Search result for

too much

(59 entries)
(2.4826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -too much-, *too much*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
too much of a good thing[IDM] สิ่งดีๆที่ได้รับมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was it too much?เจเรมี่ Silly Love Songs (2011)
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก Rebecca (1940)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
Too much.มีจำนวนมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The way I figure there's really not too much future with a sawed-off runt like you.ฉันว่านะ... ...คนห่วยๆ อย่างนาย ไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They say people with fair skin can't take too much.ว่ากันว่าพวกผิวบาง โดนแดดมากไม่ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- I'd like you to have my blessing. Don't worry too much. Very good turnout.ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ปฎิบัติ ที่ดีมาก How I Won the War (1967)
- Too much.มากเกินไป เร็วเกินไป Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
too muchA child is spoiled by too much attention.
too muchA face with too much make-up looks strange.
too muchAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
too muchAnother thing to avoid is to use too much praise.
too muchAt the party the other night, my brother drank a bit too much and passed out.
too muchAvoid drinking too much water with your meals.
too muchBeing too busy with work is a problem, but then so is having too much free time.
too muchBe sure not to eat too much.
too muchBut you don't want to bend the knees too much.
too muchCooking takes up too much time.
too muchDo not eat too much cake.
too muchDo not look too much to other for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินขนาด[ADV] too much, See also: over, excessively, Example: หมอสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เขาปวดท้อง เพราะทานอาหารเกินขนาด, Thai definition: เกินกำหนด, ใหญ่เกินไป
เกินต้องการ[ADV] too much, See also: over, beyond, Example: โครงการนี้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อของมามากเกินต้องการ
เกินงาม[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม, Thai definition: เกินพอดีจนไม่งาม
เกินดี[ADV] excessively, See also: too much, immoderately, unreasonably, Example: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น, Thai definition: เกินพอดีจนไม่ดี
เกินไป[ADV] too much, See also: over, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินพอดี, เกินดี, Example: ถ้าแบตเตอรี่มีกำลังอ่อนเกินไป ควรหาแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน, Thai definition: เกินพอดี
เกินหน้า[ADV] too far, See also: too much, excessively, improperly, immoderately, Syn. เกินหน้าเกินตา, Example: ผู้ที่สร้างสีสันให้กับงาน ปาร์ตี้ดนตรีและสีขาวเห็นจะไม่มีใครเด่นเกินหน้า ดารุณี กฤตบุญญาลัย สาวสังคมที่มาในชุดขาวพลิ้วพราย, Thai definition: มากกว่า, เด่นกว่า
เกิน[ADV] far, See also: too much, over, more, further, Syn. พ้น, เลย, Example: หญิงมีครรภ์ที่นั่งทำงานหน้าจอเกินกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งลูกมาก, Thai definition: มากเกินไป
แฝดน้ำ[N] too much amniotic fluid in the pregnancy, See also: water discharged just before giving birth, Example: คนไข้รายนี้ใกล้คลอดเต็มที มีแฝดน้ำออกมาแล้ว, Thai definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
ฟุ้ง[ADV] too much, See also: too many, Syn. โม้, โว, Example: มท.1 คุยฟุ้งไปทั่วว่าจะกำจัดแหล่งยาเสพติดในเมืองไทยให้ได้ทุกที่, Thai definition: พูดโอ้อวดมากเกินควร
ท่วมหัว[ADV] very much, See also: too much, too many, Syn. มากมาย, เกินพอ, Example: ชาวนารายย่อยมีหนี้สินท่วมหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many   FR: diffusément
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
เกินการ[X] (koēn kān) EN: too ; too much   FR: trop
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly   FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively   
เลยธง[X] (loēi thong) EN: immoderate ; too much   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überregulierung {f}too much regulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P) [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太多[tài duō, ㄊㄞˋ ㄉㄨㄛ, ] too much [Add to Longdo]
过于[guò yú, ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] too much; excessively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  too much
      adv 1: more than necessary; "she eats too much"; "let's not
             blame them overmuch" [syn: {overmuch}, {too much}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top