Search result for

tome

(79 entries)
(1.7377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tome-, *tome*
Possible hiragana form: とめ
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tome[N] หนังสือเล่มหนา
tome[N] เล่มหรือฉบับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
dioptometern. เครื่องมือวัดอำนาจการหักเหแสงของตา
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
harmotomen. แร่จำพวก zeolite
hectometer(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre
hectometre(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre

English-Thai: Nontri Dictionary
tome(n) หนังสือเล่มโต,สมุด
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tomentoseมีขนสั้นหนานุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentuloseมีขนนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentumขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
- Tomek.- โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
Tomek?โตเม็ก? A Short Film About Love (1988)
Tomek.โตเม็ก A Short Film About Love (1988)
It was then I knew I was tome.หลังจากนั้นผมก็รู้ว่า ผมกลับบ้านแล้ว The Education of Little Tree (1997)
Yesterday, the 20th, at 11:47 p.m. Japam tome... sevem Amerocam astromauts... were laumched omto space from Cape Camaveral.เมื่อวาน, วันที่ 20, เวลา 23: 47 น. เวลาญี่ปุ่น... Millennium Actress (2001)
And tome it it spoke volumes as to how industry and government were consulting with each other and working with each other.มันบอกอะไรมากมายว่า ธุรกิจและรัฐบาลปรึกษาหารือกัน และทำงานร่วมกันตลอดเวลา The Corporation (2003)
As for every question I have there seem to be five questions that come back tome.ดูเหมือนทุกคำถามที่ฉันถามออกไป จะถูกถามย้อนกลับมา 5 คำถามเสมอ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tomeThe Tomei Expressway connects Tokyo with Nagoya.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อะตอม[n.] (atǿm) EN: atom   FR: atome [m]
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijēn) FR: atome d'oxygène [m]
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkkhā) EN: customers' accounts   
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūkkhā) EN: serve customers   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOME    T OW1 M
TOMEI    T AA1 M AY0
TOMEK    T OW1 M EH0 K
TOMEO    T OW1 M IY0 OW0
TOMER    T OW1 M ER0
TOMES    T OW1 M Z
TOMEY    T OW1 M IY0
TOMERLIN    T AA1 M ER0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tome    (n) (t ou1 m)
tomes    (n) (t ou1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
泊める[とめる, tomeru] bei_sich_aufnehmen, aufnehmen [Add to Longdo]
留める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tome \Tome\ (t[=o]m), n. [F. tome (cf. It., Sp., & Pg. tomo), L.
   tomus, fr. Gr. ? a piece cut off, a part of a book, a volume,
   akin to ? to cup, and perhaps to L. tondere to shear, E.
   tonsure. Cf. {Anatomy}, {Atom}, {Entomology}, {Epitome}. ]
   As many writings as are bound in a volume, forming part of a
   larger work; a book; -- usually applied to a ponderous
   volume.
   [1913 Webster]
 
      Tomes of fable and of dream.       --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      A more childish expedient than that to which he now
      resorted is not to be found in all the tomes of the
      casuists.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tome
   n 1: a (usually) large and scholarly book

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top