Search result for

parts

(67 entries)
(0.687 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parts-, *parts*, part
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
privy partsn. ของลับของชายหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parts per million (ppm)ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partsชิ้นส่วน [TU Subject Heading]
Parts of a bookส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ
ลำดับการจัดเรียงส่วนต่าง ๆ ของหนังสือแต่ละเล่มอาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละสำนักพิมพ์ แต่โดยทั่วไปหนังสือสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย ดังต่อไปนี้
ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ใบหุ้มปก (Book Jacket หรือ Dust Jacket)
2. ปกหนังสือ (Cover หรือ Binding)
3. สันหนังสือ (Spine)
4. ใบรองปก หรือใบยึดปก (End Papers)
5. หน้าชื่อเรื่อง (Half Title Page)
6. หน้าภาพพิเศษ หรือหน้าภาพนำ (Frontispiece)
7. หน้าปกใน (Title Page) ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของหนังสือ เพราะจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้เขียนภาพประกอบ ครั้งที่พิมพ์ พิมพลักษณ์
8. ลิขสิทธิ์ (Dedication Page)
9. หน้าคำอุทิศ (Dedication Page)
10. หน้าคำนำ (Preface หรือ Foreword หรือ Introduction)
11. ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement)
12. หน้าสารบัญ หรือ สารบาญ (Contents หรือ Table of Contents)
ส่วนเนื้อเรื่อง (Text) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนประกอบตอนต้น นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือ
ส่วนประกอบตอนท้ายเล่ม เป็นส่วนที่ผู้แต่งจัดทำเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
1. บรรณานุกรม (Bibliography)
2. ดัชนี (Index)
3. ภาคผนวก (Appendix)
4. อภิธานศัพท์ (Glossary) หรือ คำอธิบายศัพท์
กล่าวโดยสรุป หนังสือแต่ละเล่มไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ ครบทุกส่วน ดังที่กล่าวมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือประเภทอะไร เช่น หนังสือสารคดี วิชาการ หรือบันเทิงคดี เป็นต้น
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Parts of speechชนิดของคำทางไวยากรณ์ [TU Subject Heading]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Parts Per Million, ppm ส่วนในล้าน, สนล. [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
He stole the parts from the helicopter.I think I saw Childs outside the main entrance of the camp. The Thing (1982)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
Spare parts with intelligence.เป็นชิ้นส่วนที่มีปัญญา กลไกที่มีชีวิต *batteries not included (1987)
Name the parts, Gold.บอกชื่ออวัยวะมา โกลด์ Punchline (1988)
Looks like the best parts have already been spoken for.ดูเหมือนว่าส่วนที่ดีที่สุด ถูกเอาไปหมดแล้ว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Ellens Air Base, the same base we're at right now, the same base that doesn't appear on your US government map, is supposedly where parts from the wreckage were shipped.Ellens Air Base เป็นฐานทัพที่เราอยู่นี่ ตอนนี้... ..ฐานเดียวกับที่ ไม่ปรากฎบน แผนที่รัฐบาล สหรัฐอเมริกา... ...ซึ่งเชื่อกันว่า ซากชิ้นส่วน ถูกขนมาไว้ที่นี่ Squeeze (1993)
Just give it a good once-over. What you need to take care of are the really messy parts.เพียงแค่ให้มันที่ดีครั้งหนึ่งในช่วง สิ่งที่คุณต้องดูแลเป็นส่วนยุ่งจริงๆ Pulp Fiction (1994)
Rare in these parts.หายากในแถบนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Parts of me and Ishikawa and Saito.บางส่วนของผม ของอิชิกาว่า และของไซโต้ก็ด้วย Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partsA whole is made up of parts.
partsBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
partsCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
partsDivide this line into twenty equal parts.
partsDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
partsEarly man migrated to all parts of the world.
partsEnglish is spoken in many parts of the world.
partsFrench is spoken in parts of Italy as well as in France.
partsHe examined the spare parts one after another.
partsHe had to master a lot of new information and spend dome of his own time in different parts of the country.
partsHe took her by the upper parts of her arms.
partsI can not buy spare parts for this car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเครา[N] accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)
วจีวิภาค[N] parts of speech, Example: ในแง่วจีวิภาคอาจจะกล่าวได้ว่า คำว่า ชาติหมา ประกอบด้วย 2 หน่วยคำ, Thai definition: ชื่อแขนงวิชาในไวยากรณ์บาลี ว่าด้วยคำพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
บางส่วน[n. exp.] (bāng suan) EN: some parts (of) ; certain parts   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
เจ็บทั้งตัว[v. exp.] (jep thang tūa) FR: avoir mal partout ; souffrir de toutes parts
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]
รอบกาย[adv.] (røpkāi) EN: around ; all around ; on all sides   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés
รอบข้าง[adv.] (røpkhāng) EN: around ; all around   FR: tout autour ; de toutes parts ; de tous côtés

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTS    P AA1 R T S
PARTS'    P AA1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parts    (v) (p aa1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stückliste {f}parts list [Add to Longdo]
voll ausgespritzte Teileparts completely molded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプショナルパーツ[, opushonarupa-tsu] (n) optional parts [Add to Longdo]
パーツ[, pa-tsu] (n) {comp} parts (as in computer parts); (P) [Add to Longdo]
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM [Add to Longdo]
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei [Add to Longdo]
[ほと, hoto] (n) (arch) female private parts; female genitals [Add to Longdo]
下っ腹[したっぱら, shitappara] (n) abdomen; stomach; under parts; (P) [Add to Longdo]
下腹[かふく;したはら;したばら, kafuku ; shitahara ; shitabara] (n) abdomen; stomach; lower parts; under parts [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands [Add to Longdo]
词类[cí lèi, ㄘˊ ㄌㄟˋ, / ] parts of speech (grammar); word class; lexical category [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] parts of cart holding the axle [Add to Longdo]
部件[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] parts; components; assembly; character radical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parts \parts\ (p[aum]rts), n. pl.
   The local environment; as, he hasn't been seen around these
   parts in years.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parts
   n 1: the local environment; "he hasn't been seen around these
      parts in years"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PARTS
     Parts Assembly and Reuse Tool Set (Visual Smalltalk)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top