Search result for

égal

(59 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -égal-, *égal*
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
hepatomegalyตับโต
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
legal sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 14 นิ้วดู A4, letter size เปรียบเทียบ
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน
regalia(n) เครื่องราชกกุธภัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egalitarianismสมภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[n. exp.] (chǿngwāng haeng kotmāi) EN: legal loophole   
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime

CMU English Pronouncing Dictionary
EGALDEY    IY1 G AH0 L D EY0
EGALITARIAN    IH0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
EGALITARIANISM    IY0 G AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egalitarian    (n) (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n)
egalitarians    (n) (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n z)
egalitarianism    (n) (i1 g a2 l i t e@1 r i@ n i z @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アクロメガリー[, akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly [Add to Longdo]
イリーガル[, iri-garu] (n) {comp} illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
サイトメガロウイルス[, saitomegarouirusu] (n) cytomegalovirus (CMV) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均主义[píng jūn zhǔ yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egalitarianism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
リーガル[りーがる, ri-garu] legal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  égal
     equal; even; level
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top