Search result for

snuggle

(40 entries)
(0.7206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snuggle-, *snuggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snuggle[VI] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle[VT] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle up[PHRV] พักอย่างสบาย, See also: ซุกอย่างสบาย, Syn. nestle up
snuggle down[PHRV] อิงแอบอย่างสบาย, Syn. nestle down

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, okay. Now, what is wrong with my Snuggles?โอเคๆ ยี่ห้อสนักเกิ้ลมีอะไรไม่ดี The One with the East German Laundry Detergent (1994)
oh, don't worry. you little snuggle bunnies can hop around all you want.อย่ากังวลไปเลย พวกเธอกอดกัน จู๋จี๋กันไปเหอะ Aqua (2005)
Snuggle up by an old stone fireplace and enjoy a cup of cocoa."ซุกตัวข้างเตาผิง ละเลียดโกโก้สักถ้วย" The Holiday (2006)
Maybe you'd like to snuggle in a nice little nook for the night, eh?นี่มาดูกันดีกว่าว่าข้าจะทำอะไรเจ้า มามะ มามะ Enchanted (2007)
He is a snuggler,isn't he?มันชอบมานอนซุกใช่มั้ยคะ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Want to order a pizza, maybe snuggle up, pop in a movie?สั่งพิซซ่า นั่งดูหนังกันมั้ย? Home (2010)
Snuggles, huh?สบายไหม Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Let's just stay here and snuggle.มานอนกอดกันที่นี่ก่อนดีกว่า Your Highness (2011)
Shh. I think they're snuggled up.ฉันคิดว่าพวกเขากำลังนอนหลับ Happy Feet Two (2011)
No, it's just... we could just snuggle or something.ไม่ มีแต่... .. ให้เราได้แอบอิงกัน หรืออะไรแบบนั้น No Strings Attached (2011)
We probably shouldn't snuggle.เราไม่ควรจะแอบอิงกัน No Strings Attached (2011)
Well enough to know who to keep away from and who to snuggle up to.พอที่จะรูว่าใครควรที่จะอยู่ห่าง ใครที่ควรจะอยู่ใกล้ - ติวเร็วเลยนะ? Pilot (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
เคล้าเคลีย[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, Example: แมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบเคล้าเคลียเจ้าของอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เคล้าคู่กัน เคียงเคล้ากัน
เคลียเคล้า[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, Example: พอถึงปูนหกสิบกามวิสัยดำเนินไปได้ก็แต่เพียงเคลียเคล้า ถกไถ และดอมดม
พันแข้งพันขา[V] snuggle up to one's legs, Example: ไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหน ลูกหมาก็วิ่งกรูตามไปพันแข้งพันขาจนเดินเหินลำบาก, Thai definition: คลุกคลีคลอเคลียอยู่ที่ขา, ไปไม่พ้นตัว
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
แนบเนื้อ[V] snuggle, See also: be tight, Example: เธอมิได้ถามเฉยๆ แต่ยังแนบเนื้อเข้าไปชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับเนื้อนิ่ม
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner

CMU English Pronouncing Dictionary
SNUGGLE    S N AH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snuggle    (v) (s n uh1 g l)
snuggled    (v) (s n uh1 g l d)
snuggles    (v) (s n uh1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snuggle \Snug"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Snuggled}; p. pr. & vb.
   n. {Snuggling}.] [Freq. of snug.]
   To move one way and the other so as to get a close place; to
   lie close for comfort; to cuddle; to nestle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snuggle
   n 1: a close and affectionate (and often prolonged) embrace
      [syn: {cuddle}, {nestle}, {snuggle}]
   v 1: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
      "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
      snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle},
      {snuggle}, {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   2: position comfortably; "The baby nestled her head in her
     mother's elbow" [syn: {nestle}, {snuggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top