Search result for

visionary

(29 entries)
(0.76 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visionary-, *visionary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual
visionary[ADJ] เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary[ADJ] ไม่จริง, See also: ที่เกิดจากจินตนาการ, Syn. imaginery, Ant. realistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
visionary(n) คนสร้างวิมานในอากาศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
God, it is hell being a visionary.พระเจ้า นี่มันเหมือนกับทัศนคตินรกเลย Hope Springs (2003)
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ The Corporation (2003)
David williams is supposed to be holding it. He was the visionary.เดวิด วิลเลี่ยมควรเป็นคนถือกล้องส่องทางไกล เพราะเขาเป็นต้นหน The Fog (2005)
Hey, what about Visionary Vanguard?เฮ้ ! นายวาดวิมานอะไรไว้ล่ะ? ท่านผู้นำ. The Lake House (2006)
-Yeah, Visionary Vanguard.ใช่ . ความใฝ่ฝัน The Lake House (2006)
Transforming the work of this visionary artist into a global brand, which is really an exciting enterprise.แปลงผลงานของอาร์ติสท์ผู้สร้างสรรค์คนนี้ ให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลก ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมาก The Devil Wears Prada (2006)
-Yes, a great visionary.-ใช่แล้ว ผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง Night at the Museum (2006)
Adam was the visionary.อดัม เป็นหัวคิด Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
You were a visionary,คุณเคยเป็นผู้มองการณ์ไกล Chapter Eight 'Villains' (2008)
We caught up with David Finch speaking to the Marthaville Order of Visionary Southern Gentlemen today as he embarks on his campaign for the U.S. House of Representatives.เราทีเทปท่านเดวิด ฟลินช์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ของมาทาร์วิลของสุภาพบุรุษชาวใต้ผู้นี้ ในขณะที่ท่านกำลังดำเนินการเกี่ยวกับแคมเปญ สำหรับผู้แทนคณะรัฐสภา To Love Is to Bury (2008)
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
I'm not crazy. I'm a visionary!ผมไม่ใช่คนบ้า ผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ Superhero Movie (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VISIONARY    V IH1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visionary    (n) (v i1 zh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seherblick {m}visionary power [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空想家[くうそうか, kuusouka] (n) visionary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, a. [Cf. F. visionnaire.]
   1. Of or pertaining to a visions or visions; characterized
    by, appropriate to, or favorable for, visions.
    [1913 Webster]
 
       The visionary hour
       When musing midnight reigns.     --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected by phantoms; disposed to receive impressions on
    the imagination; given to reverie; apt to receive, and act
    upon, fancies as if they were realities.
    [1913 Webster]
 
       Or lull to rest the visionary maid.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing in imagination only; not real; fanciful;
    imaginary; having no solid foundation; as, visionary
    prospect; a visionary scheme or project. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fanciful; fantastic; unreal. See {Fanciful}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, n.; pl. {Visionaries}.
   1. One whose imagination is disturbed; one who sees visions
    or phantoms.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose imagination overpowers his reason and controls
    his judgment; an unpractical schemer; one who builds
    castles in the air; a daydreamer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visionary
   adj 1: not practical or realizable; speculative; "airy theories
       about socioeconomic improvement"; "visionary schemes for
       getting rich" [syn: {airy}, {impractical}, {visionary},
       {Laputan}, {windy}]
   n 1: a person given to fanciful speculations and enthusiasms
      with little regard for what is actually possible
   2: a person with unusual powers of foresight [syn: {visionary},
     {illusionist}, {seer}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 visionary
  n.
 
   1. One who hacks vision, in the sense of an Artificial Intelligence
   researcher working on the problem of getting computers to ?see? things
   using TV cameras. (There isn't any problem in sending information from a TV
   camera to a computer. The problem is, how can the computer be programmed to
   make use of the camera information? See {SMOP}, {AI-complete}.)
 
   2. [IBM] One who reads the outside literature. At IBM, apparently, such a
   penchant is viewed with awe and wonder.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top