Search result for

wived

(168 entries)
(2.3126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wived-, *wived*, wiv, wive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wived มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wived*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wive[VI] แต่งงาน (กับผู้หญิง), See also: แต่งเมีย, แต่งภรรยา, Syn. marry ( a woman), take a wife, take for a wife, Ant. divorce (one's wife)
wive[VT] แต่งงาน (กับผู้หญิง), See also: แต่งเมีย, แต่งภรรยา, Syn. marry ( a woman), take a wife, take for a wife, Ant. divorce (one's wife)
wive[VT] หาภรรยาให้, See also: จัดให้มีภรรยา
wives[N] คำนามพหูพจน์ของ wife, See also: ภรรยา, เมีย, Syn. married women, Ant. husbands
swivel[VI] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. spin, pivot, rotate
swivel[VT] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. spin, pivot, rotate
swivel[N] แกนหมุน, See also: เดือยหมุน, Syn. axis, pivot
swivel chair[N] เก้าอี้หมุน
swivel round[PHRV] บิดรอบ, See also: หมุนรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swivel(สวิฟ'เวิล) n. ห่วงสับ,เดือยสับ,ขอสับ,หัวต่อหมุน, Syn. swing
swivel chainn. โซ่หมุน
swivel chairn. เก้าอี้หมุน
wive(ไวฟว) vt.,vi. แต่งภรรยา,แต่งเมีย,แต่งงาน,จัดให้มีภรรยา, Syn. take a wife,marry
wives(ไวฟซ) n. พหูพจน์ของ wife

English-Thai: Nontri Dictionary
swivel(n) หูกรรเชียง,ลูกเคลื่อน,ขอสับ
swivel(vi) หมุนบนลูกเคลื่อน
wive(vt) แต่งงาน,สมรส,วิวาห์
wives(n) pl ของ wife

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering swivel; steering pivotเดือยบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swivel pin; king pin; knuckle pinสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering pivot; steering swivelเดือยบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knuckle pin; king pin; swivel pinสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
king pin; knuckle pin; swivel pinสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Housewivesแม่บ้าน [TU Subject Heading]
Midwives ; Nurse midwivesคนทำคลอด [TU Subject Heading]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Wivesภรรยา [TU Subject Heading]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
Midwivesผดุงครรภ์ [การแพทย์]
Midwives, Manผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
swivelling (vt ) หมุนไปรอบๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, so do our wives.- ใช่เพื่อทำภรรยาของเรา The Ugly American (1963)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
At least some of the Hindus brought their wives.อย่างน้อยคนฮินดูก็พาเมียมา Gandhi (1982)
Under this act our wives and mothers are whores.ภายใต้กฎหมายนี้ ภรรยาและแม่ของเราคือโสเภนี Gandhi (1982)
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ Gandhi (1982)
Everybody starting out needs a tape. The networks, they love housewives. They're into them.เขาบอกว่าสถานีใหญ่ๆ ชอบแม่บ้าน Punchline (1988)
Everyone loves housewives that's why Jesus loved Mary. A true story. Who's got a cigarette?พระเจ้าถึงได้รักแมรี่ไง ใครมีบุหรี่มั่ง Punchline (1988)
Some wives, like Mickey Conway... used to curse at them and spit on the floor.สบถด่าพวกเขา และถุยน้ำลายลงพื้น Goodfellas (1990)
Saturday night was for wives... but Friday night at the Copa was for the girlfriends.วันเสาร์สำหรับภรรยา แต่คืนวันศุกร์ที่โคปา สำหรับกิ๊ก Goodfellas (1990)
Our wives, mothers, kids, everybody rode along.เมียเรา แม่ ลูกๆ ทุกคนๆอยู่กันสบาย Goodfellas (1990)
Publishers, authors, critics and their wives.ทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน นักวิจารณ์กับพวกภรรยาของเขา The Joy Luck Club (1993)
Wu Tsing, his other wives and children.วูชิง เมียคนอื่นของเขากับพวกลูกๆ The Joy Luck Club (1993)
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง Schindler's List (1993)
The calendar on my desk has the birthdays of our SS friends' wives and children.จดไว้... ในสมุดผมมีวันเกิดเอสเอส Schindler's List (1993)
I was purchased... by one of four wives of a sultan and led off by her eunuch.ผมถูกขายให้กับเมียคนหนึ่งของสุลต่าน และถูกขันทีของเธอพาไป Don Juan DeMarco (1994)
The Sultan had a harem... of fifteen hundred young women... so the demands he placed on his wives were relatively minor.สุลต่านมีฮาเร็มมีสนมสาวๆ ถึง 1,500 คน ดังนั้นการหลับนอนกับมเหสีจึงห่างมาก Don Juan DeMarco (1994)
# Wives are at # their husbands' service# ภรรยาอยู่ที่ # บริการสามีของพวกเขา The Birdcage (1996)
23 wives, 42 concubines,พระชายา 23 พระองค์ พระสนม 42 คน Anna and the King (1999)
Moonshee, why does the king have so many wives?มูนชี ทำไมกษัตริย์ถึงต้องมีพระสนมหลายคน ? Anna and the King (1999)
So he needs a lot of wives to take care of them?ดังนั้น พระองค์จึงต้องมีพระสนมหลายคนเพื่อดูแลพระราชทายาทนะสิ Anna and the King (1999)
One of his 26 wives?One of his 26 wives? Anna and the King (1999)
Don't your wives ever get jealous?Don't your wives ever get jealous? Anna and the King (1999)
Each one of my wives believes same about king.Each one of my wives believes same about king. Anna and the King (1999)
There's a longstanding rule that wives and girlfriends aren't allowed on the bus.รถจะออกในอีก 1 นาทีนี้แล้ว สวัสดีที่รัก ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกให้นะ Rock Star (2001)
You can travel with the wives. They're nice.จะไม่ได้รับอนุญาติให้ขึ้นรถ Rock Star (2001)
While the wives were out shopping.เราคุยกันถึงธุรกิจนี้ ..ว่าจะปล่อยเงินกู้ด้วยกัน Rock Star (2001)
They're all bastards who make life hard for their wivesผู้ชายแบบนี้ ทำให้คนเป็นเมียต้องลำบาก Failan (2001)
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร Platonic Sex (2001)
People who kill reverends' wives aren't exactly ushered to the front of the line in Heaven.ที่พรากเมียบาทหลวง หมดทางขึ้นสวรรค์ไปหลายชาติแน่ คุณจะไปไหน เรย์ Signs (2002)
These are our husbands and wives, our brothers and sisters our children.นี่คือ สามีและภรรยาของเรา พี่น้องของเรา... ... ลูกๆ ของเรา The Matrix Reloaded (2003)
It's 6:1 5 and your husband's called to say that Smith, Jones and their wives have been invited at the boss's request.สามีโทรมาบอกว่า สมิธกับโจนส์พร้อมภรรยา... จะมาด้วย ตามคำขอของเจ้านาย Mona Lisa Smile (2003)
I thought it was a place for tomorrow's leaders, not their wives.ฉันนึกว่าที่นี่จะเป็นที่สร้างว่าที่ผู้นำ ไม่ใช่ภรรยาผู้นำ Mona Lisa Smile (2003)
'Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, 'boyfriends, girlfriends, old friends.พ่อกับลูกชาย แม่กับลูกสาว สามีกับภรรยา แฟนหนุ่ม แฟนสาว หรือเพื่อนเก่า Love Actually (2003)
- Wives and family and stuff?-พวกภรรยา และครอบครัวล่ะคะ Love Actually (2003)
But their wives and girlfriends, et cetera.แต่พวกภรรยา แฟนๆ มาได้ Love Actually (2003)
And women? Women don't get to hold the priesthood, what they get is to be wives and to be mothers and share in its blessings.ผู้หญิงเป็นพระไม่ได้ นั่นก็เพราะ เธอจะต้องมีสามี ต้องกลายเป็นแม่ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะขอพรพระเจ้า Latter Days (2003)
Dad... your grandfather had half-a-dozen wives!หลวงพ่อครับ ปู่ของคุณก็มีเมียตั้งครึ่งโหลไม่ใช่เหรอครับ Latter Days (2003)
I've found wives for hundreds of men, but the Golden Dragon of Unity himself couldn't make love matches for you three.ข้าอบรมหญิงที่จะมาเป็นภรรยาสำหรับชายมานับร้อย แต่เทพแห่งมังกรทองผู้ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ ไม่สามารถทำให้เจ้าทั้งสามคน พบกับความรักที่เหมาะสมได้ Mulan 2: The Final War (2004)
- You have seven wives?คุณมีเมีย 7 คนเหรอ Around the World in 80 Days (2004)
Swivelly door.ประตูโยกได้ 50 First Dates (2004)
I think you'd better stop listening to old wives' tales.ผมคิดว่าคุณควรที่จะหยุดฟังนิทานภรรยาเก่า ' Cubeº: Cube Zero (2004)
As long as there are anxious wives and mothers, he'll be in businessตราบใดที่แม่บ้านยังหมกมุ่น พ่อคงไม่ตกงาน Saving Face (2004)
That is either the best of wives, or the very very worst. - You've got to meet Reynald...ถ้านางไม่ได้เมียที่แสนดี ก็คงเป็นเมียที่แย่มากๆ Kingdom of Heaven (2005)
- To the very best of wives. - God bless Jerusalem!- แด่ ภรรยาที่ดีที่สุด. Kingdom of Heaven (2005)
Husbands don't never seem to want to dance with their wives.ที่ไม่เคยเห็นสามีอยากจะเต้นรำกับภรรยาของตัวเอง Brokeback Mountain (2005)
Remember Chiyo, Geisha are not courtesans, and we're not wives.จำไว้เสมอชิโยะ เกอิชาไม่ใช่หญิงงามเมือง พวกเราไม่ใช่ภรรยาของใคร Memoirs of a Geisha (2005)
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Memoirs of a Geisha (2005)
Let's help each other as fellow wives, and wait for our husbandsมาช่วยเหลือกันในฐานะภรรยา ที่รอสามีกลับบ้าน Grave of the Fireflys (2005)
Our wives are friends, our kids go to the same Catholic school.เมียเราเป็นเพื่อนกัน ลูกๆ ของพวกเราก็เข้าโรงเรียนคาธอลิคที่เดียวกัน Allen (2005)
This is an old wives' tale.มันเป็นแค่ความเชื่อเก่าๆ The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wivThe housewives provide their families with necessities.
wivIt is their husbands' faults if wives do fall.
wivHousewives may well complain about their daily routine.
wivWhen we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.
wivA desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.
wivMany families now have two breadwinners with both husbands and wives working.
wivMany housewives make good use of frozen food.
wivMany wives complain about high prices.
wivToday's housewives do nothing but complain of high prices.
wivWives usually outlive husbands.
wivWith a shortage of midwives added to that of obstetricians it has become clear all over again that our country's obstetric care is in an extremely grave situation.
wivHousewives have a hundred things to do.
wivThese days more young husbands help their wives with housework.
wiv"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
wivSome economists estimate that housewives' services, valued in money, would amount to about 25% of GNP.
wivHowever, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.
wivSome Japanese wives are content to leave their husbands alone.
wivHusbands and wives should stand by each other throughout their life.
wivIn all times and places many examples of good relations between wives and mothers-in-law can be seen.
wivThanks to electric goods, housewives have plenty of free time.
wivWashing machines spare housewives a lot of trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ล้อเลื่อน[N] swivel chair
พระยาเทครัว[N] man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives, Example: เขาบอกว่าเขาชอบลูกสาวบ้านนี้ทั้งพี่ทั้งน้อง สงสัยจะอยากเป็นพระยาเทครัว, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูก หรือทั้งพี่ทั้งน้องในคราวเดียวกัน, Notes: (ปาก)
แพ้เมีย[V] have several wives died, See also: have a two or more wives die, Ant. แพ้ผัว, Thai definition: มีเมียกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
กินเมีย[ADJ] having many deceased wives
กินเมีย[V] bring death to the wife, See also: run through one's wives, Example: เพราะคุณกินเมีย จึงมีภาพที่ไม่ดีนักในสายตาของผู้หญิง, Thai definition: มีเมียกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
เทครัว[V] take all the woman in a family as his wives, Example: สมบูรณ์ได้ลูกสาวบ้านนี้เป็นภรรยาทั้งหมด คนจึงเรียกเขาว่าพระยาเทครัว, Thai definition: เรียกลักษณะที่ชายได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
WIVES    W AY1 V Z
WIVES'    W AY1 V Z
SWIVEL    S W IH1 V AH0 L
DWIVEDI    D W IH0 V EH1 D IY0
SWIVELS    S W IH1 V AH0 L Z
ALEWIVES    EY1 L W AY2 V Z
MIDWIVES    M IH1 D W AY2 V Z
SWIVELING    S W IH1 V L IH0 NG
SWIVELING    S W IH1 V AH0 L IH0 NG
HOUSEWIVES    HH AW1 S W AY2 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wive    (v) (w ai1 v)
wived    (v) (w ai1 v d)
wives    (v) (w ai1 v z)
swivel    (v) (s w i1 v @ l)
wiving    (v) (w ai1 v i ng)
swivels    (v) (s w i1 v @ l z)
midwives    (n) (m i1 d w ai v z)
fishwives    (n) (f i1 sh w ai v z)
swivelled    (v) (s w i1 v @ l d)
housewives    (n) (h au1 s w ai v z)
swivelling    (v) (s w i1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehlager {n}; Drehring {m}swivel [Add to Longdo]
Drehschraubstock {m}swivel vise [Add to Longdo]
Drehstuhl {m} | Drehstühle {pl}swivel chair | swivel chairs [Add to Longdo]
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}wife | wives [Add to Longdo]
Fischweiber {pl}fishwives [Add to Longdo]
Frau {f}; Ehefrau {f} | Frauen {pl}; Ehefrauen {pl}wife | wives [Add to Longdo]
Hausfrau {f} | Hausfrauen {pl}housewife | housewives [Add to Longdo]
Hebamme {f}; Geburtshelferin {f} | Hebammen {pl}; Geburtshelferinnen {pl}midwife | midwives [Add to Longdo]
Schwenkarm {m} | Schwenkarme {pl}swivel arm; swivelling arm | swivel arms [Add to Longdo]
Überwurfmutter {f} [techn.]swivel nut [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Wirbel {m} [naut.]swivel [Add to Longdo]
drehendswiveling [Add to Longdo]
drehtswivels [Add to Longdo]
drehteswiveled [Add to Longdo]
schwenkbarswivel-mounted [Add to Longdo]
schwenkbar {adj} | ... ist schwenkbarswivelling | ... can be swivelled round [Add to Longdo]
Die Zielleserschaft dieser Zeitschrift sind Hausfrauen.This magazine is beamed at housewives. [Add to Longdo]
Brückengewindestück {n}swivel; swivel plug [Add to Longdo]
drehbarer Schaftswivel stem [Add to Longdo]
Einschraubbrücke {f}bridge (valve); swivel; swivel plug [Add to Longdo]
Kappendichtung {f}swivel gasket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup [Add to Longdo]
スイバル;スイベル[, suibaru ; suiberu] (n) swivel [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
ワイヴァーン;ワイバーン;ワイヴァン[, waiva-n ; waiba-n ; waivan] (n) wyvern (two-legged dragon); wivern [Add to Longdo]
回転カン[かいてんカン, kaiten kan] (n) swivel clip [Add to Longdo]
回転椅子[かいてんいす, kaiten'isu] (n) swivel chair [Add to Longdo]
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new [Add to Longdo]
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P) [Add to Longdo]
良人[りょうじん;りょうにん, ryoujin ; ryounin] (n) (1) (phrase used by wives to their husbands as a form of address) (See 夫・おっと,亭主・1,ハズバンド,旦那・1) husband; (2) good person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhóu, ㄓㄡˊ, ] wives of brothers [Add to Longdo]
转台[zhuàn tái, ㄓㄨㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] rotating stage; swivel table [Add to Longdo]
转椅[zhuàn yǐ, ㄓㄨㄢˋ ㄧˇ, / ] swivel chair; children's roundabout [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] first wives of xiong-nu chiefs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wive \Wive\, v. i. [imp. & p. p. {Wived}; p. pr. & vb. n.
   {Wiving}.] [AS. w[imac]fian, gew[imac]fian. See {Wite}.]
   To marry, as a man; to take a wife.
   [1913 Webster]
 
      Wherefore we pray you hastily to wive.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top