Search result for

Ärgers

(206 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Ärgers-, *Ärgers*, Ärger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา Ärgers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *Ärgers*)
English-Thai: Longdo Dictionary
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charger[N] เครื่องบรรจุไฟ, See also: เครื่องอัดไฟ, Syn. battery charger
charger[N] ผู้จู่โจม, See also: ผู้ที่เข้าไปชาร์จตัว (ประกัน)
charger[N] ม้าศึก, See also: ม้าที่ใช้ขี่ออกรบในสงคราม, Syn. war horse, steed
charger[N] จานใส่ของเหลว
turbocharger[N] ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ, Syn. turbo

English-Thai: Nontri Dictionary
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superchargerตัวอัดบรรจุอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turbochargerตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbochargersเทอร์โบชาร์จเจอร์ [TU Subject Heading]
Enlargersเครื่องอัดขยายภาพ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trouble!ÄrgerThe Professionals (1966)
Infuriating.Ärgerlich. Shadowplay (1994)
- Trouble.ÄrgerThe Lavender Hill Mob (1951)
King, I think we're in trouble.König, ich glaube, wir kriegen ÄrgerUnidentified Flying Oddball (1979)
- Big trouble, man! - Trouble?- Es gibt gewaltig ÄrgerThe Wanderers (1979)
Trouble.ÄrgerThe Warriors (1979)
Stop looking for trouble now.Hör auf, nach Ärger zu suchen. The Warriors (1979)
Honour your masters.Macht euren Meistern ja keinen ÄrgerThe Incredible Kung Fu Master (1979)
You`ll be getting trouble if my Dad finds out.Wenn mein Vater das erfährt, bekommst du ÄrgerThe Incredible Kung Fu Master (1979)
Trouble with the ladies?Ärger mit den Frauen? The Incredible Kung Fu Master (1979)
Or you`ll be knee deep in shit one day.Oder du handelst dir Ärger ein. The Incredible Kung Fu Master (1979)
I never did.Du hast ihn verärgert mit deinem Getue. Knockabout (1979)
They are my sworn enemies.Das bedeutet ÄrgerKnockabout (1979)
Now, you get busy and you keep out of trouble.Also, an die Arbeit, und macht keinen Ärger mehr. The Kinfolk (1979)
- That boy sure can stir up trouble.- Der Junge versteht, Ärger zu machen. The Kinfolk (1979)
But I'm supposed to have the lawn finished before Mr. Walton gets back or I'll get in trouble.Aber ich soll den Rasen fertig haben, bevor Mr. Walton zurück ist, oder ich bekomm ÄrgerThe Kinfolk (1979)
You're already in plenty of trouble.Du hast schon jetzt genug ÄrgerThe Kinfolk (1979)
Jeffrey and Serena still managed to get themselves into considerable trouble but they were driven to it by high spirits and not by cruelty.Jeffrey und Serena gelang es weiter, sich bemerkenswerten Ärger zu verschaffen, aber das kam von ihrem Einfallsreichtum, nicht aus Grausamkeit. The Kinfolk (1979)
Don't be upset.Ärgern Sie sich nicht. Terror Express (1980)
Don't be offended, but I'd like to ask you a delicate question.Ich will dich nicht verärgern, aber ich möchte dir eine indiskrete Frage stellen. Terror Express (1980)
- If the train stops, there'll be trouble.- Wenn der Zug stehen bleibt, gibt's ÄrgerTerror Express (1980)
I hate to spoil your fun, Captain...Ich möchte euch nicht ärgern, Kapitän... Pirates of the 20th Century (1980)
You give me any trouble, I'm gonna stun you and carry you into your seat.Wenn sie Ärger machen, werde ich sie betäubt auf ihren Sitz befördern. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Well, I'm not angry about it:Ich bin auch nicht verärgert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
If one of those guards makes a move, stun him.Wenn eine der Wachen Ärger macht, betäube ihn. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Captain, you appear rather harried.Captain, sie wirken verärgert. Space Croppers (1980)
And please, try to stay out of trouble.Und bitte, halten Sie sich von Ärger fern. Spaceball (1980)
What had so angered the Gods that they would do this to me?Was hatte die Götter so verärgert, dass sie mir das antaten? The Return of Starbuck (1980)
Did I irritate you? You seem irritated:Habe ich dich verärgert? The Return of Starbuck (1980)
- Then we'd really be in trouble.- Dann hätten wir wirklich Ärger am Hals. The Furlough (1980)
It's just that Hazel's got herself in hot water.Hazel hat sich Ärger eingehandelt. The Idol (1980)
Missus giving you a hard time?Macht Ihnen Ihre Frau ÄrgerThe Idol (1980)
I can't stand the aggravation!Ich kann den Ärger nicht mehr ertragen! The Last Straw (1980)
Gee, I'm sorry to hear about all that trouble you had at the mill.Tut mir leid, dass du solchen Ärger mit der Sägemühle hast. The Last Straw (1980)
We don't want any trouble.Wir wollen keinen ÄrgerThe Medal (1980)
German POW work gang and we don't want any trouble from the likes of you.Das sind deutsche Arbeiter und wir wollen keinen Ärger mit Typen wie Ihnen. The Outrage: Part 1 (1980)
Say, uh, did you two get into some kind of fracas yesterday at a place called the Elite Cafe?Sag mal, hattet ihr beide gestern Ärger in einem gewissen Elite Café? The Outrage: Part 1 (1980)
I'm afraid we're going to see a lot more trouble before that.Ich befürchte, dass wir zuvor noch eine Menge Ärger sehen werden. The Outrage: Part 1 (1980)
The trouble started a few years after that.Der Ärger fing einige Jahre danach an. The Outrage: Part 1 (1980)
You know what kind of trouble you could bring on?Weißt du überhaupt, was für Ärger du dir einhandelst? The Outrage: Part 1 (1980)
You must have said something to make them mad.Du musst was gesagt haben, das sie verärgert hat. The Pledge (1980)
- I'm in the doghouse.- Ich hab Ärger an den Hacken. The Prodigals (1980)
And all this worry is not good for Mr. Godsey's health.Dieser Ärger schadet Mr. Godseys Gesundheit. The Triumph (1980)
Corabeth, we've been through worse than this together.Corabeth, wir haben schon Ärgeres durchgestanden. The Triumph (1980)
It's just that, uh, I don't want to bargain for any trouble.Ich will mir nur, äh, keinen Ärger einhandeln. The Triumph (1980)
What trouble?Ärger, wieso? The Triumph (1980)
[IN NORMAL VOICE] That's when my brothers got in trouble.(MIT NORMALER STIMME) Meine Brüder hatten viel ÄrgerThe Unthinkable (1980)
- And you never got into trouble?- Und du hast nie Ärger gekriegt? The Unthinkable (1980)
You see, she's kind of upset.Sie ist ein wenig verärgert. The Unthinkable (1980)
- Trouble with Drew?- Ärger mit Drew? The Valediction (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไล[N] small confection cup, See also: small cup somewhat larger than a thimble, Syn. ถ้วยตะไล, Example: แม่ค้าหยอดแป้งขนมตาลลงถ้วยตะไล, Count unit: ถ้วย, Thai definition: ถ้วยกระเบื้องเล็กๆ ชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ขนมแล้วนึ่งเป็นต้น เรียกว่าถ้วยตะไล
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกลง [v. exp.] (banthuk long) FR: décharger
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
ชาร์จเจอร์[n.] (chātjoē) EN: charger   
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
ขนถ่าย[v.] (khonthāi) EN: transfer ; ship ; discharge   FR: décharger
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn   FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off   FR: déclencher ; tirer ; décharger
โหลด[v.] (lōt) EN: load ; download   FR: charger ; télécharger
มอบหมาย[v.] (møpmāi) EN: assign ; commit ; entrust   FR: charger de ; confier
ผีเสื้อใต้ปีกพราวใหญ่[n. exp.] (phīseūa tāi pīk phrāo yai) EN: Larger Harlequin   
ใส่[v.] (sai) EN: load ; pack ; hold ; fill ; put something in   FR: charger ; mettre dans ; fourrer
ถ่วง[v.] (thūang) EN: load ; weight   FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARGER    B AA1 R JH ER0
YARGER    Y AA1 R JH ER0
LARGER    L AA1 R JH ER0
KARGER    K AA1 R G ER0
HARGER    HH AA1 R G ER0
GARGER    G AA1 R G ER0
MARGERY    M AA1 R JH ER0 IY0
SPARGER    S P AA1 R JH ER0
CHARGER    CH AA1 R JH ER0
UMBARGER    AH1 M B AA2 R G ER0
ENLARGER    AH0 N L AA1 R G ER0
BARGERON    B AA1 R G ER0 AH0 N
MARGERUM    M AA1 R G ER0 AH0 M
LYBARGER    L AY1 B AA2 R G ER0
CHARGERS    CH AA1 R JH ER0 Z
BUMBARGER    B AH1 M B AA2 R G ER0
RENBARGER    R EH1 N B AA2 R G ER0
HUMBARGER    HH AH1 M B AA2 R G ER0
WINEBARGER    W IH1 N AH0 B AA0 R G ER0
LINEBARGER    L IH1 N AH0 B AA0 R G ER0
MOSSBARGER    M AA1 S B AA0 R G ER0
HARSHBARGER    HH AA1 R SH B AA2 R G ER0
WOLFINBARGER    W UH1 L F AH0 N B AA2 R G ER0
WATTENBARGER    W AO1 T AH0 N B AA0 R G ER0
WOLFENBARGER    W UH1 L F AH0 N B AA0 R G ER0
POFFENBARGER    P AA1 F AH0 N B AA0 R G ER0
SHELLABARGER    SH EH1 L AH0 B AA2 R G ER0
PUFFENBARGER    P AH1 F AH0 N B AA0 R G ER0
PITSENBARGER    P IH1 T S AH0 N B AA0 R G ER0
SHELLENBARGER    SH EH1 L AH0 N B AA0 R G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
larger    (j) (l aa1 jh @ r)
Margery    (n) (m aa1 jh @ r ii)
charger    (n) (ch aa1 jh @ r)
chargers    (n) (ch aa1 jh @ z)
supercharger    (n) (s uu1 p @ ch aa jh @ r)
superchargers    (n) (s uu1 p @ ch aa jh @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,
ärgerlich(adj) |auf, über| โกรธ เช่น Ich weiß nun nicht wie ich mich verhalten soll ich bin ärgerlich über meine Mutter. , See also: S. verärgertber)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}anger [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f}worry [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Ärger {m}aggravation [Add to Longdo]
Ärger {m}dander [Add to Longdo]
Ärger {m}; Verdruss {m} | voll Verdruss seinfret | to be in a fret [Add to Longdo]
Ärger {m}irritation [Add to Longdo]
Ärger {m}resentment [Add to Longdo]
Ärger {m}vexation [Add to Longdo]
Ärgerlichkeit {f}peskiness [Add to Longdo]
Ärgernis {n}; Plage {f}nuisance [Add to Longdo]
Kummer {m}; Verdruss {m}; Ärger {m}chagrin [Add to Longdo]
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Militärgericht {n}military court [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Verärgerung {f}annoyance [Add to Longdo]
Verdruss {m}; Ärger {m}annoyance [Add to Longdo]
Wut {f}; Zorn {m}; Ärger {m}ire [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}angrily [Add to Longdo]
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) {adj} | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest [Add to Longdo]
ärgerlichannoying [Add to Longdo]
ärgerlichexasperating [Add to Longdo]
ärgerlich; verdrießlich; übellaunig {adj}fretful [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}fretfully [Add to Longdo]
ärgerlich; lästig {adj} | ärgerlich werdenirritating | to get irritating [Add to Longdo]
ärgerlich; verärgertannoyed [Add to Longdo]
ärgerlich auf jdn. sein; ärgerlich über etw. seinto be annoyed at sb.; to be annoyed with sth. [Add to Longdo]
ärgerlich; äußerst unangenehm {adj}galling [Add to Longdo]
(sehr) ärgerlich {adj}infuriating [Add to Longdo]
ärgerlichinvidious [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}irksomely [Add to Longdo]
ärgerlichpainful [Add to Longdo]
ärgerlichpesky [Add to Longdo]
ärgerlichvexatious [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}vexatiously [Add to Longdo]
ärgerlichvexing [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}vexingly [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}annoyingly [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}exasperatingly [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}invidiously [Add to Longdo]
ärgerlich {adv}vexedly [Add to Longdo]
jdn. ärgernto annoy sb. [Add to Longdo]
sich ärgern (über)to get annoyed (at) [Add to Longdo]
sich ärgern; verärgert seinto be annoyed [Add to Longdo]
ärgern; verärgernto aggravate [Add to Longdo]
sich über jdn. ärgernto get exasperated with sb. [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerteto irk | irking | irked | irks | irked [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerte | sich ärgernto rile [coll.] | riling | riled | riles | riled | to get riled: to feel riled [Add to Longdo]
ärgern | ärgernd | geärgert | ärgert | ärgerteto spite | spiting | spited | spites | spited [Add to Longdo]
ärgern; verärgern; beunruhigen | ärgernd; verärgernd; beunruhigend | geärgert; verärgert; beunruhigt | ärgert | ärgerteto vex | vexing | vexed | vexes | vexed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーチャージャー[, su-pa-cha-ja-] (n) supercharger [Add to Longdo]
ターボチャージャー[, ta-bocha-ja-] (n) turbocharger [Add to Longdo]
チャージャー[, cha-ja-] (n) charger [Add to Longdo]
チャージ機[チャージき, cha-ji ki] (n) card charger; charge machine [Add to Longdo]
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list) [Add to Longdo]
一環[いっかん, ikkan] (n,vs,adj-no) link (e.g. a part of a larger plan); (P) [Add to Longdo]
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
引伸機[ひきのばしき, hikinobashiki] (n) enlarger [Add to Longdo]
過給機[かきゅうき, kakyuuki] (n) supercharger [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
巨頭鯨[ごんどうくじら;ゴンドウクジラ, gondoukujira ; gondoukujira] (n) (uk) larger whales of family Delphinidae (esp. the pilot whales or blackfish) [Add to Longdo]
五島鯨[ごとうくじら;ゴトウクジラ, gotoukujira ; gotoukujira] (n) (obsc) (sometimes read ごんどうくじら) (See 巨頭鯨) larger whales of family Delphinidae (esp. the pilot whale or blackfish) [Add to Longdo]
語素[ごそ, goso] (n) word root (the smallest portion of a larger word that holds meaning) [Add to Longdo]
手が上がる[てがあがる, tegaagaru] (exp,v5r) to improve one's skill (esp. at calligraphy or drinking larger amounts of alcohol) [Add to Longdo]
充電器[じゅうでんき, juudenki] (n) (battery) charger [Add to Longdo]
出世魚[しゅっせうお, shusseuo] (n) fish that are called by different names as they grow larger [Add to Longdo]
多目[おおめ, oome] (n) somewhat larger quantity; larger portion [Add to Longdo]
[だい, dai] (pref) (1) the large part of; (2) big; large; great; (suf) (3) approximate size; no larger than; (4) (abbr) (See 大学・1) -university; (n) (5) large (e.g. serving size); loud (e.g. volume setting) [Add to Longdo]
大きめ;大き目[おおきめ, ookime] (adj-no) largish; biggish; a little bit larger [Add to Longdo]
大字[だいじ, daiji] (n) larger section (of village) [Add to Longdo]
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke [Add to Longdo]
部門[ぶもん, bumon] (n,adj-no) division (of a larger group); branch; field; class (subclass); group; category; department; (P) [Add to Longdo]
木切れ[きぎれ, kigire] (n) a piece of wood (cut from a larger piece) [Add to Longdo]
夜郎自大[やろうじだい, yaroujidai] (adj-na,n) throwing one's weight around in a small group without knowing one's real worth in a larger world outside [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] fail to see the larger issues; ignore the general interest [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger [Add to Longdo]
小卖部[xiǎo mài bù, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ ㄅㄨˋ, / ] kiosk; snack counter; retail department or section inside a larger business [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top