Search result for

peake

(42 entries)
(0.9265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peake-, *peake*
Possible hiragana form: ぺあけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peaked[ADJ] ซึ่งมียอดแหลม, Syn. pointy, aculeous, Ant. blunt, dull
peaked[ADJ] ผอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peaked(พีค'คิด) adj. ซึ่งมียอดแหลม,ผอม,ซีด,อ่อนแอ
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer,orator

English-Thai: Nontri Dictionary
loudspeaker(n) ลำโพง
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You are lookin' peaked.คุณกำลัง ดู 'แหลม Cars (2006)
But 20 years of warming later, the caterpillars peaked two weeks earlier, and the chicks tried to catch up with it, but they couldn't.แต่หลังจาก 20 ปีของความอบอุ่น หนอนมีจำนวนสูงสุดเร็วขึ้น 2 สัปดาห์ พวกลูกนกก็พยายามจะออกจากไข่เร็วขึ้นตาม แต่ก็ไม่ทัน An Inconvenient Truth (2006)
It peaked two months ago at 62, but has been on the decline since.มันแหลมสองเดือนที่ผ่านมาที่ 62, but ได้รับในการลดลงตั้งแต่ Death Race 2 (2010)
Go ahead and join your Clark High early peakers,เชิญเลย ไปสุมหัว กับพวกเสมียนนั่งเบ๊นซ์ Fright Night (2011)
You look a little peaked, man.คุณดูไม่ค่อยสบาย Dodger (2013)
Melinda was 32 years old, and her heart rate peaked at 186.เมลินด้าอายุ 32 และอัตราการเต้นมากสุด วัดได้ 186 ครั้งต่อนาที The Doll in the Derby (2013)
Hey, Grace. You look a little peaked.เฮ้ เกรซ คุณดูซีดๆนะ Red Listed (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peakeAutomobile production has peaked out.
peakeThe boom has peaked out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng phāsā) EN: native speaker   
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang khayāi sīeng) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp   FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (abrév. - fam.) ; haut-parleur [m]
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker   
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker   FR: se vanter de ses bienfaits
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
นักพูด[n.] (nakphūt) EN: orator ; expert speaker   FR: orateur [m] ; tribun [m]
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker   FR: conférencier [m]
ผู้กล่าว[n.] (phū klāo) EN: speaker   
ผู้พูด[n.] (phū phūt) EN: speaker   FR: orateur [m] ; locuteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEAKE    P IY1 K
PEAKED    P IY1 K T
PEAKES    P IY1 K S
PEAKES'    P IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peaked    (v) (p ii1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top