Search result for

rivalises

(67 entries)
(3.5261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rivalises-, *rivalises*, rivalise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rivalises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rivalises*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rival?Rivalin? The Scarlet Empress (1934)
Rivaling that of good solonius himself.โซโลเนียสเอง ก็กล่าวว่าตนมีนักสู้ชั้นยอด Shadow Games (2010)
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling Whore (2010)
Rivalidades na moda são a regra, não a exceção.ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะไปเดทกัน ว่าไหม? อืม ฉันขอผ่าน ทำไมล่ะ The Birkin (2012)
Come now, Gil, just because you and Bianca are rivals.Hör auf, Gil. Nur weil du und Bianca Rivalinnen seid. Bell Book and Candle (1958)
We are not rivals.Wir sind keine Rivalinnen. Bell Book and Candle (1958)
While pretending to study I actually spent days comparing the contestants for my father.Während ich v orgab, zu lernen... verbrachte ich meine Tage damit, die Rivalinnen zu vergleichen. Bonjour Tristesse (1958)
Their abiding aim was to conquer England, then a series of petty kingdoms, each one the jealous rival of the next.Ihr ständiges Ziel war es, England zu erobern, das aus mehreren unbedeutenden, rivalisierenden Königreichen bestand. The Vikings (1958)
The two-party political system. Competitive enterprise, rival firms, human relationships, the Davis Cup, they're all forms of dueling.Das Zweiparteiensystem, der Wettbewerb in der Wirtschaft, rivalisierende Firmen, zwischenmenschliche Beziehungen, das sind alles Duelle. The Grass Is Greener (1960)
They said Serge had been bribed by a financial group who were rivals of Clément's father.Sie sagten, Serge sei durch eine Finanzgruppe bestochen worden, die mit Cléments Vater rivalisierte. Le combat dans l'île (1962)
The horses have now covered 400 meters.Die Rivalinnen haben nun 400 Meter hinter sich. The Gentleman from Epsom (1962)
Competition always makes a woman obvious.Eine Rivalin führt bei einer Frau immer dazu. The Pink Panther (1963)
They must have been taken by a rival gang.Die beiden Professoren wurden von einer rivalisierenden Gruppe entführt. Tintin et les oranges bleues (1964)
Must be an agent of the rival gang sent to steal the suitcase.Müßte eine Agentin einer rivalisierenden Bande sein, die den Koffer stehlen soll. Trans-Europ-Express (1966)
The rival gang should know in which direction goes the trafficking.Die rivalisierende Bande sollte wissen, in welche Richtung der Handel geht. Trans-Europ-Express (1966)
Why would it interest a rival gang or a detective or anybody else?Warum würde er eine rivalisierende Bande oder eine Detektivin oder irgendjemanden interessieren? Trans-Europ-Express (1966)
Any means is justified to reach that goal.Und jedes Mittel ist den rivalisierenden Frauen recht, um ihr Ziel zu erreichen. Tokugawa Matrilineage (1968)
But they weren't rivals in love.- In der Liebe rivalisierten sie nicht. Is There in Truth No Beauty? (1968)
So she sees me as her rival.Und das heißt, für sie bin ich eine Rivalin. Blind Beast (1969)
And now the girl was gone, she figured there was nothin' to stop her.Nachdem die Rivalin weg war, glaubte sie, niemand könnte sie daran hindern. Mackenna's Gold (1969)
Jim, about this rivalry between Martillo and Acero, - how deep is it?Wie ausgeprägt ist die Rivalität zwischen Martillo und Acero? Commandante (1969)
Herr Neustadt, you have certainly been misinformed if you think there is any rivalry between Herr Skarbeck and myself.Herr Neustadt, Sie sind sicher auf der falschen Spur, wenn Sie an eine Rivalität denken zwischen Herrn Skarbeck und mir. Illusion (1969)
The Delaney-Stahler rivalry will be interesting to follow on this very different circuit, where the endurance of the car is as important as is the skill of the driver.Es wird interessant werden, die Rivalität zwischen Delaney und Stahler auf diesem völlig anderen Rundkurs mitzuerleben, auf dem die Beständigkeit des Autos so wichtig ist wie das Können des Fahrers. Le Mans (1971)
Since Takamatsu is quite poor they always envied us our wealth, and there has always been some kind of rivalty between us.Er flüchtete in die benachbarte Provinz Takamatsu. Da Takamatsu arm ist, gab es zwischen uns immer eine Rivalität. Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx (1972)
The most dreaded thing is internal rivalry.Interne Rivalität ist etwas Fürchterliches. Five Fingers of Death (1972)
I am inclined to agree with Mr Foscarelli, who believes that he was a rival member of the Mafia, exacting private vengeance for a vendetta whose precise nature the Yugoslav police will undoubtedly identify.Ich neige dazu, Mr. Foscarelli zuzustimmen... der glaubt, dass er ein rivalisierendes Mafiamitglied war... dessen Identität die jugoslawische Polizei zweifellos ermitteln wird. Murder on the Orient Express (1974)
Now she must add jealousy to her other complaints and find rivals even among her maids.Im Gegenteil: Eifersucht hatte sie nun auch noch zu ertragen. Und sie mußte Rivalinnen selbst unter den Hausmädchen entdecken. Barry Lyndon (1975)
The emergence of a heretofore suppressed sibling rivalry?Das Ausbrechen einer latenten geschwisterlichen Rivalität? Freaky Friday (1976)
Their long-standing rivalry had never been more fierce.Ihre langjährige Rivalität war stärker denn je. A Bridge Too Far (1977)
Much of the rivalry between fairy and elf has subsided.Die Rivalität zwischen Feen und Elfen hat sich größtenteils gelegt. Wizards (1977)
The authorities are going around... all the reform schools in the city.Die Behörden vermuten derweil, dass sie Opfer eines Kampfes rivalisierender Jugendbanden sind. Pixote (1981)
There is no time for rivalry in the ranks.Uns fehlt die Zeit für Rivalitäten um den Rang. Inside Out (1982)
Oh, yes. Yes, I do. Arlena and I are old sparring partners.Arlena und ich sind alte Rivalinnen. Evil Under the Sun (1982)
You might not fear rivalry.Vielleicht fürchten Sie keine Rivalität. A Cruel Romance (1984)
My rival was Barb Lehnhardt.Meine Rivalin war Barb Lehnhardt. Alley of the Dolls (1987)
Cops don't have to steal uniforms.Eher für eine rivalisierende Gruppe. Badge of Dishonor (1988)
But they'll walk away from a body that has $10,000 worth of ice on its fingers.Sie glauben nicht an eine rivalisierende Gruppe? Badge of Dishonor (1988)
I want you guys on the quartermaster warehouse.Rivalisierende Gangs rühren die Klunker nicht an. Badge of Dishonor (1988)
A drive-by shooting between rival gangs claimed the lives of a woman and her 4-year-old child.Eine Schießerei rivalisierender Banden aus dem Auto heraus kostete... einer Frau und einem 4jährigen Kind das Leben. The Seventh Sign (1988)
Peggy's competition for the crown is her old high school rival: Connie Bender.Peggys Konkurrentin um die Krone... ist ihre alte Highschool-Rivalin, Connie Bender. Married... with Prom Queen: Part 1 (1989)
Commander, 80 years ago, the Lornaks massacred a rival clan, the Tralestas.Commander, vor rund 80 Jahren vernichteten die Lornak einen rivalisierenden Clan, die Tralesta. The Vengeance Factor (1989)
No rivalries.Keine Rivalitäten. Black Rainbow (1989)
The guys who set him on fire... might have been... rival drug dealers... they might have been customers that he sold some bad stuff to.Leute, die so etwas Furchtbares tun, sind entweder rivalisierende Drogenhändler oder manchmal auch Kunden, denen man irgendwelchen schlechten Stoff verkauft hat. Lionheart (1990)
It goes back a long way, this rivalry between them.Diese Rivalität zwischen den beiden besteht schon lange. The Disappearance of Mr. Davenheim (1990)
Soup's on! Hurry up, or it'll get that skin. I hate that icky soup skin.Und so gab es den ganzen Sommer über immer wieder... falsche Meldungen über eine Rivalität zwischen Bart and Bill Cosby. Treehouse of Horror (1990)
You know, there may be a rival gang out there.Kann sein, dass es eine rivalisierende Gang gibt. Pilot (1990)
We can make it look like a rival gang If that makes you feel betterEs könnte nach einer rivalisierenden Bande aussehen, wenn du dich dabei wohler fühlst. King of New York (1990)
Even better, then there won't be any bick ering.Wir sind Rivalinnen. Wie Fong und ich! A Chinese Ghost Story III (1991)
For rival musicians?Für rivalisierende Musiker? Tous les matins du monde (1991)
Do you boys have any rivalry with the other gangs?Gibt es bei euch irgendwelche Rivalitäten mit anderen Gangs? Juice (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ลงชิง[v. exp.] (long ching) EN: vie ; vying   FR: rivaliser
ลงแข่งขัน[v. exp.] (long khaengkhan) EN: vie ; vying   FR: rivaliser
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities   
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie   FR: rivaliser ; disputer
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of   FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVALING    R AY1 V AH0 L IH0 NG
RIVALING    R AY1 V L IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzrivale {m}; Erzrivalin {f}arch-rival [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]
wetteiferndrivaling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top