Search result for

pastor

(73 entries)
(1.4225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastor-, *pastor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
pastoral[N] ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral[ADJ] เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. rural, rustic, agrarian, Ant. urban, city
pastoral[ADJ] ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral[N] บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท, Syn. verse, idyll
pastoralist[N] คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย, See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] เลี้ยงปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...is an example of Shakespearean.... pastoral comedy.นี่เป็นตัวอย่างงานของเชคสเปียร์ ละครชวนหัวแบบพาสโตรอล Never Been Kissed (1999)
pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล Never Been Kissed (1999)
Best wishes to Pastor Kang Jae-Sungปรารถนาดีอย่างยิ่งถึงบาทหลวง กาง แจ ชุง Uninvited (2003)
Be a good pastor.ในการเป็นผู้แทนของพระเจ้าด้วย Love So Divine (2004)
All I need is for the local ministers and pastors to tell their people to come.ผมแค่อยากให้พระและนักเทศน์ ในท้องถิ่นบอกให้ชาวบ้านมาฟัง Faith Like Potatoes (2006)
That was a Pastor Brian Jubber.นั่นเป็นหลวงพ่อไบรอัน จั๊บเบอร์ Faith Like Potatoes (2006)
One from a pastor in Scotland who says he looks forward to meeting you.คนหนึ่งเป็นพระจากสก๊อตแลนด์ บอกว่าอยากพบคุณ Faith Like Potatoes (2006)
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
While being pastor, he was made Bishop of Massachusetts.ในขณะที่บาทหลวงเขา เป็นบิชอปแห่งแมสซาชูเซต Sex Trek: Charly XXX (2007)
Well paul and i just recited whatever the pastor said.พอลกับฉันแค่พูดตามบาทหลวง Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You want a counselor? You want a pastor?อยากพบจิตแพทย์หรือพระไหม Samson & Delilah (2008)
My name is Arthur Marsh... pastor of the Christ Church in Colorado.พอชืออาเธอร มารช บาทหลวงจากไครสตเชิรช โคโลราโด Rambo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastorA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTOR    P AE1 S T ER0
PASTORA    P AE0 S T AO1 R AH0
PASTORE    P AE1 S T AO2 R
PASTORS    P AE1 S T ER0 Z
PASTOR'S    P AE1 S T ER0 Z
PASTORAL    P AE1 S T ER0 AH0 L
PASTORINO    P AA0 S T AO0 R IY1 N OW0
PASTORIUS    P AE1 S T AO0 R IY0 AH0 S
PASTORALISM    P AE1 S T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastor    (n) (p aa1 s t @ r)
pastors    (n) (p aa1 s t @ z)
pastoral    (n) (p aa1 s t @ r @ l)
pastorals    (n) (p aa1 s t @ r @ l z)
pastorate    (n) (p aa1 s t @ r @ t)
pastorates    (n) (p aa1 s t @ r @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastor {m}parson [Add to Longdo]
Pastorale {f}pastoral [Add to Longdo]
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral [Add to Longdo]
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor [Add to Longdo]
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem [Add to Longdo]
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet [Add to Longdo]
副牧師[ふくぼくし, fukubokushi] (n) associate pastor; curate [Add to Longdo]
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral [Add to Longdo]
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic [Add to Longdo]
牧会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus) [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, ] pastor; pastoral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastor \pas"tor\ (p[.a]s"t[~e]r), n. [L., fr. pascere, pastum,
   to pasture, to feed. Cf. {Pabulum}, {Pasture}, {Food}.]
   1. A shepherd; one who has the care of flocks and herds.
    [1913 Webster]
 
   2. A guardian; a keeper; specifically (Eccl.), a minister
    having the charge of a church and parish.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of starling ({Pastor roseus}), native of
    the plains of Western Asia and Eastern Europe. Its head is
    crested and glossy greenish black, and its back is rosy.
    It feeds largely upon locusts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pastor
   n 1: a person authorized to conduct religious worship;
      "clergymen are usually called ministers in Protestant
      churches" [syn: {curate}, {minister of religion},
      {minister}, {parson}, {pastor}, {rector}]
   2: only the rose-colored starlings; in some classifications
     considered a separate genus [syn: {Pastor}, {subgenus
     Pastor}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pastor [pastoːr] (n) , s.(m )
   parson
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 p
 
 1. (kıs.) father, pastor, president, priest, prince, prompter.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pastor [pɑstɔr]
   pastor
   clergyman; pastor; priest
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pastor
   pastor
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 pastor
   shepherd
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pastor
   pastor
   shepherd
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top