Search result for

seren

(82 entries)
(1.6349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seren-, *seren*
Possible hiragana form: せれん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep
serenade[N] เพลงรักในยามราตรี, See also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง, Syn. melody, music, song
serenade[VI] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade[VT] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenity[N] ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity[N] ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส
serendipity[N] การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serendipitous[ADJ] ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ, Syn. accidental, helpful, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility

English-Thai: Nontri Dictionary
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena?เซรีน่า? Father and the Bride (2012)
Serena.เซรีน่า High Infidelity (2012)
A land sereneณ ดินแดนที่เงียบงัน Labyrinth (1986)
A land sereneซึ่งสงบเงียบ Labyrinth (1986)
I have chicken entrails to read. Then let me slay them and make your day serene.ข้าไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ข้ามีเรื่องในไก่เพื่อทำนาย Rapa Nui (1994)
- Madam Serena can't see you right now.-ดูให้ใครได้ตอนนี้ไม่ได้หรอก Jumanji (1995)
My girlfriend Serena... barfed on a guy during "The Blair Witch Project"... and they ended up dating for three months.เคยอ้วกรดหนุ่มจากหนัง\"เดอะ แบลร์วิทช์ โปรเจ็คท์\" แต่พวกเขาก็มาเดทกันตั้ง 3 เดือน Legally Blonde (2001)
That's it. My Death Trip Serenade has paralized their minds.ตอนนี้ประสาทของพวกมัน ต่างหลับใหลด้วยDS Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Death Trip SerenadeDeath Trip Serenade Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
I learned when I grew up that the story meant one shouldn't lose serenity because of hatred.ในที่สุด เจ้าของดาบ ก็กลายเป็นปีศาจเหมือนกัน ข้ามารู้ตอนโตว่า เรื่องนั้นสอนให้เรา ควบคุมอารมณ์ Shadowless Sword (2005)
Right, well, after the loo, Serena and I are going to lunch.หลังเข้าห้องน้ำ ฉันกับเซรีน่าจะไปกินข้าวเที่ยง The Devil Wears Prada (2006)
- Oh, shut up, Serena.- รูดซิบปากไปเลย เซรีน่า The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serenI was enjoying the serenity.
serenThe autumn sky is clear and serene.
serenThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENO    S EH0 R EY1 N OW0
SERENE    S ER0 IY1 N
SERENELY    S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY    S ER0 IY1 N L IY0
SERENITY    S ER0 EH1 N AH0 T IY0
SERENADE    S EH2 R AH0 N EY1 D
SERENADED    S EH2 R AH0 N EY1 D AH0 D
SERENGETI    S EH2 R AH0 N G EH1 T IY0
SERENADING    S EH2 R AH0 N EY1 D IH0 NG
SERENDIPITY    S EH2 R AH0 N D IH1 P AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)
serenade    (v) (s e2 r @ n ei1 d)
serenely    (a) (s i1 r ii1 n l ii)
serenity    (n) (s i1 r e1 n i t ii)
serenaded    (v) (s e2 r @ n ei1 d i d)
serenades    (v) (s e2 r @ n ei1 d z)
serenading    (v) (s e2 r @ n ei1 d i ng)
serendipity    (n) (s e2 r @ n d i1 p i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
unseren1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น unseren alten Tisch
unseren2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น unseren alten Tischen, unseren alten Häusern, unseren alten Schulen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serenade {f}; Ständchen {n} [mus.] | Serenaden {pl}; Ständchen {pl}serenade | serenades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
セレナータ[, serena-ta] (n) (See セレナーデ) serenata (ita [Add to Longdo]
セレナーデ(P);セレナード(P)[, serena-de (P); serena-do (P)] (n,vs) serenade (fre [Add to Longdo]
セレニウム[, sereniumu] (n) (See セレン) selenium [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
セレン[, seren] (n) selenium (Se) (ger [Add to Longdo]
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレン化亜鉛[セレンかあえん, seren kaaen] (n) zinc selenide [Add to Longdo]
セレン酸[セレンさん, seren san] (n) selenic acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene [Add to Longdo]
小夜曲[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Seren [zeːreːn] (n) , pl.
     serums
  

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  spar
  
  1. (red, ring) (den.) ağaç çubuk, seren, direk: uçak kanadı ana kirişi.  seren veya direk takmak. spar deck kontra güverte.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top