ; proposer en mariage
ขอทาน[v.] (khøthān) EN: beg for money   FR: mendier ; demander l'aumône ; mendigoter (vx)
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khøtoklong lūkphūchāi) EN: gentleman's agreement   FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEMAN    B IY1 M AH0 N
ZEMAN    Z IY1 M AH0 N
DEMAN    D IY1 M AH0 N
LEMAN    L IY1 M AH0 N
HEMAN    HH IY1 M AH0 N
SEMAN    S IY1 M AH0 N
KLEMAN    K L EH1 M AH0 N
NEEMAN    N IY1 M AH0 N
ICEMAN    AY1 S M AE0 N
LEEMAN    L IY1 M AH0 N
ISEMAN    AY1 S M AH0 N
LEMANS    L EH1 M AH0 N Z
HEMANI    HH AH0 M AA1 N IY0
TIEMAN    T IY1 M AH0 N
RIEMAN    R IY1 M AH0 N
DEMAND    D IH2 M AE1 N D
SEEMAN    S IY1 M AH0 N
ZEEMAN    Z IY1 M AH0 N
DREMAN    D R IY1 M AH0 N
HEMANN    HH EH1 M AH0 N
BEEMAN    B IY1 M AH0 N
REMAND    R IH2 M AE1 N D
HEMANT    HH EH1 M AH0 N T
SEMANS    S IY1 M AH0 N Z
NIEMAN    N IY1 M AH0 N
ALEMAN    EY1 L M AH0 N
GOEMAN    G OW1 M AH0 N
WIEMAN    W IY1 M AH0 N
ZIEMAN    Z IY1 M AH0 N
DUKEMAN    D UW1 K M AH0 N
HEGEMAN    HH IY1 G M AH0 N
HILEMAN    HH AY1 L M AH0 N
BAKEMAN    B EY1 K M AH0 N
HAVEMAN    HH EY1 V M AH0 N
DYKEMAN    D AY1 K M AH0 N
ALLEMAN    EY1 L M AH0 N
DIKEMAN    D AY1 K M AH0 N
DEMANDS    D IH2 M AE1 N D Z
HASEMAN    HH EY1 S M AH0 N
HOLEMAN    HH OW1 L M AH0 N
FIREMAN    F AY1 R M AH0 N
FOREMAN    F AO1 R M AH0 N
BUSEMAN    B IH1 S M AH0 N
FREEMAN    F R IY1 M AH0 N
CAVEMAN    K EY1 V M AE2 N
HUSEMAN    HH UW1 S M AH0 N
HINEMAN    HH AY1 N M AH0 N
FINEMAN    F AY1 N M AH0 N
FLEEMAN    F L IY1 M AH0 N
ZIEMANN    Z IY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demand    (v) (d i1 m aa1 n d)
iceman    (n) (ai1 s m a n)
remand    (v) (r i1 m aa1 n d)
caveman    (n) (k ei1 v m a n)
demands    (v) (d i1 m aa1 n d z)
emanate    (v) (e1 m @ n ei t)
fireman    (n) (f ai1 @ m @ n)
foreman    (n) (f oo1 m @ n)
freeman    (n) (f r ii1 m @ n)
lineman    (n) (l ai1 n m @ n)
remands    (v) (r i1 m aa1 n d z)
brakeman    (n) (b r ei1 k m @ n)
demanded    (v) (d i1 m aa1 n d i d)
emanated    (v) (e1 m @ n ei t i d)
emanates    (v) (e1 m @ n ei t s)
horseman    (n) (h oo1 s m @ n)
houseman    (n) (h au1 s m @ n)
liegeman    (n) (l ii1 jh m a n)
nobleman    (n) (n ou1 b l m @ n)
placeman    (n) (p l ei1 s m @ n)
remanded    (v) (r i1 m aa1 n d i d)
rifleman    (n) (r ai1 f l m @ n)
semantic    (j) (s i1 m a1 n t i k)
Heinemann    (n) (h ai1 n m @ n)
Orangeman    (n) (o1 r i n jh m a n)
cattleman    (n) (k a1 t l m @ n)
demanding    (v) (d i1 m aa1 n d i ng)
emanating    (v) (e1 m @ n ei t i ng)
emanation    (n) (e2 m @ n ei1 sh @ n)
exciseman    (n) (e1 k s ai s m @ n)
gentleman    (n) (jh e1 n t l m @ n)
middleman    (n) (m i1 d l m a n)
minuteman    (n) (m i1 n i t m a n)
muscleman    (n) (m uh1 s l m a n)
policeman    (n) (p @1 l ii1 s m @ n)
remanding    (v) (r i1 m aa1 n d i ng)
semantics    (n) (s i1 m a1 n t i k s)
stableman    (n) (s t ei1 b l m a n)
emanations    (n) (e2 m @ n ei1 sh @ n z)
emancipate    (v) (i1 m a1 n s i p ei t)
serviceman    (n) (s @@1 v i s m @ n)
emancipated    (v) (i1 m a1 n s i p ei t i d)
emancipates    (v) (i1 m a1 n s i p ei t s)
gentlemanly    (j) (jh e1 n t l m @ n l ii)
undemanding    (j) (uh2 n d i m aa1 n d i ng)
emancipating    (v) (i1 m a1 n s i p ei t i ng)
emancipation    (n) (i1 m a2 n s i p ei1 sh @ n)
horsemanship    (n) (h oo1 s m @ n sh i p)
longshoreman    (n) (l o1 ng sh oo m @ n)
ex-serviceman    (n) - (e2 k s - s @@1 v i s m @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj) ซึ่งฉ้อโกง
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
おまんこ[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko
肉饅[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
やせ我慢[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว
[まん, man, man , man] (n ) หมื่น
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง
リーマン[りいまん, riiman] (n slang ) มนุษย์เงินเดือน (คำย่อของ サラリーマン) , See also: S. サラリーマン,

German-Thai: Longdo Dictionary
niemandไม่มีใคร
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.

French-Thai: Longdo Dictionary
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お成り;御成り;御成[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
せびる[, sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
アグレマン[, agureman] (n) agreement (fre [Add to Longdo]
アルマンド[, arumando] (n) allemande (dance) (fre [Add to Longdo]
エマンシペーション[, emanshipe-shon] (n) emancipation [Add to Longdo]
オンデマンド[, ondemando] (n) {comp} on demand [Add to Longdo]
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
サード[, sa-do] (n) third (base, baseman, gear); (P) [Add to Longdo]
サービスマン[, sa-bisuman] (n) {comp} serviceman [Add to Longdo]
ジェントルマン;ゼントルマン[, jientoruman ; zentoruman] (n) gentleman [Add to Longdo]
スペースマン[, supe-suman] (n) spaceman [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
セマン[, seman] (n) Semang (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
セマンティクス;セマンティックス[, semanteikusu ; semanteikkusu] (n) semantics [Add to Longdo]
セマンティック[, semanteikku] (n) semantic [Add to Longdo]
セマンティックウェブ[, semanteikkuuebu] (n) semantic web [Add to Longdo]
セマンティックエラー[, semanteikkuera-] (n) {comp} semantic error [Add to Longdo]
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method [Add to Longdo]
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
ゼーマン効果[ゼーマンこうか, ze-man kouka] (n) Zeeman effect [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] (n) {comp} data semantics [Add to Longdo]
ディマンドバス[, deimandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]
ディマンドプルインフレーション[, deimandopuruinfure-shon] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デマンド(P);ディマンド[, demando (P); deimando] (n) demand; (P) [Add to Longdo]
デマンドバス[, demandobasu] (n) demand bus [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[, demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
ニアービデオオンデマンド[, nia-bideoondemando] (n) {comp} near video on demand [Add to Longdo]
ニュースオンデマンド[, nyu-suondemando] (n) {comp} news on demand [Add to Longdo]
ノーブルマン[, no-buruman] (n) nobleman [Add to Longdo]
ビートルマニア[, bi-torumania] (n) Beatlemania [Add to Longdo]
ビデオオンディマンド[, bideoondeimando] (n) video on demand [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[, bideoondemando] (n) video-on-demand [Add to Longdo]
ファースト[, fa-suto] (n,adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) [Add to Longdo]
ファイアマン[, faiaman] (n) fireman [Add to Longdo]
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
フォアマン[, foaman] (n) foreman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两全[liǎng quán, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] to satisfy both sides; to accommodate both (demands) [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
二十一条[èr shí yī tiáo, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄊㄧㄠˊ, / ] the Japanese Twenty-one demands of 1925 [Add to Longdo]
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] middleman; buyer and seller [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
以马内利[yǐ mǎ nèi lì, ㄧˇ ㄇㄚˇ ㄋㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Emanuel [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.) [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand) [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand [Add to Longdo]
催讨[cuī tǎo, ㄘㄨㄟ ㄊㄠˇ, / ] to demand repayment of debt [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, / ] commission (for middleman); brokerage fee [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant [Add to Longdo]
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
刻不容缓[kè bù róng huǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to brook no delay; to demand immediate action [Add to Longdo]
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman [Add to Longdo]
加封官阶[jiā fēng guān jiē, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝ, / ] to confer additional titles on a nobleman [Add to Longdo]
化学需氧量[huà xué xū yǎng liàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄩ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] chemical oxygen demand (an environmental indicator) [Add to Longdo]
卡文迪什[Kǎ wén dí shí, ㄎㄚˇ ㄨㄣˊ ㄉㄧˊ ㄕˊ, ] Cavendish (name); Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] old gentleman [Add to Longdo]
古琴[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman) [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler [Add to Longdo]
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] nobleman; person of noble character [Add to Longdo]
呼声[hū shēng, ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] a shout; fig. opinion or demand, esp. expressed by a group [Add to Longdo]
四谛[sì dì, ㄙˋ ㄉㄧˋ, / ] the Four Noble Truths (Budd.), covered by the acronym 苦集滅道: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道 [Add to Longdo]
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback [Add to Longdo]
圆光[yuán guāng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄤ, / ] radiance emanating from the head; halo [Add to Longdo]
垂直搜索[chuí zhí sōu suǒ, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] vertical search; semantic search; top-down search [Add to Longdo]
外延[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, ] extension (semantics) [Add to Longdo]
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, / ] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it [Add to Longdo]
奢求[shē qiú, ㄕㄜ ㄑㄧㄡˊ, ] to make extravagant demands; an unreasonable request [Add to Longdo]
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] inappropriate or presumptious demands [Add to Longdo]
客西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane [Add to Longdo]
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat [Add to Longdo]
工头[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] foreman [Add to Longdo]
强求[qiǎng qiú, ㄑㄧㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] to force sb to do sth; to importune; to demand insistently; insistence [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous [Add to Longdo]
拉瓦锡[Lā wǎ xī, ㄌㄚ ㄨㄚˇ ㄒㄧ, / ] Antoine Lavoisier (1743-1794), French nobleman and scientist, considered the father of modern chemistry [Add to Longdo]
按需[àn xū, ㄢˋ ㄒㄩ, ] on demand; according to demand [Add to Longdo]
按需出版[àn xū chū bǎn, ㄢˋ ㄒㄩ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] publishing on demand [Add to Longdo]
救星[jiù xīng, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄥ, ] lit. saving star (cf star of Bethlehem in biblical nativity story); fig. savior (individual or organization); liberator; emancipator; knight in shining armor; cf Mao Zedong in north Shaanxi folk song The East is red 東方紅|东方红 [Add to Longdo]
旬输月送[xún shū yuè sòng, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄨ ㄩㄝˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] pay every ten days, give tribute every month (成语 saw); incessant and ever more complicated demands [Add to Longdo]
[yīn, , ] generative forces; magic emanation [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] to seek; to look for; to request; to demand; to beseech [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
意味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] semantic network (AI) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
主人[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
勧心を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
吹き込む[ふきこむ, fukikomu] hineinwehen, hineinblasen, einspielen (Platte), jemanden_beeinflussen [Add to Longdo]
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]
婿選び[むこえらび, mukoerabi] Suche_nach_einem_Ehemann, fuer_die_Tochter [Add to Longdo]
尾行[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
懐ける[なつける, natsukeru] jemandes_Herz_gewinnen, zaehmen [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]
手招き[てまねき, temaneki] mit_der_Hand_winken, heranwinken [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] jemandes_Einverstaendnis_erhalten [Add to Longdo]
水夫[すいふ, suifu] Matrose, Seemann [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] Seemann [Add to Longdo]
煩わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]
着せる[きせる, kiseru] jemanden_anziehen [Add to Longdo]
粋人[すいじん, suijin] Mann_von_Welt, Lebemann [Add to Longdo]
紳士[しんし, shinshi] -Herr, Gentleman [Add to Longdo]
翻弄[ほんろう, honrou] sein_Spiel_treiben (mit), jemanden_zum_besten_haben [Add to Longdo]
胴上げ[どうあげ, douage] jemanden_in_die_Hoehe_heben, jemanden_auf_den_Schultern_tragen [Add to Longdo]
舟歌[ふなうた, funauta] Seemannslied [Add to Longdo]
船員[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] angreifen, ueberfallen, jemandem_folgen, jemandem_nachfolgen [Add to Longdo]
見破る[みやぶる, miyaburu] jemanden_durchschauen, etwas_durchschauen [Add to Longdo]
見返す[みかえす, mikaesu] sich_umsehen, zurueckblicken, ueber_jemanden_triumphieren [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] Befreiung, Emanzipation [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] jemanden_entlassen [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
諮る[はかる, hakaru] sich_beraten, jemanden_zu_Rate_ziehen [Add to Longdo]
負う[おう, ou] tragen, jemanden_etwas_schulden [Add to Longdo]
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] Tribut_zahlen, jemanden_unterstuetzen, jemanden_finanziell_unterstuetzen [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] jemanden_zur_Rechenschaft_ziehen, foltern [Add to Longdo]
追随[ついずい, tsuizui] -folgen, jemandem_folgen [Add to Longdo]
[ろう, rou] MANN, EHEMANN, (Suffix bei maennl.Vornamen) [Add to Longdo]
飽かす[あかす, akasu] uebersaettigen, jemanden_ermueden, jemanden_langweilen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top