Search result for

spore

(45 entries)
(0.9866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spore-, *spore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spore[N] เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ประเภทโปรโตซัว, See also: สปอร์, Syn. cell, germ
spore[VI] สร้างสปอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spore(สพอร์) n. สปอร์,เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือโปรโตซัวหรือเชื้อราหรือสาหร่ายทะเลบางชนิด., See also: sporal adj. sporoid adj.
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
ascospore(แอสโคสพอร์') สปอร์จากภายในถุง (ascus) . -ascosporic, ascosporous adj. (spore formed within an ascus)
oospore(โอ'อะสพอร์) n. ไข่ที่รับเชื้อแล้วที่อยู่ภายใน oogonium (ดู)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporeสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporeสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spore mother cell; sporocyteเซลล์กำเนิดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sporelingต้นอ่อน [เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sporeสปอร์, เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข้าแต่ละเซลล์สามารถ จะงอกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  มักจะพบในพืชจำพวกเฟิน มอส และฟังไจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์ The Cement Garden (1993)
No! No, spores.ไม่ ไม่ สปอร์ eXistenZ (1999)
Deadly spores.สปอร์แห่งความตาย eXistenZ (1999)
Spores!สปอร์ eXistenZ (1999)
Pods are susceptible to spore infections.พอดอ่อนไหว ต่อการติดเชื้อสปอร์ eXistenZ (1999)
- Mold spores.-เชื้อรา Ghosts (2008)
Mold spores, shawn.เชื้อราทั้งนั้น, ชอว์น Ghosts (2008)
What we thought was ash was just millions of spores.ลองคิดว่าเถ้าเป็นแค่ล้านของสปอร์สิ Episode #3.5 (2009)
The spores are weaponized, reduced to a respiral idealสปอร์ถูกใช้เป็นอาวุธ ทำลายระบบทางเดินหายใจ Amplification (2009)
He's in charge of site containment and spore analysis.เขาเป็นหัวหน้าหน่วยกักกันและวิเคราะห์เชื้อโรค Amplification (2009)
Anyone with access to weaponized spores.ใครที่เข้าถึงอาวุธเชื้อโรคนี้ Amplification (2009)
Airborne spores scattered that way,สปอร์แพร่กระจายไปทางนั้น Amplification (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปอร์[N] spore, Example: เห็ดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์, Thai definition: เซลล์พืชซึ่งสามารถเกิดได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores   FR: levure [f]
สปอร์[n.] (sápø) EN: spore   FR: spore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORE    S P AO1 R
SPORER    S P AO1 R ER0
SPORES    S P AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spore    (n) (s p oo1 r)
spores    (n) (s p oo1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spore {f} [biol.] | Sporen {pl}spore | spores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芽胞[がほう, gahou] (n,adj-no) spore [Add to Longdo]
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions) [Add to Longdo]
散布体[さんぷたい, sanputai] (n) diaspore [Add to Longdo]
小胞子[しょうほうし, shouhoushi] (n) microspore [Add to Longdo]
大胞子[だいほうし, daihoushi] (n) macrospore [Add to Longdo]
分生子[ぶんせいし, bunseishi] (n) (1) conidia; conidiospore; conidium; conidio-; conidi-; (adj-no) (2) conidial [Add to Longdo]
胞子[ほうし, houshi] (n,adj-no) spore; (P) [Add to Longdo]
遊走子[ゆうそうし, yuusoushi] (n) zoospore [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāo, ㄅㄠ, ] spore [Add to Longdo]
孢子[bāo zǐ, ㄅㄠ ㄗˇ, ] spore [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胞子[ほうし, houshi] Spore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spore \Spore\ (sp[=o]r), n. [Gr. ? a sowing, seed, from ? to
   sow. Cf. {Sperm}.]
   1. (Bot.)
    (a) One of the minute grains in flowerless plants, which
      are analogous to seeds, as serving to reproduce the
      species.
      [1913 Webster]
 
   Note: Spores are produced differently in the different
      classes of cryptogamous plants, and as regards their
      nature are often so unlike that they have only their
      minuteness in common. The peculiar spores of diatoms
      (called {auxospores}) increase in size, and at length
      acquire a siliceous coating, thus becoming new diatoms
      of full size. Compare {Macrospore}, {Microspore},
      {Oospore}, {Resting spore}, {Sphaerospore},
      {Swarmspore}, {Tetraspore}, {Zoospore}, and
      {Zygospore}.
      [1913 Webster]
    (b) An embryo sac or embryonal vesicle in the ovules of
      flowering plants.
      [1913 Webster]
 
   2. (Biol.)
    (a) A minute grain or germ; a small, round or ovoid body,
      formed in certain organisms, and by germination giving
      rise to a new organism; as, the reproductive spores of
      bacteria, etc.
    (b) One of the parts formed by fission in certain
      Protozoa. See {Spore formation}, belw.
      [1913 Webster]
 
   {Spore formation}.
    (a) (Biol) A mode of reproduction resembling multiple
      fission, common among Protozoa, in which the organism
      breaks up into a number of pieces, or spores, each of
      which eventually develops into an organism like the
      parent form. --Balfour.
    (b) The formation of reproductive cells or spores, as in
      the growth of bacilli.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spore
   n 1: a small usually single-celled asexual reproductive body
      produced by many nonflowering plants and fungi and some
      bacteria and protozoans and that are capable of developing
      into a new individual without sexual fusion; "a sexual
      spore is formed after the fusion of gametes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top