Search result for

Äxte

(58 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Äxte-, *Äxte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา Äxte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *Äxte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Axes, knives, lanterns, saws.Äxte, Messer, Laternen, Sägen. Friday the 13th Part 2 (1981)
The method of death has been silent instruments such as claw hammers, knives and axes.Die Mordwaffen waren meistens lautlose Gegenstände wie Hämmer, Messer und ÄxteCobra (1986)
At the end of a day's carnage, flashing swords, and explosions... the air thick with arrows and savage swoosh of axes... nobody had died.Am Ende eines Tages mit Gemetzel, blitzenden Schwertern und Explosionen, die Luft voller Pfeile und dem wüsten Schwenken von Äxten, war niemand gestorben. The Soldier and Death (1988)
- Got both axes? - Yes, mother.- Hast du beide ÄxteErik the Viking (1989)
The girl and her two male friends... join the long list of victims... who have been slain in mysterious circumstances by a brutal attacker... who uses knives and hatchets to hack his victims to death... in an appallingly bloodthirsty and barbarous manner.Die Frau und die zwei Männer reihen sich in die Liste der Opfer ein welche auf mysteriöse Art von einem brutalen Angreifer umgebracht wurden Er nutzt Messer und Äxte um seine Opfer zu zerhacken auf blutrünstige und barbarische Art und Weise. A Cat in the Brain (1990)
They even fought with axes and stuff.Sie kämpften mit Äxten. Zombie and the Ghost Train (1991)
- THE AXES- DIE ÄXTE Vacas (1992)
We have some carving knives in the abattoir,... ..a few more in the mess hall, some fire axes.Wir haben ein paar Tranchiermesser im Schlachthof,... ..ein paar im Speisesaal, ein paar Feuerwehräxte. Alien³ (1992)
Hey, what are these axes for?Hi. Wozu sind die Äxte da? Homer the Heretic (1992)
Only if you count axes.Nur, wenn man Äxte dazu zählt. In the Mouth of Madness (1994)
The others'll use scythes and axes.Andere nehmen Sensen, Äxte! Die dürfen nicht fliehen! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
But there are no stone axes in the water.Es gibt doch keine Steinäxte im Wasser. Mifune (1999)
Couple of good axes should hold off Glory's mates while you take on the lady herself.Ein paar Äxte für Glorys Freunde, während du mit der Dame selbst beschäftigt bist. The Gift (2001)
They come with axes.Sie kommen mit Äxten. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
-Bricks, bats, axes, knives....- Messer, Prügel, Äxte, Ziegelsteine... Gangs of New York (2002)
Except since when do demons attack with an axe?Aber seit wann greifen Dämonen mit Äxten an? Happily Ever After (2002)
Without the drone chair, they're just a bunch... of primitive thugs with axes and knives.Ohne den Drohnensessel sind sie nur Primitive mit Äxten und Messern. The Tower (2005)
Axes and knives can cause damage, Rodney.Äxte und Messer können Schaden anrichten, Rodney. The Tower (2005)
Bring your axe and shit!Bringt eure Äxte und den ganzen Scheiß selbst mit! A Dirty Carnival (2006)
Let the axes drop!Lasst die Äxte fallen! The Pervert's Guide to Cinema (2006)
– These axes, the angle's off.- Die Äxte. Der Winkel ist anders. National Treasure: Book of Secrets (2007)
For it to correspond with the ones on the map, it should form a perfect V.Die Äxte auf der Karte bilden ein "V". National Treasure: Book of Secrets (2007)
We can't exactly load up the cart with axes and machetes now can we?Wir können den Wagen nicht nur mit Äxten und Macheten vollladen, oder? I Had a Dream (2008)
We can't exactly load up the cart With axes and machetes, now can we?Wir können das Auto doch nicht mit Äxten und Macheten beladen, oder? The Damage a Man Can Do (2008)
They even get to carry axes.Sie dürfen sogar Äxte tragen! ÄxteEarth, Wind and... Wait for It (2009)
Hatchets and knives and-Äxte und Messer und... mein Gott! Offspring (2009)
So the armies of the gnomes and the elves faced off on either side of the hollow, broad axes poised.Die Armeen der Gnome und Elfen trafen sich also auf der anderen Seite der Höhle, während sie breite Äxte trugen. Lisa the Drama Queen (2009)
he immediately used the two half rods like a pair of wing-shaped swords, and brandished them frantically, at times mixing in some unknown styles, styles difficult to identify, to beat his opponentEr benutzte den entzweiten Stock wie zwei Äxte und schlug wie wild um sich. Dabei verwendete er Kampftechniken und neue Elemente, die ich nicht kannte oder gar nicht zuordnen konnte. The Legend Is Born: Ip Man (2010)
They are coming after us with pickaxes.Sie werden uns mit Äxten jagen. Paris Green (2010)
All right, let's get those axes sharpened and weapons packed!Okay, die Äxte schärfen und Waffen verladen! Shrek Forever After (2010)
- And hatchets.- Und Äxten. My Heart Will Go On (2011)
The great hairy one insisted he must have two battleaxes.Der große Haarige hat darauf bestanden, dass er 2 Streitäxte braucht. Baelor (2011)
Shagga likes axes.Shagga mag ÄxteBaelor (2011)
Bring the axes, hatchets, blades.Bewaffnen Sie sich mit Äxten, Schwertern und Lanzen. Vamps (2012)
Hey, Zombie, don't forget your hatchets.Hey, Zombie, vergiss deine Äxte nicht. Wreck-It Ralph (2012)
Two crossed longaxes beneath a black crown.Zwei gekreuzte Langäxte unter einer schwarzen Krone. The Ghost of Harrenhal (2012)
When the axes smash down those doors, you may be glad to have him.Wenn die Äxte diese Türen einschlagen, wirst du froh sein, ihn hier zu haben. Blackwater (2012)
The wave of terror that swept across America from Portland, Maine, to Portland, Oregon, was the genocidal armies and the white men with their ax clearing it all and bringing in extractive industries, among many other good things as well.Die Woge des Schreckens, die Amerika von Maine bis Oregon überflutete, waren die Weißen, die Genozide begingen und das Land mit ihren Äxten rodeten. Room 237 (2012)
Iron-forged swords and axes!Aus Eisen geschmiedete Schwerter und ÄxteThe Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Crows would come out every morning with axes.Krähen sind jeden Morgen mit Äxten rausgekommen. The Climb (2013)
They looked very different and used axes.Nein. Sie sahen ganz anders aus und benutzten ÄxteTrial (2013)
Ax never lies.Äxte lügen nie. Tiny (2013)
Her meatballs could kill more beasts than a battle-axe.Ihre Klopse sind tödlicher für Bestien als ÄxteHow to Train Your Dragon 2 (2014)
Axes, augers, charges.Äxte, Haken, Sprengstoff. VI. (2014)
Axes and fire, kill the Arabs.Äxte und Feuer, tötet die Araber. Xenia (2014)
The moment you step into that courtyard, instead of gold, you will be showered by daggers and axes.Sobald Ihr den Vorplatz betretet, wird nicht Gold, sondern werden Dolche und Äxte auf Euch niederregnen. 1496 (2014)
And then with axes, his ribs are chopped away from his spine.Dann werden seine Rippen mit Äxten von seinem Rückgrat getrennt. Blood Eagle (2014)
They threw stones at him, darts, struck him with axes, and slashed at him with swords, but it seems nothing could harm Balder.Sie bewarfen ihn mit Steinen, Pfeilen, schlugen ihn mit Äxten und hieben mit Schwertern auf ihn ein, aber nichts schien Balder schaden zu können. The Choice (2014)
Arrows and spears, axes, swords, their teeth.Pfeile und Speere, Äxte, Schwerter, ihre Zähne. Keine Gewehre? Inclement Weather (2014)
I saw them shatter steel axes like they were glass.Er zerschlug Stahläxte wie Glas. Mother's Mercy (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
AXTELL    AE0 K S T EH1 L
BAXTER    B AE1 K S T ER0
RAXTER    R AE1 K S T ER0
THAXTER    TH AE1 K S T ER0
BAXTER'S    B AE1 K S T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Axt {f}; Beil {n} | Äxte {pl}; Beile {pl} | mit der Axt niederschlagenaxe; ax | axes | to ax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Äxte [ɛkstə] (n) , pl.
     axes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top