Search result for

scam

(65 entries)
(1.9018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scam-, *scam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scam[N] เล่ห์อุบาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: แผนการร้าย
scamp[SL] เด็กเล็กๆ
scamp[N] เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scampi[N] อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Scamerผู้ที่มีความเจ้าเลห์สูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait. Back off, scamp.ถอยไป ไอ้เบื้อก Blazing Saddles (1974)
Where's the money in this ? Where's the scam ? It's good business.คุณต้องย้ายทุกอย่างไปเชคโก... Schindler's List (1993)
You're probably scamming me somehow. If I'm making 1 00, you've got to be making 300.ถ้าคุณบอกสาม จริงก็คือสี่... Schindler's List (1993)
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า Pulp Fiction (1994)
He's got scams you haven't even dreamed of.เขามีการหลอกลวงคุณยังไม่ได้แม้แต่ฝันของ The Shawshank Redemption (1994)
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
Get someone else to run your scams.ได้รับคนอื่นที่จะใช้การหลอกลวงของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
You want to pull a scam, don't make your wife a partner.เหมาะกับคุณมากๆเลย อย่าทำกับภรรยาเหมือนเป็นแค่คู่ขา In the Mouth of Madness (1994)
Look, it's a scam, of course it's a scam.แค่เรื่องเล็กน้อยน่า มันแค่เรื่องจิ๊บจ๊อยเอง In the Mouth of Madness (1994)
I am busy enjoying my adolescence, so scamper off and do the same.พี่ไม่เห็นหรอว่า ฉันกำลังยุ่งกับการเป็นวัยรุ่นอยู่ พี่ก็หัดทำอย่างนี้บ้างสิ 10 Things I Hate About You (1999)
Not another welfare scam?อย่าบอกนะว่าโกงเงินสวัสดิการอีกน่ะ? Death Has a Shadow (1999)
Must be all the exercise I get scampering up and down these stairs like a wee lad.คงเพราะดิฉันขึ้นลงบันไดวันละหลายหน The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scamNo scam too outrageous.
scamThe boys scampered in all directions at the sight of their teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAM    S K AE1 M
SCAMS    S K AE1 M Z
SCAMMER    S K AE1 M ER0
SCAMMED    S K AE1 M D
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
SCAMMON    S K AE1 M AH0 N
SCAMMELL    S K AE1 M AH0 L
SCAMMERS    S K AE1 M ER0 Z
SCAMPERED    S K AE1 M P ER0 D
SCAMPERING    S K AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scamp    (v) (s k a1 m p)
scampi    (n) (s k a1 m p ii)
scamps    (v) (s k a1 m p s)
scamped    (v) (s k a1 m p t)
scamper    (v) (s k a1 m p @ r)
scampers    (v) (s k a1 m p @ z)
scamping    (v) (s k a1 m p i ng)
scampered    (v) (s k a1 m p @ d)
scampering    (v) (s k a1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scampi {pl}scampi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds) [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]
内職商法[ないしょくしょうほう, naishokushouhou] (n) homeworking scheme (scam) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, ] scamper; scurry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scam
   n 1: a fraudulent business scheme [syn: {scam}, {cozenage}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SCAM
     SCSI Configured AutoMatically (SCSI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top