Search result for

priese

(52 entries)
(1.9696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priese-, *priese*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา priese มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *priese*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Faith, he tonight hath boarded a land carack. "If it prove lawful prize, he's made forever.""Er hat heut Nacht ein reiches Schiff gekapert, er macht sein Glück, wenn's gute Priese wird." Little White Frock (1958)
Glory be to God, we're going to bust out again like we used to.Der Herr sei gepriesen. Wir ziehen wieder los, so wie früher. Man of the West (1958)
Blessed art Thou, O Lord, our God, King of the world... ... whobringethto us bread from the earth.Gepriesen seist du, unser Gott, König der Welt, der uns Brot aus der Erde spendet. Ben-Hur (1959)
Praise God for His mercy.Gepriesen sei Gott für seine Gnade. Ben-Hur (1959)
Come on, we'll be late!Gepriesen sei der edle Wein. Accattone (1961)
I want to be in the flowers, damn you!Gepriesen sei der Tag, der mich der Welt geschenkt hat. Accattone (1961)
Praise be to Allah.- Gepriesen sei Allah. Einer Eurer eigenen Leute hat an Euch Verrat geübt. El Cid (1961)
Then, blessed be the everlasting torment.Danach: Gepriesen sei die ewige Qual! Léon Morin, Priest (1961)
- Allah be praised!- Gepriesen sei Allah! Five Weeks in a Balloon (1962)
Middle-class morality.Gepriesene Mittelstandsmoral! My Fair Lady (1964)
Gratitude will always be At the bottom of my heart. Thanks to my jealousy.Aufewig sei gepriesen im Tiefsten meines Herzens die Eifersucht! Chimes at Midnight (1965)
-God has blessed!-...sei gepriesen! Chimes at Midnight (1965)
I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, and so shall I be saved from mine enemies.Ich rufe: "Der Herr sei gepriesen!", und werde vor meinen Feinden gerettet. The Greatest Story Ever Told (1965)
Majestic in holiness, terrible in glorious deeds, doing wonders?Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Wunder vollbringend? The Greatest Story Ever Told (1965)
No, the blessing of the much praised technology. That's it.Nein, die Segen der zu viel gepriesenen Technik, das ist es. Ruf der Wälder (1965)
Uh, just as advertised.Ganz so, wie es angepriesen wurde. Herman's Happy Valley (1965)
- Come on, my rescuers.- Gepriesen seid Ihr, unsere Retter! For Love and Gold (1966)
Blessed be the most high God which hath delivered mine enemies into my hands.Gelobt und gepriesen sei der allerhöchste Gott... der mir meine Feinde ausgeliefert hat. The Bible: In the Beginning... (1966)
Save us, merciful Buddha.Gepriesen sei Amida-Buddha. The Sword of Doom (1966)
Compassionate Buddha, please be merciful and take me to the other world now -Gepriesen sei Amida-Buddha. Wenn du Erbarmen hast, Buddha, lass mich alsbald sterben. The Sword of Doom (1966)
Merciful Buddha...Gepriesen sei Amida-Buddha, gepriesen sei Amida-Buddha. The Sword of Doom (1966)
Hallowed be the name of the Lord.Gepriesen sei der Name des Herrn. Ultimate Gunfighter (1967)
Why does no one glorify us?Warum werden wir nicht gepriesen? Aladdin and His Magic Lamp (1967)
Praised be thou, O Lord, who has blessed these children of Israel through the covenant of holy wedlock and beneath this chuppah canopy"...Sei gepriesen, Herr, der du diese Kinder Israels im heiligen Bund der Ehe vereinst unter diesem Chuppa-Baldachin..." I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
Praised be thou, O Lord, who has blessed these children of Israel through the covenant of holy wedlock and beneath this chuppah canopy of marriage.Sei gepriesen, Herr, der du diese Kinder IsraeIs im heiligen Bund der Ehe unter diesem Chuppa-Baldachin vereinst. I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
We didn't do it for praise or merit.Nicht, um gepriesen zu werden oder uns einen Namen zu machen. Kill! (1968)
Where is your much vaunted muscular prowess?Wo ist denn deine viel gepriesene Muskelkraft geblieben? Beyond the Valley of the Dolls (1970)
"Glory be to the Father, to the Son and to the Holy Spirit.Vater, Sohn und heiliger Geist seien Iobpriesen. The Exorcist (1973)
Dante, Pascoli, D'Annunzio and many others have lauded this land while innumerable are its sons who have contributed greatly to the arts, science, religion and politics.Dante, Pascoli, D'Annuzio und viele andere haben dieses Land gepriesen ... während unzählig ihre Söhne sind, die Grossartiges beigetragen haben ... zur Kunst und Wissenschaft, zur Religion und Politik. Amarcord (1973)
Allah be praised!Allah sei gepriesen. The Golden Voyage of Sinbad (1973)
Praise be to Allah the All-merciful.Gepriesen sei Allah, dem wir unsere Rettung verdanken. The Golden Voyage of Sinbad (1973)
The shepherds glorified God, and fed the pigeons.Hirten priesen sich Gott glücklich, futterten Tauben. Veris ubnis melodiebi (1973)
Glory to God, who teaches us what we did not know.Gepriesen sei Allah, wenn er uns Unbekanntes offenbart. Arabian Nights (1974)
Let's welcome a great favourite,Begrüßen wir nun die heiß begehrte, viel gepriesene... Lenny (1974)
God be praised.Gott sei gepriesen. Monty Python and the Holy Grail (1975)
Hail the conquering heroes.Gepriesen seien die Helden. The Man Who Would Be King (1975)
Praise the Lord.Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. The Black Corsair (1976)
We lost their trail.Nichts. Sie sind verschwunden, es ist niemand auf den Straßen zu sehen. Gepriesen sei Jesus Christus. The Black Corsair (1976)
Who would have thought Morgan would seize emir's treasure with handful of dust ?Wer hätte gedacht, dass er mit einer Priese Staub an das Gold des Emirs rankommt. The Black Corsair (1976)
"Glory be to God for dappled things"Gott sei gepriesen für die gescheckten Dinge The Fox (1976)
- Precisely.Die vor Kurzem noch die gepriesene Schönheit von 4 Erdteilen war. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
Everything our parents said was good is bad.Alles, was unsere Eltern uns anpriesen, ist schlecht. Annie Hall (1977)
May the Lord be praised at all times."Möge der Herr gepriesen sein." Close Encounters of the Third Kind (1977)
Still working hard, I see. You and the blessed Sisters of Misery.Wie ich sehe, bist du immer noch an der Arbeit... zusammen mit den gepriesenen Schwestern der Trübsal. Jabberwocky (1977)
Like the time we was fighting the Blessed Sisters of St. Alopecia a band of warrior nuns.Wie damals, als wir die gepriesenen Schwestern von St. Alopecia... eine Schar von Kampfnonnen bekämpften. Jabberwocky (1977)
may Allah's name be exalted.Gepriesen sei Allah. Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)
Long live Lord Chu!Gepriesen sei der wahre König! Magnificent Bodyguards (1978)
All things to thee, now and always!Gepriesen seist du jetzt und immerdar. Life of Brian (1979)
Blessed be the name of the Prime Minister.Gepriesen sei der Name des Premierministers. Open Government (1980)
Holy Bhudda...- Oh, Buddha, sei gepriesen. The Young Master (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anpreisen; loben | anpreisend; lobend | angepriesen; gelobtto praise | praising | praised [Add to Longdo]
preisen | preisend | gepriesen | er/sie preist | ich/er/sie pries | er/sie hat/hatte gepriesento praise | praising | praised | he/she praises | I/he/she praised | he/she has/had praised [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top