Search result for

sniff

(84 entries)
(1.5253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniff-, *sniff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniff[VI] สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff[VT] สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff[N] เสียงสูดจมูก
sniff[N] การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniff[N] ข้อสงสัย, See also: ข้อกังขา
sniffy[ADJ] หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
sniffy[ADJ] ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
sniffer[N] คนที่สูดจมูก, See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิด ที่จะเลิกดมกาวซะแล้ว Airplane! (1980)
Now look, I've gone and caught a sniffle.ดูนะ, ผมไปและคัดจมูกมา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's not to keep. It's just to sniff.มันไม่ให้ มันเป็นเพียงที่จะสูดอากาศ The Russia House (1990)
Attaboy. Attaboy, sniff it out.เก่งมาก ๆ ดมให้เจอ Of Mice and Men (1992)
- Sniff them out, Mary.- ดมกลิ่นหามันซิ, แมร์รี่, Hocus Pocus (1993)
[ Sniffs ] Why should I hire Poles ?...จะไปจ้างทำไม Schindler's List (1993)
backbreaking work, at my new villa. [ Sniffs ]ที่วิลล่าใหม่ของฉัน Schindler's List (1993)
The more I look at you-- [ Sniffs ]ยิ่งเห็นคุณ... Schindler's List (1993)
[ Sniffs ] Oh, that's-- that's real control.ควบคุมได้แน่มาก Schindler's List (1993)
Banes is sniffing' around... and your hormone surges are gettin' out of control.เบนส์ตายังกับสับปะรด และฮอร์โมนนายก็ดูจะควบคุมไม่อยู่แล้ว Junior (1994)
I hope so, because he's got a talent for sniffing' out a lie.ฉันก็หวังอย่างงั้น เพราะว่าเขามีพรสวรรค์ในการจับโกหก Léon: The Professional (1994)
- Learning from each other's knowin' - [ Sniffing ]- การเรียนรู้จาก knowin กันและกัน ' - [ดมกลิ่น] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sniffI sniffed the smell.
sniffThe dog sniffed at the stranger.
sniffThe dog sniffed the ground.
sniffThe dog was sniffing a stick.
sniffWe sniffed at the food suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุดฟิด[V] sniff, Example: เขาทำท่าฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆ, Thai definition: ดมเพื่อพิสูจน์กลิ่น, Notes: (ปาก)
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การดม[N] smelling, See also: sniffing, Syn. การสูด, การดมกลิ่น, Example: สิ่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร จะต้องใช้การดมจึงจะรู้, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
การดมกลิ่น[N] sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
จาม[V] sneeze, See also: sniff, Example: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก, Thai definition: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
ฟุดฟิด[v.] (futfit) EN: sniff   
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom klin) EN: sniffer dog ; sniffing dog   FR: chien renifleur [m]
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFF    S N IH1 F
SNIFFS    S N IH1 F S
SNIFFY    S N IH1 F IY0
SNIFFED    S N IH1 F T
SNIFFEN    S N IH1 F AH0 N
SNIFFER    S N IH1 F ER0
SNIFFING    S N IH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniff    (v) (s n i1 f)
sniffs    (v) (s n i1 f s)
sniffy    (j) (s n i1 f ii)
sniffed    (v) (s n i1 f t)
sniffle    (v) (s n i1 f l)
sniffier    (j) (s n i1 f i@ r)
sniffing    (v) (s n i1 f i ng)
sniffled    (v) (s n i1 f l d)
sniffles    (v) (s n i1 f l z)
sniffiest    (j) (s n i1 f i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
クンクン[, kunkun] (n,adv,vs) (on-mim) sniff [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
スニッファ[, suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スニファ[, sunifa] (n) {comp} sniffer [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]
麻薬犬[まやくけん, mayakuken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
麻薬探知犬[まやくたんちけん, mayakutanchiken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. t.
   1. To draw in with the breath through the nose; as, to sniff
    the air of the country.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive as by sniffing; to snuff, to scent; to smell;
    as, to sniff danger.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, n.
   The act of sniffing; perception by sniffing; that which is
   taken by sniffing; as, a sniff of air.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. i. [imp. & p. p. {Sniffed}or {Snift}; p. pr. &
   vb. n. {Sniffing}.] [OE. sneven; akin to snivel, snuff; cf.
   Dan. snive to sniff. See {Snuff}, v. t.]
   To draw air audibly up the nose; to snuff; -- sometimes done
   as a gesture of suspicion, offense, or contempt.
   [1913 Webster]
 
      So ye grow squeamish, gods, and sniff at heaven. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniff
   n 1: sensing an odor by inhaling through the nose [syn: {sniff},
      {snuff}]
   v 1: perceive by inhaling through the nose; "sniff the perfume"
      [syn: {sniff}, {whiff}]
   2: inhale audibly through the nose; "the sick student was
     sniffling in the back row" [syn: {sniff}, {sniffle}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sniff
  v.,n.
 
   1. To watch packets traversing a network. Most often in the phrase packet
   sniffer, a program for doing same. 2. Synonym for {poll}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top