Search result for

willigen

(65 entries)
(1.5062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willigen-, *willigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา willigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *willigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And all the volunteers and other partisans must go away from the Don!Die Freiwilligen und all die Partisanen sollen den Don verlassen! Tikhiy Don (1957)
And all the volunteers and other partisans must go away from the Don!Die Freiwilligen und all die Partisanen sollen den Don verlassen! Tikhiy Don II (1958)
Do you agree?Willigen Sie ein? Fever Mounts at El Pao (1959)
I coordinated the design of admission posters.Ich habe die Richtlinien für die Freiwilligenplakate entworfen. Operation Petticoat (1959)
This is your regular morning broadcast, courtesy of the Chinese people's volunteer army.Guten Morgen. Lhr hört eure allmorgendliche Sendung, präsentiert von der freiwilligen chinesischen Volksarmee. Pork Chop Hill (1959)
This is your regular morning broadcast, courtesy of the Chinese people's volunteer army.Guten Morgen. Lhr hört eure allmorgendliche Sendung, präsentiert von der freiwilligen chinesischen Volksarmee. Pork Chop Hill (1959)
For what i ask You s i r, rece ive A wi lling, capable, Worldly, highly soph isticated, Won derfu lly loyal- Wenn Sie mich fragen, dann erhalten Sie einen willigen, fähigen, weltgewandten, stark kultivierten, wundervoll loyalen Mann als rechte Hand, den Sie überall einsetzen können, wo Sie es als richtig empfinden. One for the Angels (1959)
Lieutenant Blake.Leutnant Blake, besorgen Sie den Freiwilligen Unterkünfte. The Alamo (1960)
But you will say yes.Bald werden Sie einwilligenThe Alamo (1960)
As far as the volunteers are concerned, we're sure Fannin has a thousand men.Die Freiwilligen müssen es glauben. The Alamo (1960)
Let the truth of Santa Anna's strength be known and there won't be a dozen left. You calling my boys cowards?Die Freiwilligen dürfen das wahre Kräfteverhältnis nicht erfahren. The Alamo (1960)
How can I compete with a man who's willing to get married?Wie soll ich mich mit einem heiratswilligen Mann messen? Can-Can (1960)
Surprising not to find you in the arms of some girl.Dass Sie gar nicht in den Armen eines willigen Flittchens liegen... The Devil's Eye (1960)
I'll need one volunteer, man or woman.Ich brauche einen Freiwilligen, Mann oder Frau. Spartacus (1960)
I have my volunteers.Ich habe meine FreiwilligenThe Devil at 4 O'Clock (1961)
Yes, Your Highness? Would you then still accept this marriage?Wollt Ihr dennoch in diese Ehe einwilligen, Jimena? El Cid (1961)
That Peter does something to avoid itIch halte es deshalb für das Beste, dass man dem Unvermeidlichen... durch einen freiwilligen Entschluss zuvorkommt. The Forger of London (1961)
I was stupid enough to say yes.Ich war dumm genug einzuwilligenThe Devil's Daffodil (1961)
Only volunteers go.Nur die Freiwilligen gehen mit. Kwiecien (1961)
All human beings of goodwill.- Das ist... die Gemeinschaft der GutwilligenLéon Morin, Priest (1961)
- l thought I asked for volunteers.- Ich hatte nach Freiwilligen gefragt. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Now, for this game, we shall need a volunteer.Nun, für dieses Spiel brauche ich einen FreiwilligenA Piano in the House (1962)
If we pardon him to receive a prison sentence, Carmencita will agree immediately to be my wife.Wenn Ihr ihn zu einer Gefängnisstrafe begnadigt, wird Carmencita sofort einwilligen meine Frau zu werden. Invincible Masked Rider (1963)
Just welcoming the volunteers aboard, sir.Ich begrüße nur die Freiwilligen an Bord. Carry On Jack (1964)
I need a volunteer who will mingle naked with the nudists.Ich brauche einen Freiwilligen. Der sich nackt unter die Nackten mischt! The Troops of St. Tropez (1964)
The captain intends to demand that you allow tonight's hornpipe display ashore and I want you to give way to him.Der Kapitän wird Sie darum bitten, die Hornpipe-Parade zu bewilligen. - Und Sie sollen ja sagen. - Was? Murder Ahoy (1964)
Surely not the work of any malicious prank ster.Sicher nicht das Werk eines böswilligen Schlingels. The Tomb of Ligeia (1964)
We need a volunteer.Wir brauchen einen FreiwilligenGo Light on the Heavy Water (1965)
Fellas, I'm going to need a volunteer to go into town to see the dentist.Leute, ich brauch 'nen Freiwilligen, der zum Zahnarzt geht. Happiness Is a Warm Sergeant (1965)
We're asking for a volunteer.Wir suchen einen FreiwilligenThe Yacht Murder Case (1965)
And if any kid has someone in his family who has talent, he's supposed to volunteer them to perform.Und wenn ein Kind jemanden mit Talent in der Familie hat soll es ihn als Freiwilligen vorschlagen. Munster the Magnificent (1965)
I'm Hammem Kodo, Wameru Volunteer Fire Battalion.Ich bin Hammem Kodo von der Freiwilligen Feuerwehr Wameru. Wall of Flames: Part 1 (1966)
Is it bad to speak the way I do to volunteers?Ist es schlecht, so zu Freiwilligen zu sprechen? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This is a reconnaissance job. I need a volunteer who's got plenty of guts and can move fast.Ich brauche einen Freiwilligen, der Mumm hat. Happy Birthday, Adolf (1966)
I'm asking for volunteers.Ich frag nach FreiwilligenI Look Better in Basic Black (1966)
Yeah, I don't suppose it would do any good to ask for volunteers. No.Ich vermute, es ist sinnlos, nach Freiwilligen zu fragen. Request Permission to Escape (1966)
I need a volunteer. Right!- Ich brauch einen FreiwilligenThe Assassin (1966)
Amazing the way this place suddenly comes alive with volunteers.Wie das plötzlich von Freiwilligen wimmelt! The Flame Grows Higher (1966)
I issued a directive last week in regard to a voluntary curfew for all astronauts.Ich habe letzte Woche eine Anweisung... zur freiwilligen Ausgangssperre für alle Astronauten herausgegeben. Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
Roger.Alle Freiwilligen heben die Hand. What's New, Poodle Dog? (1966)
I would like a volunteer from the audience to help blindfold Signor Alberti.Ich brauche einen Freiwilligen, der hilft, Signor Alberti die Augen zu verbinden. Old Man Out: Part 1 (1966)
Do you know where we can find a volunteer, Mr. Bailey?Kennen Sie zufällig einen Freiwilligen, Mr. Bailey? The Corbomite Maneuver (1966)
Nothing will be said if any volunteer wants to back out.Freiwilligen, die jetzt aussteigen wollen, werden keine Vorwürfe gemacht. The Menagerie: Part II (1966)
Dad'll never go for it.Dad wird da nie einwilligenMiracle in the Jungle (1967)
Newkirk? Yes, sir.Newkirk, ich brauch 'nen FreiwilligenEveryone Has a Brother-in-Law (1967)
I must have a volunteer. Who will go and spy on the Gauls?Ich brauche einen Freiwilligen, der die Gallier ausspioniert. Asterix (1967)
I want a volunteer!Ich brauche einen FreiwilligenAsterix (1967)
I said I am calling for a volunteer.Ich sagte, ich brauche einen FreiwilligenAsterix (1967)
A volunteer for a good wallop!Ich brauche einen Freiwilligen, der sich verhauen lässt. Asterix (1967)
I would like a bit more enthusiasm when I call for a volunteer.Ich erwarte mehr Begeisterung, wenn ich einen Freiwilligen brauche! Asterix (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen {pl}; Freiwilligevolunteer | volunteers [Add to Longdo]
bewilligen; zuweisen | bewilligend; zuweisend | bewilligt; zugewiesento allot | alloting; allotting | alloted; allotted [Add to Longdo]
bewilligen; gewähren | bewilligend; gewährend | bewilligt; gewährt | bewilligt | bewilligte; gewährteto grant | granting | granted | grants | granted [Add to Longdo]
(Mittel) bewilligen; vorsehen; Ausgaben einplanento budget [Add to Longdo]
einwilligen; dulden; zustimmen | einwilligend; duldend; zustimmend | eingewilligt; geduldet; zugestimmt | willigt ein; duldet; stimmt zu | willigte ein; duldete; stimmte zuto acquiesce | acquiescing | acquiesced | acquiesces | acquiesced [Add to Longdo]
einwilligend; zustimmendconsenting [Add to Longdo]
gestatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulassend; bewilligend | gestattet; zugelassen; bewilligtto allow of | allowing | allowed [Add to Longdo]
verwenden; bereitstellen; bewilligen (Geld) (für) | verwendend; bereitstellend; bewilligend | verwendet; bereitgestellt; bewilligt | verwendet | verwendeteto appropriate (for) | appropriating | appropriated | appropriates | appropriated [Add to Longdo]
zustimmen; einwilligen; zusagen | zustimmendto consent | consentient [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
UNV : Freiwilligenprogramm der Vereinten NationenUNV : United Nations Volunteers [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
可決[かけつ, kaketsu] bewilligen, annehmen [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
[だく, daku] ZUSTIMMEN, EINWILLIGEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top