Search result for

âne

(142 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -âne-, *âne*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
ganesha(n) พระพิฆเณศ
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ane[SL] ตูด, See also: ทวารหนัก
anew[ADV] อีกครั้ง, Syn. again, once more
anear[ADV] ใกล้, Syn. near
anear[PREP] ใกล้
anemia[N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนกำลัง, Syn. lifelessness
anemia[N] ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ), Syn. anaemia
aneroid[ADJ] ซึ่งไม่ใช้ของเหลว
anecdote[N] เรื่องราว, Syn. story, tale, episode
anechoic[ADJ] ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้
aneurism[N] ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, Syn. aneurysm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ane(เอน) adj., n., pron. หนึ่ง
anear(อะเนียร์') adv., prep. ใกล้
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
anele(อะนีล') vt. ใส่น้ำมัน
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
anemo-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึง 'ลม'

English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
anemia(n) โรคโลหิตจาง
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anew(adv) ใหม่,อีกครั้ง
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anecdoteเกร็ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
anemometerมาตรความเร็วลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
anemophilous-ถ่ายเรณูอาศัยลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anencephalyสภาพไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia; anaesthesia๑. อาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ numbness]๒. การชา๓. การให้ยาชา [ศัพท์ที่มีคำ anesthesia ประกอบ ดูที่ anaesthesia,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesiology; anaesthesiologyวิสัญญีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]
Anechoicสีดำเหมือนน้ำ [การแพทย์]
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Anemiaเลือดน้อย, เลือดจาง, ซีด, โรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง, โลหิตจาง, ภาวะโลหิตจาง, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติการซีด, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ, อาการซีด [การแพทย์]
anemiaโรคโลหิตจาง, โรคที่เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anemia, Acuteซีดเฉียบพลัน, โลหิตจางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เลือดจางอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก [TU Subject Heading]
Anemia, Aplasticเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Idiopathicโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Anemia, Aplastic, Primaryโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anemone (n ) ดอกไม้ทะเล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคโลหิตจาง[N] anemia, See also: anaemia, Example: การที่เรามีเหงื่อออก อาจเป็นเพราะความร้อนอบอ้าว หรือหน้าตาเราซีดเชียว อาจเป็นเพราะโรคโลหิตจาง มิใช่เพราะเกิดอารมณ์ต่างๆ ก็ได้
โลหิตจาง[N] anemia, See also: anemic, anaemia, anaemic, Example: เมื่อร่างกายขาดทองแดงมีผลให้เป็นโรคโลหิตจางได้, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งเป็นอาการที่ร่างกายขาดเม็ดเลือดแดง
ชีลาว[N] Anethum graveolens, Syn. ผักชีลาว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Anethum graveolens Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ใบเป็นเส้นฝอยๆ ใช้เป็นผัก ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลือง ผลแก่แห้งรูปไข่แบน เรียก เทียนตาตั๊กแตน ใช้ทำยาได้
อสัญญี[ADJ] unconscious, See also: anesthetized, Syn. สลบ, หมดสติ, Thai definition: ที่หมดความรู้สึก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อัลเคน[n.] (alkhēn) EN: alkane   FR: alcane [m]
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
อวัยวะ[n.] (awaiyawa) EN: organ ; limb   FR: organe [m]
อวัยวะภายใน[n. exp.] (awaiyawa phāinai) EN: internal organs   FR: organe interne [mpl]
อวัยวะภายนอก[n. exp.] (awaiyawa phāinøk) FR: organe externe [m]
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANEW    AH0 N Y UW1
ANEW    AH0 N UW1
ANELLO    AH0 N EH1 L OW0
ANETTE    AH0 N EH1 T
ANEMIC    AH0 N IY1 M IH0 K
ANEMIA    AH0 N IY1 M IY0 AH0
ANEMIAS    AH0 N IY1 M IY0 AH0 Z
ANEMONE    AE1 N AH0 M OW2 N
ANECDOTE    AE1 N AH0 K D OW2 T
ANEURISM    AE1 N Y UH0 R IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anew    (a) (@1 n y uu1)
anent    (in) (@1 n e1 n t)
anemic    (n) (@ n ii1 m i k)
anemia    (n) (@ n ii1 m i @)
anemone    (n) (@1 n e1 m @ n ii)
aneroid    (n) (a1 n @ r oi d)
aneurism    (n) (a1 n y uu r @ z m)
anecdote    (n) (a1 n i k d ou t)
anemones    (n) (@1 n e1 m @ n i z)
aneroids    (n) (a1 n @ r oi d z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あね, ane] (n) พี่สาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
願い[ねがい, negai] การขอร้อง คำขอร้อง
[ねこ, neko] แมว
猫背[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า
鼠講[ねずみこう, nezumikou] แชร์ลูกโซ่
熱血[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
熱帯[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
熱処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
熱処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์
Indianer(n) |der, pl. Indianer| ชาวอินเดียนแดง, See also: die Indianerin/-nen
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇闻[qí wén, ㄑㄧˊ ㄨㄣˊ, / ] anecdote [Add to Longdo]
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] anew; from the start [Add to Longdo]
血亏[xuè kuī, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨㄟ, / ] anemia [Add to Longdo]
贫血[pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] anemia [Add to Longdo]
贫血性坏死[pín xuè xìng huài sǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ, / ] anemic necrosis [Add to Longdo]
轶事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] anecdote [Add to Longdo]
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, ] anecdote (esp. about celebrities) [Add to Longdo]
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] anecdote; rumor; canard [Add to Longdo]
麻药[má yào, ㄇㄚˊ ㄧㄠˋ, / ] anesthetic [Add to Longdo]
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
[あね, ane] aeltere_Schwester [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] Anerkennung [Add to Longdo]
擦れ違う[すれちがう, surechigau] aneinander_vorbeigehen [Add to Longdo]
逸話[いつわ, itsuwa] Anekdote [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  âne
     ass; donkey
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top