Search result for

riv

(149 entries)
(2.4158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riv-, *riv*
English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
privatization(n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rive[VI] ฉีก, See also: ผ่า, คว้านออก, ทำให้แตก, Syn. tear, rip, split
rive[VT] ฉีก, See also: ผ่า, คว้านออก, ทำให้แตก, Syn. tear, rip, split
rival[N] คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival[N] ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival[VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival[VI] แข่งขัน, Syn. compete
rival[VT] แข่งขัน, Syn. compete
rival[ADJ] ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing
riven[ADJ] ซึ่งฉีกออก, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. torn apart
river[N] แม่น้ำ, See also: แม่น้ำลำธาร, Syn. stream, waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
rive(ไรฟว) {rived,riven/rived,riving,rives} vt. ฉีก,ฉีกขาด,ผ่า,คว้าน,เจียน,กรีดออก,งัด,หัก,ทำให้กลัดกลุ้มใจ vi. ฉีก,แยก,ผ่า, Syn. rend apart,harrow
riven(รีฟ'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ rive adj. ผ่าออก,ฉีกออก,แยกออก,หักออก
river(ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) '
river basinn. ลุ่มแม่น้ำ,บริเวณผืนแผ่นดินที่มีแม่น้ำไหลและแควไหลผ่าน
riverbank(ริฟ'เวอะแบงค์) n. ฝั่งแม่น้ำ
riverbed(ริฟ'เวอะเบด) n. ร่องสายน้ำใหญ่
riverhead(ริฟ'เวอะเฮด) n. ต้นน้ำ,แหล่งที่มาของสายน้ำ
rivet(ริฟ'วิท) n. หมุดย้ำ,หมุดเหล็ก,หมุดโลหะ,หัวหมุดย้ำ vt. ตีให้เป็นหัวหมุดย้ำ,ย้ำด้วยหมุดโลหะ,ยึด,ตรึง,จ้อง,เพ่ง, See also: riveter,rivetter n., Syn. asten,engage,fix

English-Thai: Nontri Dictionary
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
rive(vt) ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด
river(n) แม่น้ำ
riverside(n) ริมฝั่งแม่น้ำ
rivet(n) หมุดโลหะ,ตะปู,หมุดย้ำ,หมุดเหล็ก
rivet(vt) เย็บด้วยหมุด,ตรึงแน่น,ยึด
rivulet(n) ลำธาร
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
river basinลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
river profileหน้าตัดข้างตามลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
river terraceลานตะพักลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rivet cutting blowpipeคันตัดหมุดย้ำ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rivet piercingการทะลวงหมุดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rivet washingการปาดหัวหมุดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rivulose๑. เส้นคดเคี้ยว๒. ลายน้ำไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
river basinriver basin, ลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
River engineeringวิศวกรรมแม่น้ำ [TU Subject Heading]
River Levee สันดินริมน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
River lifeชีวิตตามแม่น้ำ [TU Subject Heading]
river regimeriver regime, ระบบน้ำในลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
River sedimentsตะกอนแม่น้ำ [TU Subject Heading]
River stageระดับน้ำในแม่น้ำ หรือระดับน้ำท่า [อุตุนิยมวิทยา]
River Terrace ลานตะพักลำน้ำ
ตะพักตลิ่งที่ประกอบด้วย ดิน ทราย กรวด พบอยู่เป็นที่ราบลาดเหนือระดับน้ำในปัจจุบันเป็นตะพัก ๆ แต่ละตะพักอาจสูงกว่ากันเป็นเมตร ๆ หรือหลายสิบหลายร้อยเมตรก็มี ทั้งนี้แล้วแต่ความรุนแรงของการกร่อน กัดเซาะให้ลึกลงไปของแม่น้ำคืนพลัง (rejuvenated river) [สิ่งแวดล้อม]
River Tide ทางน้ำ
ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลำราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Riversแม่น้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RIVERTIONS

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are going for a friendly walk with the police down by the river.พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า Help! (1965)
There should be a bridge across that river.น่าจะมีสะพานข้ามแม่น้ำนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The money is on the other side of the river.เงินอยู่ที่อีกฝั่งของแม่น้ำนี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
After breakfasting in Paddington, we was transferred to the Second Army for Rhine and Other Rivers.เราถูกย้ายไปที่สองกองทัพ สำหรับไรน์และแม่น้ำอื่น ๆ How I Won the War (1967)
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
I'd jump into the River Mersey, but it looks like rain.ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำ เมอร์สี แค่ดูเหมือนว่าฝน Yellow Submarine (1968)
Picture yourself in a boat on a riverภาพตัวเองในเรือในแม่น้ำ Yellow Submarine (1968)
Always like to keep my audience riveted.เรียกผู้ฟังให้ตราตรึงได้ทุกที Blazing Saddles (1974)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Somebody probably threw that in the river.คงมีคนโยนทะเบียนนั่นลงนํ้า Jaws (1975)
We waited until she came out with her mother pushed the mother into the river, where the damned fool drowned right before this angel's eyesเรารอจนกระทั่งเธอออกมากับแม่ เราผลักแม่ของเธอลงแม่น้ำจนจมน้ำตาย ต่อหน้าต่อตาเธอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Using rivers for toilets, poisoning my fishes.ใช้แม่น้ำเป็นส้วม ให้ปลากินยาพิษ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rivThis river is safe to swim in.
rivI went fishing with my brother in the river.
rivThe broad river flows slowly.
rivIt is very important for us to love a river.
rivThe river winds through the forest.
rivSwimming is not allowed in this river.
rivHe would often swim in this river.
rivThe farm is three miles beyond the river.
rivOne day an old man went fishing in the river.
rivHe wouldn't permit me to swim in the river.
rivI think it dangerous for you to cross the river.
rivOur team competed with a powerful rival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
แม่น้ำ[N] river, Count unit: สาย
แม่น้ำลำคลอง[N] river, Syn. น้ำ, แม่น้ำลำคลอง, Count unit: สาย
ริมแม่น้ำ[N] riverside, Syn. ริมน้ำ, Example: ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของไทยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ อันเป็นสายโลหิตใหญ่ของประเทศ
ริมตลิ่ง[N] riverbank, Syn. ชายตลิ่ง, Example: ช้างลากซุงไปหยุดอยู่ริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ขอบของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง
ลอยกระทง[N] Loy Kratong Festival, See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in Nov, Syn. ประเพณีลอยกระทง, Example: ประเพณีลอยกระทงนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงมีธูปเทียนจุดไฟลอยในน้ำ ทำกลางเดือน 12
ริมน้ำ[N] riverside, See also: waterside, brink of the water, Syn. ชายน้ำ, Example: บริเวณชายป่ามีทางเดินที่ทำไว้ให้เดินเล่นริมน้ำ
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
แม่น้ำ[N] river, See also: waterway, Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ, Example: ภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Count unit: สาย, Thai definition: ลำน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของสายน้ำเล็กๆ ทั้งปวง
เกร็ด[N] bend, See also: river bend, twist, Syn. เตร็ด, Thai definition: ลำน้ำเล็กที่เป็นทางลัดเชื่อมลำน้ำใหญ่สายเดียวกันทั้ง 2 ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khøng fangchan) EN: derivative of a function   
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ [n. exp.] (bai khapkhī) EN: driver's licence   FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[n. exp.] (bai khapkhī taløt chīp) EN: lifetime driver's licence   
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVA    R IY1 V AH0
RIVES    R AY1 V Z
RIVET    R IH1 V AH0 T
RIVAS    R IY1 V AA0 Z
RIVER    R IH1 V ER0
RIVEN    R IH1 V AH0 N
RIVAL    R AY1 V AH0 L
RIVLIN    R IH1 V L IH2 N
RIVERO    R IY0 V EH1 R OW0
RIVERA    R IH0 V EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rive    (v) (r ai1 v)
rival    (v) (r ai1 v @ l)
rived    (v) (r ai1 v d)
riven    (v) (r i1 v n)
river    (n) (r i1 v @ r)
rives    (v) (r ai1 v z)
rivet    (v) (r i1 v i t)
Rivera    (n) (r i b e1 r @)
rivals    (v) (r ai1 v @ l z)
rivers    (n) (r i1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rivale {f}; Konkurrent {m} | Rivalen {pl}; Konkurrenten {pl}rival | rivals [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使固定[shǐ gù dìng, ㄕˇ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 使] rivet; make firm [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] river in Zhejiang [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] river bent [Add to Longdo]
大沙河[Dà shā hé, ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄏㄜˊ, ] river in Shanxi [Add to Longdo]
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, / ] rival [Add to Longdo]
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China [Add to Longdo]
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love [Add to Longdo]
文江学海[wén jiāng xué hǎi, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ, / ] river of literacy, sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
春江花月夜[Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚 [Add to Longdo]
水流[shuǐ liú, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ, ] river; stream [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top