Search result for

skulptur

(58 entries)
(1.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skulptur-, *skulptur*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา skulptur มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *skulptur*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ll bet you paid plenty for this little piece of sculpture.Ich wette, Sie haben eine Menge fur diese kleine Skulptur bezahlt. North by Northwest (1959)
No. The sculpture.Nein, nein, die SkulpturMakkers, staakt uw wild geraas (1960)
The sculpture should be here.Die Skulptur kann besser so stehen. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Say, Nora. Where did you get this sculpture ?Nora, woher hast du die SkulpturMakkers, staakt uw wild geraas (1960)
stucco, molded paneling, marble, black mirrors, dark-toned portraits, columns,Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmen. Last Year at Marienbad (1961)
through these salons and galleries, in this edifice of a bygone era sculpted doorframes, rows of doorways, galleries, side corridors that in turn lead to empty salons heavy with ornamentation of a bygone era,durch diese Räume in diesem Gebäude, das der Vergangenheit angehört... Es sind leere Räume, die überfüllt sind mit Dingen aus einem anderen Jahrhundert. ... Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmen. Last Year at Marienbad (1961)
marble, black mirrors, dark-toned portraits, columns, sculpted doorframes, rows of doorways, galleries, side corridors that in turn lead to empty salons, salons heavy with ornamentation of a bygone era dark-toned portraits, columns,mit Stuck, Marmor, schwarzen Scheiben und Bildern in dunklen Farben. Pfeilern, Skulpturen, die die Türen umrahmen. Eine Tür reiht sich an die nächste. Last Year at Marienbad (1961)
The tranquil smile on the crudely sculpted face mesmerized them.Die Skulptur zeigte das Gesicht einer Frau, mit einem Lächeln, das sie in seinen Bann zog. Jules and Jim (1962)
The statue was in an outdoor museum on an Adriatic island.Die Skulptur befand sich in einem Freiluftmuseum auf einer Adriainsel. Jules and Jim (1962)
They spent an hour by the statue.Sie blieben eine Stunde bei der SkulpturJules and Jim (1962)
Catherine, the French girl, had the smile of the statue on the island.Catherine, die Französin, hatte das Lächeln der Skulptur der Insel. Jules and Jim (1962)
Oh, Barrett has installed my new abstract in the garden.Barrett hat mir im Garten eine abstrakte Skulptur eingerichtet. The Servant (1963)
It's free-form sculpture, like my others.Eine Freiformskulptur, wie meine anderen. Good Neighbor Sam (1964)
See, the idea of found-object sculpture is to find beauty and enjoyment out of an arrangement of ordinary, everyday objects.Die Idee einer Fundstück-Skulptur ist es, Schönheit und Genuss in einer Reihe gewöhnlicher Alltagsobjekte zu finden. Good Neighbor Sam (1964)
Junk sculpture.Abfall-Skulpturen. Good Neighbor Sam (1964)
Born to sculpt, not paint.Er war für die Skulptur geschaffen, nicht die Malerei. The Agony and the Ecstasy (1965)
A setting for his Tomb of Lorenzo... with its figures of Dusk and Dawn.Die Umrahmung des Grabmals Lorenzos... mit den Skulpturen die Abenddämmerung... und die Morgenröte. The Agony and the Ecstasy (1965)
- How many sculptures do you plan for this tomb?Wie viele Skulpturen habt Ihr für das Grabmal vorgesehen? The Agony and the Ecstasy (1965)
The true house of God and center of our faith a setting for your sculpture group?Für Euch ist es nur eine Fassung für Skulpturen? The Agony and the Ecstasy (1965)
Is my new cathedral to be nothing but a setting for a sculpture group?Soll meine Kathedrale nur eine Fassung für Eure Skulpturen sein? The Agony and the Ecstasy (1965)
Perhaps I'll put it there like a piece of sculpture.Vielleicht stelle ich ihn hier hin, wie eine SkulpturBlow-Up (1966)
I really must confess that my great weakness is sculpture.Ich hab nicht so viel übrig für Bilder. Meine große Schwäche sind Skulpturen. Gambit (1966)
Don't you know you can't fake sculpture anymore?Man kann Skulpturen nicht mehr fälschen. How to Steal a Million (1966)
A piece of sculpture made centuries ago by some over-sexed Italian.Die jahrhundertealte Skulptur eines sexbesessenen Italieners. How to Steal a Million (1966)
And observe, please, the security precautions protecting your great sculpture.Und beachten Sie bitte die Sicherheitsvorkehrungen... zum Schutz Ihrer großartigen SkulpturHow to Steal a Million (1966)
My dear Bernard, Bonnet has a Cellini sculpture on exhibition right now which is worth $1.000.000.Mein lieber Bernard, Bonnet stellt gerade eine Cellini-Skulptur aus, die 1.000.000 $ wert ist. How to Steal a Million (1966)
The sculpture impresses me exceedingly.Diese Skulptur bewegt mich zutiefst. The Last Adventure (1967)
- It's called a kinetic sculpture.- Es ist eine kinetische SkulpturGuess Who's Coming to Dinner (1967)
This sample has been cleverly hidden in this massive modern sculpture which arrives at the museum tomorrow.Diese Probe wurde geschickt in dieser großen, modernen Skulptur versteckt, die morgen im Museum ankommt. The Phoenix (1968)
The sculpture arrives at the museum about 2 in the afternoon.Die Skulptur kommt ungefähr um 14 Uhr im Museum an. The Phoenix (1968)
I'll see how they're coming with the sculpture.Ich sehe nach, wie es mit der Skulptur geht. The Phoenix (1968)
The sculpture is far enough from the rear wall.Die Skulptur steht weit genug von der Hinterwand entfernt. The Phoenix (1968)
I want to see the great sculpture before I go on duty.Ich will die großartige Skulptur vor meiner Schicht ansehen. The Phoenix (1968)
Now, if you care to look at the sculpture.Wenn Sie sich jetzt die Skulptur anschauen wollen? The Phoenix (1968)
Days and nights here in the darkness. Amusing myself by caressing their bodies at will.Tag und Nacht hatte ich hier im Dunklen meine Freude daran, Skulptur für Skulptur abzutasten. Blind Beast (1969)
They were discussing your photos and statue.Studenten sprachen begeistert von den Fotografien und der SkulpturBlind Beast (1969)
I went to the exhibition and ran my hands over the sculpture.Ich ging zur Galerie, um die Skulptur mit eigenen Händen zu überprüfen. Blind Beast (1969)
If you do, I'll create a work of art.Steh mir Modell, und ich erschaffe eine wundervolle SkulpturBlind Beast (1969)
What about it?- Eine Skulptur, die die Schönheit von Berührung ausdrückt, die nur ein Blinder schaffen kann, eine neuartige Skulptur, die nur ein Blinder begreift ... Blind Beast (1969)
But once it's finished, you'll let me go, right?Sobald die Skulptur fertig ist, darf ich doch gehen? Blind Beast (1969)
After thinking about it I realized that the art of touching is really quite an interesting concept.Wenn ich darüber nachdenke, dann ist eine Kunst der Berührung, eine nur mit dem Tastsinn erschaffene Skulptur wirklich sehr interessant. Blind Beast (1969)
You concentrate on your art, it's your only pleasure in life.Konzentriere du dich ganz auf deine Skulptur. Das ist schließlich deine einzige Freude. Blind Beast (1969)
How long will it take you to finish it?Wann wirst du die Skulptur vollendet haben? Blind Beast (1969)
You prefer cold clay to a living, breathing woman.Statt echter Frauen liebst du deine Skulpturen. Blind Beast (1969)
Shall we get back to work?Wollen wir nicht weitermachen? Mit der SkulpturBlind Beast (1969)
Be happy for me, she's helping me make a unique work of art.Mutter, freu dich für mich. Dank ihr gelingt mir eine einzigartige SkulpturBlind Beast (1969)
The sculpture isn't finished yet.Die Skulptur ist doch noch nicht fertig. Blind Beast (1969)
You said my work is a poor substitute for a real woman.Diese Skulpturen seien Ersatz für lebendige Frauen, hast du gesagt und gelacht! Blind Beast (1969)
I'll take your virginity!Nicht Skulpturen, dich werde ich umarmen! Blind Beast (1969)
By the time he finished the sculpture, I had developed a slight affection for him.Um die Zeit, als er die Skulptur vollendete, war ein schwaches Gefühl der Liebe für ihn in mir entstanden. Blind Beast (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sand-Skulpturen-Künstler {m}; Sand-Skulpturen-Künstlerin {f}; Carver {m}carver [Add to Longdo]
Skulptur {f} | Skulpturen {pl}sculpture | sculptures [Add to Longdo]
bildhauerisch darstellen; skulpturierento sculpture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
彫刻[ちょうこく, choukoku] Bildhauerei, Schnitzerei, Skulptur [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] Gruppe_von_Menschen (in Malerei,Skulptur) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Skulptur [skulptuːr] (n) , s.(f )
     sculpture
  

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  skulptur
     sculpture
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top